Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Ενέργειες για άρση της επιτήρησης από την ΕΛΒΙΕΜΕΚ

Εν αναμονή των εγκρίσεων για τα επιχειρηματικά της σχέδια, αλλά και τη βελτίωση του υφιστάμενου οικονομικού κλίματος, η ΕΛΒΙΕΜΕΚ, οι μετοχές της οποίας βρίσκονται στην κατηγορία επιτήρησης.

Ενέργειες για άρση της επιτήρησης από την ΕΛΒΙΕΜΕΚ

Στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της 31/12/2005 η διοίκηση της ΕΛΒΙΕΜΕΚ Α.Ε., με γνώμονα την διασφάλιση των μετόχων της εταιρείας, απομείωσε στο σύνολό της επισφαλή απαίτησή της ποσού 3,5 εκ. Ευρώ, με αποτέλεσμα τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας να διαμορφωθούν σε επίπεδο μικρότερο του 50% του Μετοχικού της Κεφαλαίου. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα το Δ.Σ. του Χ.Α. στην από 3/4/2006 συνεδρίασή του, να αποφασίσει την υπαγωγή της εταιρείας στην κατηγορία της επιτήρησης, βάσει του Άρθρου 212 του ισχύοντος τότε Κανονισμού του Χ.Α.

Από την 1/1/2006 η διοίκηση της εταιρείας αποφάσισε την παρακολούθηση των παγίων στοιχείων της και ειδικότερα του λογαριασμού Οικόπεδα, σε τρέχουσα αξία σύμφωνα με τις διατάξεις του ΔΠΧΠ 16. Για τον προσδιορισμό αυτής της αξίας η εταιρεία χρησιμοποίησε ανεξάρτητο, διεθνώς αναγνωρισμένο, οίκο εκτιμητών ακινήτων. Οι εκθέσεις των εκτιμήσεων προσδιόρισαν την αξία των οικοπέδων σε € 46,7 εκατ. έναντι αξίας € 4,4 εκατ., που απεικονίζονταν στις οικονομικές καταστάσεις κατά την 31/12/2005.

Η εταιρεία, έχοντας εξασφαλίσει τις απαραίτητες εγκρίσεις και άδειες για την υλοποίηση του Φωτοβολταϊκού Πάρκου στο ακίνητο ιδιοκτησίας της στο Τάχυ της Θήβας, ολοκλήρωσε την 24-9-2010 την Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου, που αποφασίσθηκε με την από 25-6-2010 Τακτική Γενική Συνέλευση για την εξασφάλιση της ίδιας συμμετοχής για την υλοποίηση του πάρκου αυτού. Η μελέτη και κατασκευή του φωτοβολταικού πάρκου ολοκληρώθηκε τον Φεβρουάριο του 2011 και κατόπιν ολοκληρώσεως των επιτυχών δοκιμών η οριστική σύνδεση πραγματοποιήθηκε με το δίκτυο της ΔΕΗ στις 10 Μαΐου 2011 και έκτοτε λειτουργεί κανονικά.

Αναμένοντας τις εγκρίσεις και των λοιπών επιχειρηματικών της σχεδίων, αλλά και τη βελτίωση του υφιστάμενου οικονομικού κλίματος, η εταιρεία θα προχωρήσει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό του Χ.Α.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v