Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Καρέλιας: Στις 25/6 η Τακτική Γενική Συνέλευση

Μεταξύ των θεμάτων και η διανομή μερίσματος από την Καρέλιας.

Καρέλιας: Στις 25/6 η Τακτική Γενική Συνέλευση

Η εταιρία Καρέλιας καλεί τους μετόχους του σε Τακτική Γενική Συνέλευση την εικοστήν πέµπτην (25ην) Ιουνίου 2014, ηµέρα Τετάρτην και ώραν 10 πµ., εις την Καλαµάτα και επί των οδών Ναυαρίνου και Ρήγα Φεραίου κτίριο του ξενοδοχείου «ΦΑΡΑΙ ΠΑΛΛΑΣ» (Αίθουσα Συνεδρίων) προς συζήτησιν και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεµάτων της Ηµερησίας διατάξεως:

1. Έγκριση των αναμορφωμένων Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας για τη χρήση 1/1/2012 - 31/12/2012.

2. Υποβολή και ανάγνωση της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και της Έκθεσης Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή επί των Ετησίων και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων για τη χρήση του έτους 2013 καθώς και της Δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης σύμφωνα με άρθρο 43α παρ.2 περ. δ’ ν.2190/1920.

3. Έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας για τη χρήση 1/1/2013 - 31/12/2013.

4. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τη χρήση 2013.

5. Έγκριση καταβληθέντων μισθών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη χρήση 2013 και προέγκριση μισθών των ως άνω προσώπων για τη χρήση 2014.

6. Εκλογή Ορκωτού Ελεγκτή για τους ελέγχους των ατομικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 1/1/2014 - 31/12/2014 και καθορισμός της αμοιβής του.

7. Έγκριση διάθεσης κερδών εταιρικής χρήσης 1/1/2013 - 31/12/2013 και διανομής μερίσματος.

Σε περίπτωση που κατά την Συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας της 25ης Ιουνίου 2014, δεν επιτευχθεί για οποιονδήποτε λόγο η απαιτούµενη εκ του νόµου απαρτία, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο καλεί τους µετόχους στις 9 Ιουλίου 2014, ηµέρα Τρίτη και ώρα 10:00 πρωινή, σε Επαναληπτική Γενική Συνέλευση που βρίσκεται σε απαρτία οσοδήποτε τµήµα του καταβληµένου µετοχικού κεφαλαίου και αν παρίσταται ή εκπροσωπείται.

Η εν λόγω Επαναληπτική Γενική Συνέλευση θα λάβει χώρα στο εις την Καλαµάτα και επί των οδών Ναυαρίνου
και Ρήγα Φεραίου κτίριο του Ξενοδοχείου «ΦΑΡΑΙ ΠΑΛΛΑΣ» (αίθουσα συνεδρίων) µε θέµατα ηµερησίας
διάταξης εκείνα της αρχικής.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v