Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Καρέλιας: Προχωρά σε αύξηση κεφαλαίου χωρίς έκδοση νέων μετοχών

Μετά την ως άνω αύξηση το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των 32.650.800,00 Ευρώ, διαιρούµενο σε 2.760.000 κοινές ανώνυµες µετοχές, ονοµαστικής αξίας 11,83 Ευρώ.

Καρέλιας: Προχωρά σε αύξηση κεφαλαίου χωρίς έκδοση νέων μετοχών

Η ΚΑΡΕΛΙΑ ανακοινώνει ότι η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των µετόχων της 17ης ∆εκεµβρίου 2014 αποφάσισε την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά το ποσό των 11.398.800 Ευρώ µε κεφαλαιοποίηση των αφορολογήτων αποθεµατικών που είχαν σχηµατισθεί κατ΄εφαρµογήν των διατάξεων του ν. 2238/1994.

Η αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου θα πραγµατοποιηθεί µε αντίστοιχη αύξηση της ονοµαστικής αξίας της µετοχής από 7,70 Ευρώ σε 11,83 Ευρώ.

Μετά την ως άνω αύξηση το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των 32.650.800,00 Ευρώ, διαιρούµενο σε 2.760.000 κοινές ανώνυµες µετοχές, ονοµαστικής αξίας 11,83 Ευρώ.

To Υπουργείο Οικονοµίας, Υποδοµών, Ναυτιλίας και Τουρισµού µε την αριθ.20471 /24-2-2015 απόφασή του ενέκρινε την τροποποίηση των σχετικών άρθρων του Καταστατικού της εταιρίας.

Η ∆ιοικούσα Επιτροπή Χρηµατιστηριακών Αγορών του Χρηµατιστηρίου Αθηνών, στη συνεδρίασή της της 19ης Μαρτίου 2015, ενηµερώθηκε για την αύξηση της ονοµαστικής αξίας των µετοχών της εταιρίας.

Κατόπιν των ανωτέρω, από την 24ην Μαρτίου 2015 οι µετοχές της εταιρίας θα είναι διαπραγµατεύσιµες στο Χ.Α. µε τη νέα ονοµαστική αξία 11,83 Ευρώ ανά µετοχή, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v