Βαρβαρέσος: Ζημιές 806 χιλ. ευρώ στο τρίμηνο

Τα αποτελέσματα προ φόρων χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) του τριμήνου 2014 ανήλθαν σε ζημίες -344,96 χιλ. ευρώ.

Βαρβαρέσος: Ζημιές 806 χιλ. ευρώ στο τρίμηνο

Ο κύκλος εργασιών της Βαρβαρέσος για το πρώτο τρίμηνο 2014 διαμορφώθηκε σε 4,95 εκατ. ευρώ έναντι 5,83 εκατ. ευρώ το τρίμηνο του 2013.

Οι εξαγωγές κατά το ίδιο διάστημα ανήλθαν σε 3,26 εκατ. Ευρώ ποσοστό 65,92% των συνολικών πωλήσεων.

Τα αποτελέσματα προ φόρων χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) του τριμήνου 2014 ανήλθαν σε ζημίες -344,96 χιλ. Ευρώ έναντι κερδών 51,94 χιλ.Ευρώ του τριμήνου 2013.

Τα αποτελέσματα της εταιρίας για το τρίμηνο εμφανίζουν ζημίες -806 χιλ.Ευρώ έναντι ζημιών -553 χιλ. Ευρώ στο αντίστοιχο διάστημα της προηγούμενης περιόδου.

Ενέργειες άρσης της επιτήρησης 

Στη συνεδρίαση της 8ης Οκτωβρίου 2009 το Διοικητικό Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αθηνών αποφάσισε την ένταξη των μετοχών της Εταιρίας ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ Α.Ε. Ευρωπαϊκά Νηματουργεία από 21.12.2009 στην κατηγορία Επιτήρησης, βάσει του άρθρου 3.1.2.5 του Κανονισμού του, επειδή οι λογιστικές ζημίες της χρήσεως που έληξε στις 31.12.2008 είχαν διαμορφωθεί σε επίπεδο μεγαλύτερο από το 30% της καθαρής θέσης της Εταιρίας.

Στις 28.06.2013 η Εταιρία εισέπραξε την κρατική ενίσχυση των 14 εκατ. Ευρώ μετά την ένταξή της στο Άρθρο 9 παρ.2 του Ν.3299/2004 που είχε αιτηθεί στις 29.08.2006.

Στις 15.07.2013 ολοκληρώθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Eταιρίας με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων που αποφασίσθηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 14ηςΦεβρουαρίου 2013. Το συνολικό ποσό της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου διαμορφώθηκε σε 1.823.504,70 Ευρώ με την έκδοση 6.078.349 νέων κοινών ανωνύμων, μετά δικαιώματος ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,30 Ευρώ η κάθε μία. Το ποσοστό της κάλυψης  ανήλθε σε 88,48% . 

Οι νέες μετοχές εισήχθησαν στο Χρηματιστήριο Αθηνών προς διαπραγμάτευση την 30.01.2014.

Η εταιρία υπέγραψε με την ΟΛΓΑΝΟΣ Α.Ε., εταιρία ακινήτων, προσύμφωνο αγοραπωλησίας ακινήτου ευρισκόμενο εντός της πόλεως Ναούσης με τίμημα 9.350.000 Ευρώ. Το οριστικό συμβόλαιο της πώλησης θα γίνει το πρώτο εξάμηνο του 2014.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v