Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Yalco: Ολοκλήρωση αυξομείωσης μετοχικού κεφαλαίου

Από την 10η Ιανουαρίου 2007 οι μετοχές της Yalco μετά την ισόποση αύξηση και μείωση, θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α. με την ίδια ονομαστική αξία ανά μετοχή, λόγω της αύξησης και παράλληλης μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου με σκοπό τη διαγραφή ζημιών.

Yalco: Ολοκλήρωση αυξομείωσης μετοχικού κεφαλαίου
Από την 10η Ιανουαρίου 2007 οι μετοχές της Yalco μετά την ισόποση αύξηση και μείωση, θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α. με την ίδια ονομαστική αξία ανά μετοχή, λόγω της αύξησης και παράλληλης μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου με σκοπό τη διαγραφή ζημιών.

Υπενθυμίζεται ότι η έκτακτη γενική συνέλευση της Yalco στις 14 Δεκεμβρίου 2006 αποφάσισε την ταυτόχρονη και εκ παραλλήλου:

Α. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά το ποσό των 1.714.910,06 ευρώ με κεφαλαιοποίηση τμήματος του λογαριασμού ”Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο” με αύξηση της ονομαστικής αξίας της κάθε μετοχής κατά 0,13 ευρώ, ήτοι από 0,62 ευρώ σε 0,75 ευρώ.

Β. Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας με σκοπό τη διαγραφή ζημιών ύψους 1.714.910,06 ευρώ που προέκυψαν κατά την πρώτη εφαρμογή των Δ.Π.Χ.Π. με μείωση της ονομαστικής αξίας της κάθε μετοχής κατά 0,13 ευρώ, ήτοι από 0,75 ευρώ σε 0,62 ευρώ.

Μετά την ως άνω ταυτόχρονη και εκ παραλλήλου αύξηση και μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας επανέρχεται στο ποσό των 8.178.804,40 ευρώ, διαιρούμενο 13.191.620 κοινές ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 0,62 ευρώ της κάθε μιας.

Το Υπουργείο Ανάπτυξης ενέκρινε την τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρίας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Χ.Α. στη συνεδρίασή του της 4ης Ιανουαρίου 2007 ενημερώθηκε για την ταυτόχρονη και εκ παραλλήλου αύξηση και μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής της εταιρίας.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v