Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Φιερατέξ: Δε θα διανείμει μέρισμα

Τη μη διανομή μερίσματος και την αγορά ιδίων μετοχών, αποφάσισε μεταξύ άλλων η ΓΣ της Φιερατέξ. Εκλογή νέου ΔΣ και συγκρότηση σε σώμα.

Φιερατέξ: Δε θα διανείμει μέρισμα

Η ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση της Φιερατέξ συγκλήθηκε σήμερα 30.06.2014 και ώρα 14 00 στην έδρα της εταιρίας.

Σε αυτήν παραβρέθηκαν 5 μέτοχοι οι οποίοι εκπροσώπησαν 6.682.168 κοινές ονομαστικές μετοχές ή ποσοστό 65,488% του μετοχικού κεφαλαίου.

Επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα τα παρακάτω:

Επί του 1ου θέματος

Ενέκρινε τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2013, καθώς επίσης και τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών για τα πεπραγμένα της ίδιας χρήσης.

Επί του 2ου θέματος

Απάλλαξε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2013.

Επί του 3ου θέματος

Ενέκρινε την μη διανομή μερίσματος για την χρήση 2013.

Επί του 4ου θέματος

Εξέλεξε ελεγκτές για την τρέχουσα χρήση 2014 την ελεγκτική εταιρία Σ.Ο.Λ. Α.Ε. και συγκεκριμένα ως τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή τον κο. Αθανάσιο Τσαγγάλη του Αποστόλου, ΑΡ. Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 30631 και σαν αναπληρωματικό τον κο. Χρήστο Παπαδημητρίου του Στέφανου, ΑΡ. Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 25191, κατοίκους Θεσσαλονίκης, οδός Γιαννιτσών 31 & Πατρ. Κυρίλλου Θεσσαλονίκη Τ.Κ. 54 627.

Επί του 5ου θέματος

Εξέλεξε νέο Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο θα έχει θητεία για μια πενταετία, με λήξη της θητείας του την 30/06/2019 και θα απαρτίζεται από τα παρακάτω μέλη:

Ανεζουλάκης Ιωάννης του Δημητρίου,

Ανεζουλάκης Δημήτριος του Ιωάννη

Μαντήκος Αθανάσιος του Αντωνίου,

Ζερβού Αικατερίνη του Στυλιανού

Παπαθεοδώρου Αριστοτέλης του Μιλτιάδη και

Ζερβός Νικόλαος του Σπυρίδωνος

Επίσης, με βάση τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του Ν.3016/2002 (όπως ισχύουν μετά την τροποποίησή του από το Ν.3091/2002) περί Εταιρικής Διακυβέρνησης, και στα πλαίσια εφαρμογής του υιοθετημένου από την Εταιρία, Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης που θεσπίστηκε από τον ΣΕΒ, ορίστηκαν ως Ανεξάρτητα μέλη, από τα μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, τα παρακάτω δύο (2) μέλη :

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΜΕΛΗ

Παπαθεοδώρου Αριστοτέλης του Μιλτιάδη και

Ζερβός Νικόλαος του Σπυρίδωνος.

Επί του 6ου θέματος

Εξέλεξε τη νέα Τριμελή Επιτροπή Ελέγχου (Audit Committee) σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008, ως ακολούθως:

Μαντήκος Αθανάσιος του Αντωνίου,

Παπαθεοδώρου Αριστοτέλης του Μιλτιάδη και

Ζερβός Νικόλαος του Σπυρίδωνος.

Ως Πρόεδρος της Τριμελούς Επιτροπής Ελέγχου, της οποίας η θητεία λήγει στις 30/06/2019, εκλέχθηκε ο κ. Μαντήκος Αθανάσιος του Αντωνίου, ο οποίος καλύπτει όλες τις προϋποθέσεις που απαιτεί το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008.

Επί του 7ου θέματος

Αποφάσισε να δύναται η εταιρία να προβεί σε αγορά ιδίων μετοχών μέχρι του αριθμού των 1.020.357 τεμ., (συμπεριλαμβανομένου του αριθμού των ιδίων μετοχών που έχουν αγοραστεί ήδη με προηγούμενη απόφαση) και που αποτελεί το 10% του συνολικού αριθμού μετοχών, οι αγορές αυτές να γίνουν το αργότερο μέχρι τις 30/06/2015 και με εύρος τιμής από 0,05 € (κατώτατο όριο) μέχρι και 2,00 ευρώ (ανώτατο όριο).

Επί του 8ου θέματος

Η Γενική Συνέλευση δεν προέβη σε ανακοινώσεις.

Συγκρότηση του ΔΣ σε σώμα

Η εταιρία ΦΙΕΡΑΤΕΞ, γνωστοποιεί, ότι το εξαμελές (6μελές) Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο εξελέγη σήμερα Δευτέρα, 30 Ιουνίου 2014, από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, συγκροτήθηκε σε σώμα ως ακολούθως :

1. Ανεζουλάκης Ιωάννης του Δημητρίου, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος - Εκτελεστικό Μέλος

2. Ανεζουλάκης Δημήτριος του Ιωάννη, - Εκτελεστικό Μέλος

3. Μαντήκος Αθανάσιος του Αντωνίου, - Μη Εκτελεστικό Μέλος

4. Ζερβού Αικατερίνη του Στυλιανού, - Μη Εκτελεστικό Μέλος

5. Παπαθεοδώρου Αριστοτέλης του Μιλτιάδη, - Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

6. Ζερβός Νικόλαος του Σπυρίδωνος, - Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου θα είναι πενταετής με ημερομηνία λήξης της θητείας του την 30η Ιουνίου 2019.

Επίσης, η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας της 30ης Ιουνίου 2014 προέβη στην εκλογή νέας τριμελούς (3μελούς) Επιτροπής Ελέγχου (Audit Committee) στα πλαίσια εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 37 του Ν. 3693/2008.

Κατόπιν αυτού, η νέα τριμελής Επιτροπή Ελέγχου της οποίας η θητεία λήγει στις 30/06/2019, θα απαρτίζεται από τα κάτωθι μέλη :

1. Μαντήκος Αθανάσιος του Αντωνίου,

2. Παπαθεοδώρου Αριστοτέλης του Μιλτιάδη και

3. Ζερβός Νικόλαος του Σπυρίδωνος.

Ως Πρόεδρος της νέας Επιτροπής Ελέγχου εκλέχθηκε ο κ. Μαντήκος Αθανάσιος του Αντωνίου, ο οποίος καλύπτει όλες τις προϋποθέσεις που απαιτούνται, σύμφωνα με το άρθρο 37, παρ. 1 του Ν. 3693/2008.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v