Τηλέτυπος: Διευκρινίσεις για αποτίμηση συμμετοχών

Σε διευκρινίσεις που αφορούν στην υιοθέτηση της πολιτικής αποτίμησης των συμμετοχών σε συνδεδεμένες και συγγενείς επιχειρήσεις προχώρησε η εταιρία Τηλέτυπος.

Τηλέτυπος: Διευκρινίσεις για αποτίμηση συμμετοχών
Σε διευκρινίσεις που αφορούν στην υιοθέτηση της πολιτικής αποτίμησης των συμμετοχών σε συνδεδεμένες και συγγενείς επιχειρήσεις προχώρησε η εταιρία Τηλέτυπος.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, συνεκτιμήθηκαν τα εξής:

α. Το μέγεθος της επένδυσης,

β. Η μηδενική αντιστοιχούσα στην επένδυση καθαρά θέση κατά τη στιγμή της εισφοράς,

γ. Τα οικονομικά μεγέθη του λόγου (εσόδων/έξοδα τηλεοπτικού σταθμού μόνο),

δ. Τα αποτελέσματα του λόγου (τηλεοπτικός σταθμός μόνο).

Σημειώνεται ότι αποτιμήθηκε η επένδυση στο κόστος αγοράς των μεριδίων με ταυτόχρονη αξιολόγησή της ως προς την τυχόν ανάγκη απομείωσής της.

Όπως επισημαίνεται, τα αρνητικά αποτελέσματα (συσσωρευμένες ζημίες 30/6/2006 £ 114.163 ή 200.000 ευρώ και κύκλο εργασιών 30/6/2006 £ 4.152.642 ή 7.185.000 ευρώ) κρίθηκαν αφενός μεν πρόσκαιρα, αφετέρου δε μη ουσιώδη ως προς τα μεγέθη της Τηλέτυπος.

Η διοίκηση διαβλέποντας τις θετικές προοπτικές, σε συνδυασμό με το μέγεθος της επένδυσης και το επουσιώδες των πραγματοποιηθέντων αποτελεσμάτων, υιοθέτησε την πολιτική διατήρησής της στο κόστος κτήσεως.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v