Axon: Μείωση τζίρου και διεύρυνση ζημιών στο εννεάμηνο

Ζημίες 37,2 εκατ. ευρώ από 15,92 εκατ. ευρώ και κύκλο εργασιών 115,33 εκατ. ευρώ από 140 εκατ. ευρώ παρουσίασε στο εννεάμηνο του 2014 η Axon Συμμετοχών. Προ του clawback και rebate ο ενοποιημένος τζίρος διαμορφώθηκε στα 151,11 εκατ. ευρώ

Axon: Μείωση τζίρου και διεύρυνση ζημιών στο εννεάμηνο

Στα 115,33 εκατ. ευρώ ανήλθε ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της Axon Συμμετοχών στο εννεάμηνο του 2014, έναντι 140 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2013, σύμφωνα με τις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις του ομίλου.

Ωστόσο, προ της επίδρασης για clawback και rebate ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα 151.111 χιλ. ευρώ έναντι 140.057 χιλ. ευρώ κατά τη συγκριτική περίοδο, παρουσιάζοντας αύξηση της τάξεως 7,9%. Η εν λόγω αύξηση κατά κύριο λόγο οφείλεται στη σημαντική άνοδο, κατά 11,1% (14.773 χιλ. ευρώ), του κλάδου υγείας.

Όπως σημειώνεται, κατά την λήξη της προηγούμενης χρήσεως η διοίκηση της εταιρίας, αναγνωρίζοντας τις εξαιρετικά δυσμενείς συνθήκες της εγχώριας αγοράς και με στόχο την υποκατάσταση της μείωσης του αριθμού των νοσηλευόμενων ασθενών λόγω της κρίσης καθώς και την βελτίωση της ρευστότητας του ομίλου και της εταιρίας αντίστοιχα, προέβη στην σύναψη νέων συμφωνιών για την διεύρυνση των διεθνών δραστηριοτήτων, στο πλαίσιο ανάπτυξης του ιατρικού τουρισμού. Οι εν λόγω συμβάσεις ενεργοποιήθηκαν κατά τη λήξη της χρήσεως 2013 και συνεχίζουν να υλοποιούνται, συνεισφέροντας σημαντικά τόσο στην πληρότητα των μονάδων της εταιρίας όσο και στα οικονομικά αποτελέσματα της κλειόμενης περιόδου.

Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων διαμορφώθηκαν σε 1.845 χιλ. ευρώ. Προ της επίδρασης για clawback και rebate σε ενοποιημένο επίπεδο ανήλθαν σε ποσό 41.645 χιλ. ευρώ, παρουσιάζοντας σημαντική αύξηση έναντι της συγκριτικής περιόδου κατά την οποία είχαν ανέλθει σε 25.561 χιλ. ευρώ. Η σημαντική ενίσχυση των ενοποιημένων κερδών προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων αποδίδεται κυρίως στην αύξηση του ενοποιημένου κύκλου εργασιών, όπως αναφέρεται ανωτέρω, σε συνδυασμό με την επιτυχή υλοποίηση αποφάσεων που οδήγησαν στη μείωση των λειτουργικών εξόδων.

Επίσης, σημειώνεται ότι στις ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις της περιόδου που έληξε την 30/9/2014 η διοίκηση του ομίλου προχώρησε στην αναγνώριση μέρους μόνο των σχετικών δουλευμένων εσόδων (πωλήσεων) του κλάδου υγείας προς τον ασφαλιστικό οργανισμό ΕΟΠΥΥ, λαμβάνοντας υπόψη τις αποφάσεις για την εφαρμογή rebate και clawback και στο πλαίσιο τήρησης της αρχής της συντηρητικότητας κατά την παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων. Τα βασικά οικονομικά μεγέθη του Ομίλου για την κλειόμενη περίοδο όπως αυτά θα διαμορφώνονταν χωρίς την επίδραση των προβλέψεων για clawback και rebate παρουσιάζονται στον κάτωθι πίνακα:

Βασικά Οικονομικά Μεγέθη

Ο ΟΜΙΛΟΣ

Δημοσιευμένα κονδύλια την 30.9.2014

Κονδύλια την 30.9.2014 χωρίς την επίδραση Clawback & Rebate

Πωλήσεις

115.329

151.111

Μικτό κέρδος

15.234

51.016

Λειτουργικά αποτελέσματα *

(10.376)

29.425

Αποτελέσματα προ φόρων *

(32.056)

7.744

Αποτελέσματα μετά φόρων *

(37.207)

(7.755)

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων *

(133.131)

(73.479)

Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων

1.845

41.645

* Έχει εξαιρεθεί και η προκύτπουσα διαφορά μεταξύ της διενεργηθείσας πρόβλεψης την 31/12/2013 και των νέων ατομικών ειδοποιήσεων της 28/5/2014.

Επιπλέον, αναφέρεται ότι κατά την συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Χρηματιστηρίου Αθηνών της 05.04.2012, αποφασίσθηκε, κατ' εφαρμογή της παραγράφου 3.1.2.4. του Κανονισμού του Χ.Α., η μεταφορά των μετοχών της εταιρίας στην Κατηγορία Επιτήρησης. Ειδικότερα, οι μετοχές της εταιρίας εντάχθηκαν στην Κατηγορία Επιτήρησης με κριτήριο την ύπαρξη σημαντικών ληξιπρόθεσμων οφειλών. Η ένταξη των μετοχών στη συγκεκριμένη κατηγορία ισχύει από τη συνεδρίαση της 10.04.2012.

Η διοίκηση του ομίλου λαμβάνοντας υπόψη το εξαιρετικά δυσμενές οικονομικό και επιχειρηματικό περιβάλλον, προσπαθεί μέσω συγκεκριμένων ενεργειών να επιτύχει βιώσιμη χρηματοοικονομική δομή λαμβάνοντας αποφάσεις που θα συμβάλουν στην επίτευξη θετικών λειτουργικών ταμειακών ροών, θα διασφαλίζουν την ικανότητα αποπληρωμής των υποχρεώσεων του και θα οδηγήσουν στην ολοκλήρωση της αναχρηματοδότησηςτου τραπεζικού του δανεισμού.

Σχετικά με την αναχρηματοδότηση του τραπεζικού δανεισμού οι Διοικήσεις της εταιρείας και της θυγατρικής εταιρείας EUROMEDICA Α.Ε.Π.Ι.Υ., ήδη βρίσκονται σε συζητήσεις με τα συνεργαζόμενα τραπεζικά ιδρύματα με σκοπό την αναδιάρθρωση του υφιστάμενου τραπεζικού δανεισμού, που θα οδηγήσει στην σύγκλιση του χρόνου αποπληρωμής των δανειακών υποχρεώσεων με τον εμπορικό κύκλο κυρίως των εταιρειών του κλάδου υγείας του Ομίλου και στην ανακατάταξη της αποπληρωμής αυτών σε μακροπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα. Ήδη έχουν πραγματοποιηθεί πολλές παρουσιάσεις στα τραπεζικά ιδρύματα και έχει αναπτυχθεί η ανάγκη αναδιάρθρωσης του τραπεζικού δανεισμού μέσα από σχετικά επιχειρηματικά σχέδια της Εταιρείας και του Ομίλου. Να σημειωθεί ότι με την ολοκλήρωση της αναδιάρθρωσης των υφιστάμενων τραπεζικών υποχρεώσεων του Ομίλου και της Εταιρείας, ενδέχεται να μεταβληθεί το χρηματοοικονομικό κόστος καθώς και οι σχετικές εμπράγματες εξασφαλίσεις.

Ήδη εντός της κλειόμενης περιόδου προχώρησαν οι διαπραγματεύσεις για την αναδιάρθρωση του μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου της θυγατρικής εταιρείας EUROMEDICA Α.Ε.Π.Ι.Υ., η περίοδος μετατροπής του οποίου έληξε άπρακτη την 20η Ιουλίου 2014. Συγκεκριμένα την 1η Σεπτεμβρίου 2014 η CQS CONVERTIBLE AND QUANTITATIVE STRATEGIES MASTER FUND LIMITED (στο εξής CQS), η οποία είχε αναλάβειτο σύνολο των ανταλλάξιμων ομολογιών, έπειτα από διαπραγματεύσεις με την Διοίκηση της Εταιρείας κατέθεσε την πρόταση της για την αναχρηματοδότηση καί αποπληρωμή της εν λόγω υποχρέωσης. Με την πρόταση αυτή η συνολική οφειλή απομειώνεται κατά 46,5%, ενώ το υπόλοιπο ποσό € 6.867 αποπληρώνεται σε επτά (7) δόσεις έως την 30/9/2015. Έως και την ημερομηνία εγκρίσεως των συνημμένων οικονομικών καταστάσεων δεν είχαν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες αναχρηματοδοτήσεως, οι οποίες αναμένεται να ολοκληρωθούν σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Η μητρική Εταιρεία εντός της προηγούμενης χρήσεως προέβη σε αναδιάρθρωση των όρων αποπληρωμής των δύο μακροπροθέσμων και των δύο βραχυπροθέσμων δανείων που έχει συνάψει με την Τράπεζα Πειραιώς. Επιπλέον, η μητρική Εταιρεία κατά την προηγούμενη χρήση προέβη σε αναδιάρθρωση των όρων αποπληρωμής του από 30/1/2008 ομολογιακού δανείου ποσού € 25.000, που έχει συνάψει με την Τράπεζα Πειραιώς. Στα πλαίσια αυτής της αναδιάρθρωσης κεφαλαιοποιήθηκαν τόκοι ενώ ανεστάλη η καταβολή τόκων περιόδου από 07/11/2013 έως 07/05/2014 με σκοπό την κεφαλαιοποίησή τους. Περαιτέρω, το αρχικό κεφάλαιο και οι κεφαλαιοποιημένοι τόκοι, ορίστηκε να αποπληρωθούν στο σύνολό τους σε μία τοκοχρεωλυτική δόση η οποία θα είναι καταβλητέα την 31/12/2015. Παρ' όλα αυτά η συγκεκριμένη υποχρέωση περιλήφθηκε στην κατηγορία των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων καθώς εξακολουθεί να υφίσταται αθέτηση τήρησης συγκεκριμένων χρηματοοικονομικών δεικτών εντός προκαθορισμένων ορίων.

Έτερος βασικός στόχος της Διοικήσεως είναι η διεκδίκηση και εξάντληση όλων των νόμιμων δυνατοτήτων για την είσπραξη των απαιτήσεων του Ομίλου από τα Δημόσια Ασφαλιστικά Ταμεία. Σημειώνεται ότι εντός της χρήσεως, οι δεσμεύσεις των αρμοδίων φορέων καθώς και του ίδιου του πρωθυπουργού για πλήρη εξόφληση των παλαιών οφειλών των Ασφαλιστικών Ταμείων που εντάχθηκαν στον ΕΟΠΥΥ δεν τηρήθηκε ενώ παρουσιάστηκαν και πολύ σημαντικές καθυστερήσεις στο μέρος αυτών που αποπληρώθηκαν.

Αναγνωρίζοντας ότι οι προαναφερόμενες εγχώριες δυσκολίες ενδέχεται να επηρεάσουν την δραστηριότητα και την χρηματοοικονομική κατάσταση του κύριου κλάδου στον οποίο δραστηριοποιείται ο Όμιλος, η Διοίκησή του έχει επανασχεδιάσει την επιχειρηματική της ατζέντα με τη συνειδητοποιημένη στροφή σε αγορές του εξωτερικού. Ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη αλλεπάλληλες επαφές με στελέχη του ιατρικού χώρου του εξωτερικού που στόχο έχουν την επέκταση του Ομίλου σε αγορές της μέσης ανατολής, εκμεταλλευόμενος τα κύρια ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα που διαθέτει (εμπειρία, υψηλή τεχνογνωσία και καινοτομία σε ζητήματα υγείας), τόσο μέσω αυτόνομης επιχειρηματικής παρουσίας όσο και μέσα από συμπράξεις με ιδιωτικούς ή δημόσιους φορείς των συγκεκριμένων χωρών.

Στο πλαίσιο των εν λόγω προσπαθειών και με γνώμονα την επιτυχή υλοποίηση της αντίστοιχης συνεργασίας κατά την χρήση του 2012, κατά την λήξη της προηγούμενης χρήσεως η Διοίκηση της θυγατρικής εταιρείας EUROMEDICA Α.Ε.Π.Ι.Υ. προέβη στην σύναψη νέων συμφωνιών με το Υπουργείο Υγείας της Λιβύης. Οι εν λόγω συμβάσεις ενεργοποιήθηκαν κατά τη λήξη της χρήσεως 2013 και συνεχίζουν να υλοποιούνται, συνεισφέροντας σημαντικά τόσο στην πληρότητα των μονάδων της Εταιρείας όσο και στα οικονομικά αποτελέσματα της κλειόμενης περιόδου. Συγκεκριμένα, ο κύκλος εργασιών του Ομίλου αυξήθηκε εντός της κλειόμενης περιόδου κατά € 18.364 λόγω των ως άνω συμφωνιών.

Πέρα των ανωτέρω, η Διοίκηση του Ομίλου προτίθεται να προβεί σε μια σειρά πρόσθετων ενερνειών για την ενίσχυση της ρευστότητας του, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται:

1. Η αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας της Εταιρείας. Συγκεκριμένα, η Εταιρεία έχει στην ιδιοκτησία της ακίνητη περιουσία 119 στρεμμάτων στην πόλη της Πάτρας με εύλογη αξία κατά την 30/9/2014 ποσού € 32.934. Η αξία αυτή καλύπτει μεγάλο μέρος του υφιστάμενου τραπεζικού της δανεισμού και η Διοίκηση επεξεργάζεται τις δυνατότητες άμεσης αξιοποίησής της προς κάλυψη των δανειακών της υποχρεώσεων.

2. Η διοικητική και οργανωτική αναδιάρθρωση του Ομίλου, με κεντρική διαπραγμάτευση βασικών συμβάσεων και τον περιορισμό των λειτουργικών και διοικητικών δαπανών με σκοπό την περαιτέρω περιστολή του λειτουργικού κόστους και την ενίσχυση των οργανικών αποτελεσμάτων.

3. Η κατά περίπτωση αποεπένδυση σε πάγια περιουσιακά στοιχεία και συμμετοχικού ενδιαφέροντος επιχειρήσεις, στην περίπτωση που υπάρξουν συμφέρουσες επενδυτικές προτάσεις καθώς και την επανεξέταση διαχείρισης της ακίνητης περιουσίας του Ομίλου με σκοπό την αποτελεσματικότερη εκμετάλλευση.

4. Η υλοποίηση του ανεκτέλεστου έργου υπογεγραμμένων συμβάσεων, της θυγατρικής εταιρεία SONAK Α.Ε.Β.Ε., έως την 30/9/2014 ποσού € 24,19 εκ. μέσα στα επόμενα 1-2 έτη με αποτέλεσμα τη συνέχιση συνεισφοράς υψηλών πωλήσεων και ρευστότητας στον Όμιλο.

5. Η επέκταση των δραστηριοτήτων του τομέα υγείας σε νέες αγορές. Η διοίκηση του Ομίλου παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στο ευμετάβλητο οικονομικό και επιχειρηματικό περιβάλλον και είναι σε διαρκή εγρήγορση για να αναθεωρεί και να προσαρμόζει την επιχειρησιακή του στρατηγική στα υπό εξέλιξη δεδομένα. Λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες που επικρατούν στην εγχώρια αγορά, βασικός άξονας της στρατηγικής της αποτελεί η επέκταση των δραστηριότητας στις εκτός Ελλάδος αγορές και κυρίως στη Μέση Ανατολή.

6. Η τροποποίηση των πιστωτικών όρων με τους κύριους προμηθευτές του Ομίλου, με σκοπό: α) την αναλογική μετακύλιση του κουρέματος των παλαιών απαιτήσεων από ασφαλιστικούς φορείς β) την σύγκλιση των χρόνων αποπληρωμής των εμπορικών του υποχρεώσεων και είσπραξης των εμπορικών του απαιτήσεων, λαμβάνοντας υπόψη το χρονοδιάγραμμα είσπραξης από τον ΕΟΠΥΥ και γ) τη μετακύλιση σημαντικού μέρους της επίδρασης του clawback και rebate επί των απαιτήσεων από τον ΕΟΠΥΥ. Ήδη έχουν επιτευχθεί πολύ σημαντικές συμφωνίες με προμηθευτές του Ομίλου οι οποίες συμβάλουν σημαντικά στην προσπάθεια της Διοίκησης για διαχείριση του κινδύνου ρευστότητας.

7. Συνέχιση των προσπαθειών για εξεύρεση επενδυτικών κεφαλαίων.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v