Axon: Στα €25,56 εκατ. τα EBITDA στο 9μηνο

Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων σε ενοποιημένο επίπεδο της Axon Συμμετοχών ανήλθαν σε ποσό € 25.561 χιλ. παρουσιάζοντας σημαντική μείωση.

Axon: Στα €25,56 εκατ. τα EBITDA στο 9μηνο

Τα ενοποιημένα οικονομικά μεγέθη της Axon Συμμετοχών της περιόδου που έληξε στις 30/9/2013 παρουσίασαν επιδείνωση σε σχέση με την συγκριτική περίοδο που έληξε την 30/9/2012. Συγκεκριμένα:

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα € 140.057 χιλ. έναντι € 181.000 χιλ. κατά την συγκριτική περίοδο παρουσιάζοντας μείωση της τάξεως 22,6%. Η εν λόγω μείωση οφείλεται κατά κύριο λόγο στη σημαντική μείωση, κατά 25,4% (€ 44.600 χιλ.), του κλάδου υγείας.

Η σημαντική αυτή μείωση του κλάδου υγείας οφείλεται κατά κύριο λόγο α) στο γεγονός ότι ο κύκλος εργασιών του κατά την συγκριτική περίοδο παρουσίασε σημαντική αύξηση που οφειλόταν στην υλοποίηση της σύμβασης που είχε συνάψει η θυγατρική Εταιρεία του Ομίλου EUROMEDICA ΑΕΠΙΥ, με το Εθνικό Μεταβατικό Συμβούλιο της Λιβύης, για την ιατρική περίθαλψη Λίβυων τραυματιών του εμφυλίου πολέμου, και είχε ως αποτέλεσμα οι κλινικές καθώς και τα κέντρα αποκατάστασης του Ομίλου να εμφανίσουν σημαντικά αυξημένες πληρότητες και β) στο γεγονός ότι την 18/11/2012 ο ΕΟΠΥΥ αναθεώρησε περαιτέρω την τιμολογιακή του πολιτική, βάσει της οποίας υπήρξε σημαντική επιβάρυνση της συμμετοχής των ασφαλισμένων. Αποτέλεσμα της εν λόγω τροποποίησης ήταν η μετατόπιση της ζήτησης από τον ιδιωτικό στον δημόσιο τομέα υγείας το οποίο επέδρασε μειωτικά στις πληρότητες του Ομίλου και της Εταιρείας αντίστοιχα.

Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων σε ενοποιημένο επίπεδο ανήλθαν σε ποσό € 25.561 χιλ. παρουσιάζοντας σημαντική μείωση έναντι της συγκριτικής περιόδου κατά την οποία είχαν ανέλθει σε € 31.797 χιλ..

Ο κύριος λόγος για την σημαντική μείωση του εν λόγω οικονομικού δείκτη είναι η μείωση του κύκλου εργασιών. Η επίτευξη ωστόσο θετικών ενοποιημένων κερδών προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων, παρά την σημαντική μείωση του κύκλου εργασιών και το γενικότερα δυσχερές οικονομικό περιβάλλον, επιτεύχθηκε λόγω της σημαντικής μείωσης των λειτουργικών εξόδων με την υλοποίηση αποφάσεων της Διοίκησης του Ομίλου για περικοπή αυτών.

Κατά την συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Χρηματιστηρίου Αθηνών της 05.04.2012, αποφασίσθηκε, κατ' εφαρμογή της παραγράφου 3.1.2.4. του Κανονισμού του Χ.Α., η μεταφορά των μετοχών της Εταιρείας στην Κατηγορία Επιτήρησης. Ειδικότερα, οι μετοχές της Εταιρείας εντάχθηκαν στην Κατηγορία Επιτήρησης με κριτήριο την ύπαρξη σημαντικών ληξιπρόθεσμων οφειλών. Η ένταξη των μετοχών στη συγκεκριμένη κατηγορία ισχύει από τη συνεδρίαση της 10.04.2012.

Η Διοίκηση του Ομίλου προτίθεται να προβεί σε μια σειρά πρόσθετων ενεργειών για την ενίσχυση της ρευστότητάς του. Οι σημαντικότεροι τομείς δράσης αφορούν:

Την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας της Εταιρείας. Συγκεκριμένα, η Εταιρεία έχει στην ιδιοκτησία της ακίνητη περιουσία 119 στρεμμάτων στην πόλη της Πάτρας με εύλογη αξία κατά την 31/12/2012 ποσού € 33.078 χιλ.. Η αξία αυτή καλύπτει μεγάλο μέρος του τραπεζικού της δανεισμού και η Διοίκηση επεξεργάζεται τις δυνατότητες άμεσης αξιοποίησής της προς κάλυψη των δανειακών της υποχρεώσεων.

Τροποποίηση των πιστωτικών όρων με τους κύριους προμηθευτές του Ομίλου, με σκοπό α) την αναλογική μετακύλιση του κουρέματος των παλαιών απαιτήσεων από ασφαλιστικούς φορείς και β) την σύγκλιση του χρόνου αποπληρωμής των εμπορικών του υποχρεώσεων και είσπραξης των εμπορικών του απαιτήσεων, λαμβάνοντας υπόψη το χρονοδιάγραμμα είσπραξης από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ..

Τη διοικητική και οργανωτική αναδιάρθρωση του Ομίλου, με κεντρική διαπραγμάτευση βασικών συμβάσεων και τον περιορισμό των λειτουργικών και διοικητικών δαπανών με σκοπό την περαιτέρω περιστολή του λειτουργικού κόστους και την ενίσχυση των οργανικών αποτελεσμάτων.

Την κατά περίπτωση αποεπένδυση σε πάγια περιουσιακά στοιχεία και συμμετοχικού ενδιαφέροντος επιχειρήσεις, στην περίπτωση που υπάρξουν συμφέρουσες επενδυτικές προτάσεις καθώς και την επανεξέταση διαχείρισης της ακίνητης περιουσίας του Ομίλου με σκοπό την αποτελεσματικότερη εκμετάλλευση.

Η Διοίκηση του Ομίλου έχει προβεί ήδη σε ενέργειες για διασύνδεση των επιτυχημένων μονάδων του Ομίλου στην Ελλάδα με κατοίκους ξένων χωρών, στο πλαίσιο σχετικών συμφωνιών, στοχεύοντας στην παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών υγείας σε ξένους υπηκόους. Πρόσφατο επιτυχημένο παράδειγμα υπήρξε η περίθαλψη τραυματιών από τη Λιβύη σε μονάδες υγείας του Ομίλου στην Ελλάδα εντός της προηγούμενης χρήσεως. Σε συνέχεια αυτού, έχουν συναφθεί εντός της περιόδου νέες συμβάσεις με το κράτος της Λιβύης οι οποίες έχουν ήδη ενεργοποιηθεί με την άφιξη των πρώτων νέων περιστατικών την τελευταία εβδομάδα του Νοεμβρίου. Η Διοίκηση εκτιμά ότι η τρέχουσα σύμβαση θα εξελιχθεί θετικά, την ρευστότητα και την πληρότητα του Ομίλου.

Στην υλοποίηση του ανεκτέλεστου έργου υπογεγραμμένων συμβάσεων, της θυγατρικής εταιρεία SONAK A.E.B.E., έως την 30/9/2013 ποσού € 36,89 εκ.μέσα στα επόμενα 2 έτη με αποτέλεσμα την αύξηση του κύκλου εργασιών και της ρευστότητας του Ομίλου.

Η Διοίκηση του Ομίλου λαμβάνοντας υπόψη το εξαιρετικά δυσμενές οικονομικό και επιχειρηματικό περιβάλλον, προσπαθεί μέσω συγκεκριμένων ενεργειών να επιτύχει βιώσιμη χρηματοοικονομική δομή λαμβάνοντας αποφάσεις που θα συμβάλουν στην επίτευξη θετικών λειτουργικών ταμειακών ροών, θα διασφαλίζουν την ικανότητα αποπληρωμής των υποχρεώσεων του και θα οδηγήσουν στην ολοκλήρωση της αναχρηματοδότησης του τραπεζικού του δανεισμού.

Επί του τελευταίου θέματος, η θυγατρική εταιρεία του Ομίλου EUROMEDICA Α.Ε.Π.Ι.Υ. ήδη βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις με τα τραπεζικά ιδρύματα με σκοπό την αναδιάρθρωση του υφιστάμενου τραπεζικού δανεισμού που θα οδηγήσει στην σύγκλιση του χρόνου αποπληρωμής των δανειακών υποχρεώσεων με τον εμπορικό κύκλο της θυγατρικής και θα οδηγήσουν στην ανακατάταξη αυτών σε μακροπρόθεσμα.

Ήδη έχουν γίνει πολλές παρουσιάσεις στα τραπεζικά ιδρύματα και έχει αναπτυχθεί η ανάγκη αναδιάρθρωσης του τραπεζικού δανεισμού μέσα από σχετικά επιχειρηματικά σχέδια. Στο πλαίσιο αυτό ήδη έχει επιτευχθεί η αναχρηματοδότηση υφιστάμενου δανεισμού θυγατρικών εταιρειών με παράλληλη αύξηση των χρηματοδοτικών ορίων βραχυπρόθεσμου δανεισμού. Να σημειωθεί ότι με την ολοκλήρωση της αναδιάρθρωσης των υφιστάμενων τραπεζικών υποχρεώσεων του Ομίλου, ενδέχεται να μεταβληθεί το χρηματοοικονομικό κόστος καθώς και οι σχετικές εμπράγματες εξασφαλίσεις.

Αναγνωρίζοντας ότι οι εν λόγω δυσκολίες ενδέχεται να επηρεάσουν την δραστηριότητα και την χρηματοοικονομική κατάσταση του Ομίλου, η Διοίκηση του Ομίλου έχει επανασχεδιάσει την επιχειρηματική ατζέντα με την συνειδητοποιημένη στροφή σε ιδιαίτερα απαιτητικές αγορές του εξωτερικού. Ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη αλλεπάλληλες επαφές με στελέχη του ιατρικού χώρου διαφόρων χωρών που στόχο έχουν την επέκταση του Ομίλου στις προαναφερθείσες αγορές, εκμεταλλευόμενος τα κύρια ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα που διαθέτει (εμπειρία, υψηλή τεχνογνωσία και καινοτομία σε ζητήματα υγείας), τόσο μέσω αυτόνομης επιχειρηματικής παρουσίας όσο και μέσα από συμπράξεις με ιδιωτικούς ή δημόσιους φορείς των συγκεκριμένων χωρών.

Επιπλέον, στο πλαίσιο εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής σταθερότητας και με στόχο την τήρηση των εγκεκριμένων πιστώσεων του προϋπολογισμού του ΕΟΠΥΥ, ο οποίος για το 2013 δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό των € 520 εκ.για νοσηλεία (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ), ενώ για διαγνωστικές εξετάσεις και φυσιοθεραπεία το ποσό των € 370 εκ., την 23/7/2013 ψηφίστηκε ο Ν. 4172/2013, στο άρθρο 100 του οποίου καθορίζεται ο μηχανισμός αυτόματης επιστροφής. Οι διατάξεις του εν λόγω άρθρου έχουν αναδρομική ισχύ από 1/1/2013 και διάρκεια έως 31/12/2015. Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο εν λόγω άρθρο, σε εξάμηνη βάση θα υπολογίζεται το ποσό επιστροφής (clawback) που αντιστοιχεί σε κάθε συμβεβλημένο ιδιώτη πάροχο υπηρεσιών υγείας στη βάση της διαφοράς μεταξύ της προϋπολογισμένης και της πραγματικής δαπάνης.

Οι εταιρείες του τομέα υγείας του Ομίλου, καθώς επίσης και οι λοιπές κλινικές του Συνδέσμου Ελληνικών Κλινικών (ΣΕΚ), έχουν προσφύγει στο Συμβούλιο της Επικρατείας για την ακύρωση των ανωτέρω υπουργικών αποφάσεων. Οι εν λόγω προσφυγές, οι οποίες έχουν κατατεθεί την 27/9/2013 (αναφερόμενη στο clawback) και 8/11/2013 (αναφερόμενη στο rebate), θα εκδικασθούν την 17/12/2013 έπειτα από αναβολή που ζήτησε την 26/11/2013, ημέρα που είχε ορισθεί ως δικάσιμος, ο ΕΟΠΥΥ. Επιπλέον, συνεχίζονται οι συζητήσεις με την ηγεσία του Υπουργείου Υγείας και των λοιπών αρμόδιων φορέων με στόχο την διαφοροποίηση των εν λόγω αποφάσεων.

Λαμβάνοντας υπόψη: α) την βασιμότητα των νομικών επιχειρημάτων των κατατεθειμένων αιτήσεων ακύρωσης, β) την ασάφεια και αδυναμία προσδιορισμού των παραμέτρων υπολογισμού στο παρόν στάδιο όπως αυτές καθορίζονται στις σχετικές υπουργικές αποφάσεις και γ) τις εν εξελίξει διαπραγματεύσεις μεταξύ των μερών δεν έχει σχηματισθεί οποιαδήποτε πρόβλεψη στις συνημμένες εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της 30/9/2013.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v