Εθνική: Στο 1,15 δισ. ευρώ εκτινάχθηκαν τα κέρδη εξαμήνου

Στο 16,2% έφτασε ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας του ομίλου. Aύξηση κερδών 234%. Στο 83% διαμορφώνεται η σχέση δανείων προς καταθέσεις. Σημαντική συνεισφορά από Finansbank. Εκταμιεύσεις 400 εκατ. ευρώ σε δάνεια το Q2.

Εθνική: Στο 1,15 δισ. ευρώ εκτινάχθηκαν τα κέρδη εξαμήνου

Τα κέρδη του Oμίλου της ΕΤΕ που αναλογούν στους μετόχους της Τράπεζας για το α’ εξάμηνο του έτους ανήλθαν σε €1.146 εκατ., σημειώνοντας αύξηση κατά 234% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2013, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Εθνικής Τράπεζας. Αντίστοιχα, τα κέρδη προ προβλέψεων διαμορφώθηκαν σε €828 εκατ., υπερκαλύπτοντας τις διενεργηθείσες προβλέψεις για επισφάλειες ύψους €705 εκατ., οδηγώντας σε οργανικά κέρδη α’ εξαμήνου ύψους €123 εκατ., σε σχέση με οργανικές ζημίες ύψους €61 εκατ. κατά το α’ εξάμηνο του 2013.

Προς αυτή την κατεύθυνση συνετέλεσε η δυνατότητα της Τράπεζας να αναγνωρίσει μέρος του υπολειπόμενου αναβαλλόμενου φόρου, συγκλίνοντας έτσι στην πρακτική που ακολουθείται από τις υπόλοιπες εγχώριες τράπεζες.

Επιπλέον, η συνεχιζόμενη μείωση της δημιουργίας νέων επισφαλειών στην Ελλάδα, απόρροια της βελτίωσης των επιπέδων εμπιστοσύνης στις προοπτικές ανάκαμψης αλλά και της βελτίωσης του οικονομικού κλίματος, καθώς και οι συνεχιζόμενες ενέργειες περιστολής δαπανών σε Ελλάδα και ΝΑ Ευρώπη συνέβαλαν θετικά στην κερδοφορία.

Οι επιδόσεις της Finansbank, σύμφωνα με την ΕΤΕ, επιβεβαιώνουν την τροχιά ανάκαμψης που ακολουθεί, με τα καθαρά κέρδη του β’ τριμήνου να διαμορφώνονται σε €85 εκατ., αυξημένα κατά 33% σε επίπεδο τριμήνου και κατά 224% σε σχέση με το δ’ τρίμηνο του 2013 που είχε αποτελέσει σημείο ναδίρ της κερδοφορίας της Τουρκικής θυγατρικής λόγω των ιδιαίτερα αντίξοων συνθηκών που επικρατούσαν στην αγορά της Τουρκίας το β’ εξάμηνο του 2013.

Τα καθαρά επιτοκιακά έσοδα του Ομίλου το α’ εξάμηνο ανήρθαν σε €1.511 εκατ., σημειώνοντας μικρή μείωση κατά 6% σε ετήσια βάση, λόγω των ιστορικά υψηλών επιτοκιακών εσόδων που είχαν επιτευχθεί από την Finansbank το α’ εξάμηνο του 2013. Αντίστοιχα τα έσοδα από προμήθειες διαμορφώθηκαν σε €266 εκατ., μειωμένα κατά 5% σε ετήσια βάση. Οι επιδόσεις αυτές επηρεάστηκαν θετικά από τις εγχώριες δραστηριότητες, όπου η αύξηση των επιτοκιακών εσόδων και των προμηθειών διαμορφώθηκε σε 11% και 51% αντίστοιχα σε σχέση με το α’ εξάμηνο του 2013. 

Οι λειτουργικές δαπάνες σε επίπεδο Ομίλου κατά το α’ εξάμηνο μειώθηκαν δραστικά κατά 12% σε ετήσια βάση, καθώς σημειώθηκε σημαντική περιστολή δαπανών σε όλους τους επιμέρους γεωγραφικούς τομείς. Στην Ελλάδα οι δαπάνες προσωπικού σημείωσαν πτώση κατά 18% σε ετήσια βάση, κατά κύριο λόγω επωφελούμενες από τις συνέργειες της εθελουσίας εξόδου που ολοκληρώθηκε στα τέλη του 2013, καθώς και του περιορισμού των γενικών δαπανών και αποσβέσεων κατά 11%. Στις χώρες της ΝΑ Ευρώπης, η μείωση του λειτουργικού κόστους του α’ εξαμήνου διαμορφώθηκε σε 6%, ενώ και στην Τουρκία σημειώθηκε μείωση των εξόδων το β’ τρίμηνο κατά 6% σε τριμηνιαία βάση, υποδηλώνοντας τις επιτυχείς προσπάθειες μείωσης του λειτουργικού κόστους.

Αναφορικά με την ποιότητα του δανειακού χαρτοφυλακίου του Ομίλου, η επιβράδυνση των νέων επισφαλειών συνεχίστηκε με γοργούς ρυθμούς για όγδοο συνεχόμενο τρίμηνο. Έτσι, οι νέες επισφάλειες σημείωσαν εντυπωσιακή πτώση κατά 46% σε ετήσια βάση, διαμορφούμενες στα €304 εκατ. το β’ τρίμηνο του 2014. Ακόμα και σε τριμηνιαίο επίπεδο η μείωση ήταν εντυπωσιακή φθάνοντας το -20%.

Αποτέλεσμα των παραπάνω, σημειώνει η ΕΤΕ, ήταν η διενέργεια μειωμένων προβλέψεων σε επίπεδο Ομίλου κατά 5% σε τριμηνιαία βάση, οι οποίες ανήρθαν σε €342 εκατ., έναντι €362 εκατ. το α’ τρίμηνο του 2014. Το επίπεδο κάλυψης των επισφαλών απαιτήσεων από προβλέψεις για τον Όμιλο παρέμεινε στο υψηλό επίπεδο του 56%, που συνιστά τον υψηλότερο δείκτη κάλυψης επισφαλών απαιτήσεων στον εγχώριο κλάδο. Τέλος, ο δείκτης δανείων σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών του Ομίλου διαμορφώθηκε στο τέλος Ιουνίου 2014 σε 23,2%, έναντι 23% στο τέλος Μαρτίου του 2014.

Η ρευστότητα

Σε επίπεδο ρευστότητας, συνεχίστηκε η βελτίωση που καταγράφεται τα τελευταία τρίμηνα. Πιο συγκεκριμένα, οι καταθέσεις του Ομίλου ενισχύθηκαν κατά 8% σε ετήσια βάση, βελτιώνοντας το δείκτη ρευστότητας (δάνεια : καταθέσεις) στο 94%, έναντι 102% τον Ιούνιο του 2013. Αντίστοιχα στην Ελλάδα, ο δείκτης δανείων προς καταθέσεις διαμορφώθηκε σε 83% –βελτιωμένος κατά 10 ποσοστιαίες μονάδες σε ετήσια βάση– διατηρώντας την ΕΤΕ με διαφορά στην υψηλότερη θέση από άποψη ρευστότητας στην εγχώρια αγορά. Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι ο αντίστοιχος δείκτης για τη ΝΑ Ευρώπη, ο οποίος διαμορφώθηκε στο 100%, βελτιωμένος κατά 4 ποσοστιαίες μονάδες σε ετήσια βάση, κυμαίνεται σε επίπεδα χαμηλά σε σχέση με τα αντίστοιχα του ανταγωνισμού στις εν λόγω αγορές, ενώ έχει μειωθεί δραματικά από τα προ κρίσης επίπεδα που υπερέβαιναν το 200%. Στην Τουρκία, η αύξηση των καταθέσεων ανήρθε σε 7% ετησίως σε όρους τοπικού νομίσματος, ενώ οι χαμηλού κόστους καταθέσεις όψεως ενισχύθηκαν κατά 17%, βελτιώνοντας περαιτέρω το μείγμα των καταθέσεων.

Κατά το β’ τρίμηνο του έτους, και κατόπιν της επιτυχούς ολοκλήρωσης της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας ύψους €2,5 δισ. το Μάιο, ο κύριος βασικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας CΕT 1 ανήλθε σε 16,2%, υπερκαλύπτοντας το ελάχιστο κανονιστικό επίπεδο του 8% κατά δύο φορές, τοποθετώντας την Εθνική Τράπεζα σε επίπεδο κεφαλαιακής βάσης σημαντικά άνω του μέσου όρου του ευρωπαϊκού τραπεζικού τομέα, που βρίσκεται στο 10%. Σημειώνεται ότι η θέση αυτή θα ενισχυθεί σημαντικά στο άμεσο μέλλον, μέσω επιπλέον ενεργειών που βρίσκονται σε εξέλιξη και αναμένεται να ολοκληρωθούν πριν το τέλος του έτους, καθώς και μέσω της θετικής και βελτιούμενης οργανικής κερδοφορίας του Ομίλου.

Τουρκολιάς: Επαρκές επίπεδο κεφαλαίων για να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις των stress tests

“Τα θετικά αποτελέσματα του β’ τριμήνου της Εθνικής Τράπεζας επιβεβαιώνουν τόσο τα συγκριτικά της πλεονεκτήματα όσο και τις στρατηγικές επιλογές της”, σημειώνει ο Αλέξανδρος Τουρκολιάς. «Ο Όμιλος», συνεχίζει, «παρουσιάζει κέρδη διαφοροποιημένα γεωγραφικά, με όλες τις περιοχές να ανακάμπτουν και είναι θωρακισμένος με υψηλή κεφαλαιακή επάρκεια και ρευστότητα. 

Στην εγχώρια αγορά, σημειώσαμε λειτουργικά κέρδη για τρίτο συνεχόμενο τρίμηνο, με βελτιούμενες αποδόσεις και στις τρεις βασικές συνιστώσες της κερδοφορίας. Πρώτον, τα λειτουργικά έσοδα βελτιώνονται συνεχώς, γεγονός που απορρέει κυρίως από την ομαλοποίηση της ελληνικής οικονομίας. Δεύτερον, έχουν μειωθεί δραματικά οι νέες επισφάλειες με συνακόλουθη μείωση των προβλέψεων. Τρίτον, έχουμε πετύχει σημαντική μείωση των λειτουργικών εξόδων.

Τα αποτελέσματα του Ομίλου ενισχύθηκαν και από τη βελτιούμενη κερδοφορία των θυγατρικών μας στο εξωτερικό, γεγονός που για άλλη μια φορά αποδεικνύει το συγκριτικό πλεονέκτημα αυτής της στρατηγικής. Ειδικότερα, η γρήγορη ανάκαμψη της κερδοφορίας της Finansbank καταδεικνύει την ανθεκτικότητα του επιχειρηματικού της μοντέλου και τα κέρδη της ΝΑ Ευρώπης είναι πια σε σταθερά ανοδική τροχιά.

Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου το Μάιο, μαζί με την αναγνώριση μέρους του εκτός ισολογισμού αναβαλλομένου φόρου, έχει αυξήσει την κεφαλαιακή επάρκεια του Ομίλου στο 16,2% στο τέλος του β΄ τριμήνου, από τα υψηλότερα στην Ευρώπη. Μετά την υλοποίηση των πρόσθετων ενεργειών του επιχειρησιακού μας σχεδίου, πιστεύω ότι θα διαθέτουμε επαρκές επίπεδο κεφαλαίου για να αντιμετωπίσουμε τόσο τις προκλήσεις της άσκησης προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων της ΕΚΤ όσο και την ανάγκη για μια εύλογη αναδιάρθρωση των δανείων σε καθυστέρηση, αναγκαίο γεγονός για την ομαλή επανεκκίνηση της ελληνικής οικονομίας.

Η ισχυρή ρευστότητα που φέρνει σε πλεονεκτική θέση την ΕΤΕ και της επιτρέπει να στηρίξει την ελληνική επιχειρηματικότητα. Είναι ενδεικτικό ότι κατά το β΄ τρίμηνο του έτους η Εθνική εκταμίευσε δάνεια τάξεως άνω των €400 εκατ. Έτσι, η Εθνική στηρίζει και τη δημιουργία ευκαιριών για την ανάπτυξη και την πρόοδο που έχει ανάγκη ο τόπος».

Τι ειπώθηκε στο conference call

Η Ελλάδα γίνεται δυνατότερη τρίμηνο με τρίμηνο και το ίδιο συμβαίνει και με την Εθνική Τράπεζα, η οποία καταγράφει βελτίωση σε κάθε τρίμηνο της τελευταίας διετίας, υπογράμμισε η αναπληρώτρια CEO της Εθνικής ΤράπεζαςΠόλα Χατζησωτηρίου, κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης με τους αναλυτές μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων.

Σε σχέση με την οικονομία, υπογράμμισε ότι το Q2 σηματοδότησε και την έξοδο της οικονομίας από την ύφεση μετά από 18 τρίμηνα, ενώ σημείωσε ότι η Ελλάδα αναμένεται να υπεραποδώσει σε σχέση με τους δημοσιονομικούς στόχους για δεύτερο συνεχόμενο τρίμηνο. 

Η κ. Χατζησωτηρίου αναφέρθηκε στις ενθαρρυντικές ενδείξεις από τα αποτελέσματα, όπως τη μείωση των προβλέψεων κατά 17% σε ετήσια βάση και την διαμόρφωση των κερδών προ προβλέψεων σε υψηλότερα επίπεδα σε σχέση με το κόστος του ρίσκου. 

Σε σχέση με τα αποτελέσματα που ανακοινώθηκαν, υπογράμμισε ότι ενεγράφη αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση ύψους 994 εκατ. ευρώ. 

Για τη συνέχεια αναμένεται περαιτέρω βελτίωση στα καθαρά έσοδα από τόκους και στα επιτοκιακά περιθώρια αλλά και νέα μείωση στη δημιουργία νέων επισφαλειών. Όπως τόνισε η κ. Χατζησωτηρίου, δυο παράγοντες επηρεάζουν θετικά τα καθαρά έσοδα από τόκους. Από τη μία, η σταδιακή αλλαγή στο μείγμα του χαρτοφυλακίου χορηγήσεων, και από την άλλη τη μείωση στα επιτόκια των καταθέσεων. "Τα επιτόκια στις καταθέσεις προθεσμίας μειώνονται και θα τα μειώσουμε περαιτέρω όσο το δυνατόν συντομότερα", υπογράμμισε χαρακτηριστικά. 

Σε σχέση με τα επικείμενα stress tests της ΕΚΤ, η διοίκηση της Εθνικής υπογράμμισε ότι η τράπεζα είναι σε καλή θέση κεφαλαιακά, με το Core Tier I να διαμορφώνεται στο 16,2%, επίπεδα που αναμένεται να αυξηθούν λόγω των πρόσθετων ενεργειών στο πλαίσιο του σχεδίου αναδιάρθρωσης που εγκρίθηκε από τη DG Comp.

Όσον αφορά στην Finansbank, η κ. Χατζησωτηρίου σημείωσε ότι "πρόκειται για μια εξαιρετική τράπεζα. Παραμένουμε δεσμευμένοι στη Finansbank. Ήμασταν διστακτικοί στο να παραχωρήσουμε μειοψηφικό ποσοστό, αλλά θα τιμήσουμε τις δεσμεύσεις μας στο πλαίσιο του σχεδίου αναδιάρθρωσης". Υπογράμμισε δε ότι η πώληση του μειοψηφικού ποσοστού θα λάβει χώρα σε δυο δόσεις.

Η αναπληρώτρια CEO της Εθνικής τόνισε ότι η ανάκαμψη στην Τουρκία επιταχύνθηκε στο β΄τρίμηνο και σημείωσε ότι αναμένεται περαιτέρω μείωση του κόστους καταθέσεων και περαιτέρω αύξηση στα καθαρά έσοδα από τόκους, από την τουρκική θυγατρική της Εθνικής. 

 

 

 

* Δείτε αναλυτικά τα αποτελέσματα στη στήλη «Συνοδευτικό Υλικό».

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v