Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Autohellas: Στα 6,5 εκατ. τα καθαρά κέρδη το 2013

Βελτίωση βραχυχρόνιων μισθώσεων και σημαντική αύξηση κερδοφορίας προ φόρων από την Autohellas.

Autohellas: Στα 6,5 εκατ. τα καθαρά κέρδη το 2013

Ο Ενοποιημένος κύκλος εργασιών της Autohellas ανήλθε στα €151.4 εκ. έναντι €152 εκ. της αντίστοιχης περσινής περιόδου παρουσιάζοντας οριακή μείωση κατά 0.4%.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της εταιρείας, η ενδυνάμωση του τουρισμού στην Ελλάδα κατά το προηγούμενο έτος είχε ως αποτέλεσμα την κάλυψη σημαντικού μέρους της κάμψης των εργασιών που οφείλονται στην εσωτερική ζήτηση.

Παρά την διατήρηση του κύκλου εργασιών στα περσινά επίπεδα, τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων ενισχύθηκαν κατά 14% συγκρινόμενα με το περσινό έτος και ανήλθαν στα €13.1 εκ. έναντι €11.5 εκ. στο 2012. Είναι αξιοσημείωτο ότι η βελτίωση αυτή επήλθε παρά τη σημαντική αύξηση του κόστους χρηματοδότησης της μητρικής από €4.7 εκ. σε €7.9 εκ. η οποία οφείλεται στην λήξη παλαιότερων συμβάσεων με ευνοϊκότερους όρους.

Τα Ενοποιημένα κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας διαμορφώθηκαν σε €6.5 εκ. από €8.1 εκ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Η μείωση αυτή οφείλεται αποκλειστικά στην αύξηση του αναβαλλόμενου φόρου κατά €4.5 εκ. (κυρίως από αποτελέσματα προηγούμενων χρήσεων) λόγω διαφοροποίησης του φορολογικού συντελεστή.

Η εταιρία πλέον δραστηριοποιείται σε 5 χώρες του εξωτερικού, Βουλγαρία, Ρουμανία, Κύπρος, Σερβία και Μαυροβούνιο. Να σημειωθεί ότι για το 12μηνο 2013 ο κύκλος εργασιών των θυγατρικών εταιριών στο εξωτερικό αντιπροσωπεύει το 20,6% του συνολικού τζίρου του Ομίλου και τα Κέρδη προ Φόρων αυτών αποτελούν το 30% του αντίστοιχου Ενοποιημένου μεγέθους.

Tα Ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων ανήλθαν σε €68.7 εκ. Οι ισχυρές ταμειακές ροές επέτρεψαν επενδύσεις σε νέα αυτοκίνητα κατά €41.7 εκ. με παράλληλη μείωση του συνολικού δανεισμού του Ομίλου κατά €45.5 εκ. σε σχέση με τη χρήση 2012, διατηρώντας τα ταμειακά διαθέσιμα του Ομίλου κατά την 31.12.2013 στο ποσό των € 64.4 εκ.

Τέλος στις 02/12/2013 πραγματοποιήθηκε επιστροφή κεφαλαίου με διανομή μετρητών αναλογικά στους μετόχους συνολικού ποσού €7.8 εκ.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v