Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Σαράντης: Η Γ.Σ. ενέκρινε την έκδοση ομολογιακών έως 150 εκατ.

Η ΓΣ ενέκρινε την έκδοση ενός η περισσοτέρων κοινών ομολογιακών δανείων έως του συνολικού ύψους των 150 εκ. ευρώ, πλέον των σήμερα υφισταμένων ανεξόφλητων δανείων ύψους 17 εκ. ευρώ, και την παροχή σχετικής εξουσιοδότησης στο Δ.Σ. της Εταιρείας.

Σαράντης: Η Γ.Σ. ενέκρινε την έκδοση ομολογιακών έως 150 εκατ.

Στις 17/12/2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 πραγματοποιήθηκε στην έδρα της εταιρείας, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΣΑΡΑΝΤΗΣ.

Κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης παρέστησαν, αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου 33 μέτοχοι εκπροσωπούντες 26.121.920 μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 75,13% επί του μετοχικού κεφαλαίου και του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου. Ως εκ τούτου συγκεντρώθηκε η απαιτουμένη εκ του νόμου απαρτία και πλειοψηφία προκειμένου η Γενική Συνέλευση των μετόχων να συνεδριάσει νόμιμα και να λάβει αποφάσεις επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης και συγκεκριμένα, η ως άνω Συνέλευση:

1. Ενέκρινε την έκδοση ενός η περισσοτέρων κοινών ομολογιακών δανείων έως του συνολικού ύψους των 150 εκ. ευρώ, πλέον των σήμερα υφισταμένων ανεξόφλητων δανείων ύψους 17 εκ. ευρώ, και την παροχή σχετικής εξουσιοδότησης στο Δ.Σ. της Εταιρείας.

Αναλυτικά η ψηφοφορία είχε ως εξής:

_Ψήφοι υπέρ: 26.121.920, που αναλογούν στο 75,13% του συνόλου των μετοχών και ψήφων, και 100,00% των παρισταμένων μετόχων.

_Ψήφοι κατά: 0

_Αποχή: 0

2. Ενέκρινε την προσθήκη στο Πρόγραμμα Διάθεσης μετοχών σε εργαζομένους και στελέχη της εταιρείας όρου σχετικού με την λήξη του Προγράμματος στις 30 Ιουνίου του έτους 2025.

Αναλυτικά η ψηφοφορία είχε ως εξής:

_Ψήφοι υπέρ: 19.679.543, που αναλογούν στο 56,60% του συνόλου των μετοχών και ψήφων, και 75,34% των παρισταμένων μετόχων.

_Ψήφοι κατά: 5.521.594, που αναλογούν στο 15,88% του συνόλου των μετοχών και ψήφων, και 21,14% των παρισταμένων μετόχων.

_Αποχή: 920.783, που αναλογούν στο 2,65% του συνόλου των μετοχών και ψήφων, και 3,52% των παρισταμένων μετόχων.

3. Ενέκρινε την εκλογή του κ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Χρήστου ως ανεξάρτητου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου , σε αντικατάσταση του αποχωρήσαντος κ. ΣΟΥΡΙΑΔΑΚΗ Εμμανουήλ.

Αναλυτικά η ψηφοφορία είχε ως εξής:

_Ψήφοι υπέρ: 26.121.920, που αναλογούν στο 75,13% του συνόλου των μετοχών και ψήφων, και 100,00% των παρισταμένων μετόχων.

_Ψήφοι κατά: 0

_Αποχή: 0

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v