Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Yalco: Εγκριση για αυξομείωση μετοχικού κεφαλαίου

Την αύξηση και ταυτόχρονα ισόποση μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας Yalco ενέκρινε η έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρίας, η οποία πραγματοποιήθηκε σήμερα 14 Δεκεμβρίου 2006, με απαρτία 71,64%.

Yalco: Εγκριση για αυξομείωση μετοχικού κεφαλαίου
Την αύξηση και ταυτόχρονα ισόποση μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας Yalco ενέκρινε η έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρίας, η οποία πραγματοποιήθηκε σήμερα 14 Δεκεμβρίου 2006, με απαρτία 71,64%.

Πιο συγκεκριμένα, η Γ.Σ. ενέκρινε την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά ποσό 1.714.910,06 ευρώ με κεφαλαιοποίηση τμήματος του λογαριασμού ”Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο”, δια αυξήσεως της ονομαστικής αξίας της κάθε μετοχής, κατά 0,13 Euro, ήτοι από 0,62 Euro σε 0,75 Euro.

Επιπλέον, ενέκρινε τη μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου, προς το σκοπό διαγραφής ζημιών ποσού 1.714.910,06 ευρώ που προέκυψαν κατά την πρώτη εφαρμογή των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Δ.Π.Χ.Π.), δια μειώσεως της ονομαστικής αξίας της κάθε μετοχής κατά 0,13 Euro ήτοι από 0,75 σε 0,62 Euro.

Τέλος, ενέκρινε την τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού.

Έτσι, μετά την παραπάνω αύξηση και ταυτόχρονη μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας επανέρχεται στο ποσό των Ευρώ 8.178.804,40 και διαιρείται σε 13.191.620 κοινές ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας Ευρώ 0,62 η κάθε μία.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v