Παραμένει υπό επιτήρηση η Βιοτέρ

Η είσπραξη των ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων από το ελληνικό δημόσιο αποτελεί βασικό στόχο της Βιοτέρ, στο πλαίσιο των προσπαθειών της για την αντιμετώπιση των αιτιών που την οδήγησαν στην Κατηγορία της Επιτήρησης.

Παραμένει υπό επιτήρηση η Βιοτέρ
Η Βιοτέρ, στο πλαίσιο της δημοσίευσης των οικονομικών καταστάσεων του δεύτερου τριμήνου του 2014 ανακοινώνει ότι οι μετοχές της παραμένουν στην κατηγορία επιτήρησης όπου εντάχθηκαν την 10η Απριλίου του 2012 μετά από απόφαση του Δ.Σ. του Χ.Α.

Οι λόγοι της απόφασης βάσει του άρθρου 3.1.2.4. του κανονισμού του Χ.Α. είναι ότι στην ετήσια οικονομική έκθεση της 31ης/12/2011 οι ενοποιημένες ζημίες κατά τη χρήση είχαν διαμορφωθεί σε επίπεδο μεγαλύτερο του 30% της ενοποιημένης καθαρής θέσης.

Σύμφωνα με την εταιρία, οι ζημίες είναι αποτέλεσμα των αρνητικών οικονομικών συγκυριών, οι οποίες έχουν σημαντικές επιπτώσεις επί των εσόδων του ομίλου που προέρχονται κατά βάση από το ελληνικό δημόσιο.

Για την αντιμετώπιση των αρνητικών συγκυριών, η εταιρία προέβη σε σημαντική μείωση του κόστους λειτουργίας της, προκειμένου η μειωμένη χρηματοοικονομική ρευστότητα να επαρκεί για τις ανάγκες της.

Βασικός στόχος επίσης αποτελεί η είσπραξη των ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων από το ελληνικό δημόσιο. Σημαντικό είναι επ' αυτού ότι ήδη κατά την οικονομική χρήση του 2013 η εταιρία εισέπραξε ποσό 5.755.858,79 ευρώ που αφορά τμήμα δικαστικής απόφασης του έργου «Λεωφ. Κηφισού τμήμα από ΧΘ 0+000 έως ΧΘ 0+700».

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v