Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Axon: Πτώση τζίρου, βελτίωση λειτουργικής κερδοφορίας το 2014

Στα 41,6 εκατ. ευρώ αυξήθηκαν τα EBITDA για την Axon, με τον τζίρο του ομίλου να υποχωρεί στα 145,5 εκατ. ευρώ. Τα αποτελέσματα επιβαρύνθηκαν από μη επαναλαμβανόμενα στοιχεία ύψους 60,9 εκατ. ευρώ. Σε συζητήσεις με τις τράπεζες για αναδιάρθρωση δανεισμού.

Axon: Πτώση τζίρου, βελτίωση λειτουργικής κερδοφορίας το 2014

Τα βασικότερα ενοποιημένα και εταιρικά οικονομικά μεγέθη της Axon Συμμετοχών για την περίοδο που έληξε την 31/12/2014 έχουν ως ακολούθως:

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα € 145.568 χιλ.έναντι € 154.171 χιλ. κατά την συγκριτική χρήση.

Συγκεκριμένα:

Οι συνολικές πωλήσεις του κλάδου υγείας παρουσίασαν αύξηση κατά 2,6 % ήτοι κατά ποσό € 3.520 χιλ., καθώς οι Διοικήσεις των θυγατρικών του Τομέα Υγείας του Ομίλου προέβησαν στην σύναψη νέων συμφωνιών, στο πλαίσιο ανάπτυξης του ιατρικού τουρισμού, οι οποίες συνέβαλαν στην αύξηση του κύκλου εργασιών κατά € 17.718 χιλ.. Οι συνολικές πωλήσεις του κλάδου χρηματοοικονομικών συναλλαγών παρουσίασαν κάμψη της τάξης του (23,6) %, ήτοι κατά € (216 χιλ.), λόγω της συνεχιζόμενης διατήρησης σε εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα του όγκου των χρηματιστηριακών συναλλαγών καθώς και των τιμών των μετοχικών αξιών, των χρηματιστηριακών δεικτών της αγοράς αξιών και του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Τέλος, οι συνολικές πωλήσεις του κλάδου πληροφορικής, τεχνολογίας και ειδικών εφαρμογών, παρουσίασαν κάμψη πωλήσεων της τάξης του (69,4) %, ήτοι κατά € (11.907χιλ.), γεγονός που οφείλεται κατά κύριο λόγο στην περιορισμένη σχετικά υλοποίηση, σε σχέση με την προηγούμενη χρήση, του ανεκτέλεστου μέρους των υπό εκτέλεση έργων εντός της κλειόμενης χρήσεως.

Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (προ της επίδρασης για clawback & rebate) σε ενοποιημένο επίπεδο ανήλθαν σε ποσό € 41.645 χιλ.παρουσιάζοντας σημαντική αύξηση έναντι της συγκριτικής περιόδου κατά την οποία είχαν ανέλθει σε € 25.561 χιλ.. Η σημαντική ενίσχυση των ενοποιημένων κερδών προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων αποδίδεται κυρίως στην αύξηση του ενοποιημένου κύκλου εργασιών, όπως αναφέρεται ανωτέρω, σε συνδυασμό με την επιτυχή υλοποίηση αποφάσεων που οδήγησαν στη μείωση των λειτουργικών εξόδων.

Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως που έληξε την 31/12/2014, έχουν επιβαρυνθεί σημαντικά από μη επαναλαμβανόμενα (non recurring) έξοδα ύψους € 60.894 χιλ. εκ των οποίων το μεγαλύτερο μέρος αφορά την απόφαση της Διοίκησης του Ομίλου να προχωρήσει στην αναγνώριση μέρους μόνο των σχετικών δουλευμένων εσόδων (πωλήσεων) των θυγατρικών του Τομέα υγείας προς τον ασφαλιστικό οργανισμό ΕΟΠΥΥ, λαμβάνοντας υπόψη τις αποφάσεις για την εφαρμογή rebate & clawback και στο πλαίσιο τήρησης της αρχής της συντηρητικότητας κατά την παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων.

Οι ενέργειες για άρση της επιτήρησης

Σημειώνεται ότι κατά την συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Χρηματιστηρίου Αθηνών της 05.04.2012, αποφασίσθηκε, κατ' εφαρμογή της παραγράφου 3.1.2.4. του Κανονισμού του Χ.Α., η μεταφορά των μετοχών της Εταιρείας στην Κατηγορία Επιτήρησης. Ειδικότερα, οι μετοχές της Εταιρείας εντάχθηκαν στην Κατηγορία Επιτήρησης με κριτήριο την ύπαρξη σημαντικών ληξιπρόθεσμων οφειλών. Η ένταξη των μετοχών στη συγκεκριμένη κατηγορία ισχύει από τη συνεδρίαση της 10.04.2012.

Η Διοίκηση του Ομίλου λαμβάνοντας υπόψη το εξαιρετικά δυσμενές οικονομικό και επιχειρηματικό περιβάλλον, προσπαθεί μέσω συγκεκριμένων ενεργειών να επιτύχει βιώσιμη χρηματοοικονομική δομή λαμβάνοντας αποφάσεις που θα συμβάλουν στην επίτευξη θετικών λειτουργικών ταμειακών ροών, θα διασφαλίζουν την ικανότητα αποπληρωμής των υποχρεώσεων του και θα οδηγήσουν στην ολοκλήρωση της αναχρηματοδότησης του τραπεζικού του δανεισμού.

Σχετικά με την αναχρηματοδότηση του τραπεζικού δανεισμού η Διοίκηση της Εταιρείας αλλά και της θυγατρικής εταιρείας EUROMEDICA Α.Ε.Π.Ι.Υ., ήδη βρίσκονται σε συζητήσεις με τα συνεργαζόμενα τραπεζικά ιδρύματα με σκοπό την αναδιάρθρωση του υφιστάμενου τραπεζικού δανεισμού, που θα οδηγήσει στην σύγκλιση του χρόνου αποπληρωμής των δανειακών υποχρεώσεων με τον εμπορικό κύκλο κυρίως των εταιρειών του κλάδου υγείας του Ομίλου και στην ανακατάταξη της αποπληρωμής αυτών σε μακροπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα. Ήδη έχουν πραγματοποιηθεί πολλές παρουσιάσεις στα τραπεζικά ιδρύματα και έχει αναπτυχθεί η ανάγκη αναδιάρθρωσης του τραπεζικού δανεισμού μέσα από σχετικά επιχειρηματικά σχέδια της Εταιρείας και του Ομίλου. Να σημειωθεί ότι με την ολοκλήρωση της αναδιάρθρωσης των υφιστάμενων τραπεζικών υποχρεώσεων του Ομίλου και της Εταιρείας, ενδέχεται να μεταβληθεί το χρηματοοικονομικό κόστος καθώς και οι σχετικές εμπράγματες εξασφαλίσεις.

Ήδη εντός της κλειόμενης χρήσεως προχώρησαν οι διαπραγματεύσεις για την αναδιάρθρωση του μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου της θυγατρικής εταιρείας EUROMEDICA Α.Ε.Π.Ι.Υ., η περίοδος μετατροπής του οποίου έληξε άπρακτη την 20η Ιουλίου 2014. Συγκεκριμένα την 1η Σεπτεμβρίου 2014 η CQS CONVERTIBLE AND QUANTITATIVE STRATEGIES MASTER FUND LIMITED (στο εξής CQS), η οποία είχε αναλάβει το σύνολο των ανταλλάξιμων ομολογιών κατέθεσε πρόταση για την αναχρηματοδότηση και αποπληρωμή της εν λόγω υποχρέωσης. Σύμφωνα με την εν λόγω πρόταση η συνολική οφειλή της θυγατρικής εταιρείας θα απομειωθεί ενώ η αποπληρωμή του υπολειπόμενου ποσού θα μετατεθεί. Έως και την ημερομηνία εγκρίσεως των συνημμένων οικονομικών καταστάσεων δεν είχαν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες αναχρηματοδοτήσεως, οι οποίες αναμένεται να ολοκληρωθούν σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Ο Όμιλος έχει επανασχεδιάσει την επιχειρηματική ατζέντα με την συνειδητοποιημένη στροφή σε αγορές του εξωτερικού. Ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη αλλεπάλληλες επαφές με στελέχη του ιατρικού χώρου του εξωτερικού που στόχο έχουν την επέκταση του Ομίλου, εκμεταλλευόμενος τα κύρια ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα που διαθέτει (εμπειρία, υψηλή τεχνογνωσία και καινοτομία σε ζητήματα υγείας), τόσο μέσω αυτόνομης επιχειρηματικής παρουσίας όσο και μέσα από συμπράξεις με ιδιωτικούς ή δημόσιους φορείς των συγκεκριμένων χωρών.

Στο πλαίσιο των εν λόγω προσπαθειών και με γνώμονα την επιτυχή υλοποίηση της αντίστοιχης συνεργασίας κατά την χρήση του 2012, κατά την λήξη της προηγούμενης χρήσεως η Διοίκηση της Εταιρείας ανανέωσε τις συμβάσεις με το Υπουργείο Υγείας της Λιβύης και συνεχίζουν να υλοποιούνται, συνεισφέροντας τόσο στην πληρότητα των μονάδων της Εταιρείας όσο και στα οικονομικά αποτελέσματα της κλειόμενης χρήσεως. Συγκεκριμένα, ο κύκλος εργασιών του Ομίλου αυξήθηκε εντός της κλειόμενης χρήσεως κατά € 17.718.

Πέρα των ανωτέρω, η Διοίκηση του Ομίλου προτίθεται να προβεί σε μια σειρά πρόσθετων ενεργειών για την ενίσχυση της ρευστότητάς του, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται:

-Η αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας της Εταιρείας. Συγκεκριμένα, η Εταιρεία έχει στην ιδιοκτησία της ακίνητη περιουσία 119 στρεμμάτων στην πόλη της Πάτρας με εύλογη αξία κατά την 31/12/2014 ποσού € 32.340. Η αξία αυτή καλύπτει μεγάλο μέρος του τραπεζικού της δανεισμού και η Διοίκηση επεξεργάζεται τις δυνατότητες άμεσης αξιοποίησής προς κάλυψη των δανειακών της υποχρεώσεων.

-Η επαναδιαπραγμάτευση των όρων σημαντικού μέρους των υφιστάμενων τραπεζικών υποχρεώσεων με σκοπό την παράταση του χρόνου αποπληρωμής αυτών. Οι σχετικές συζητήσεις βρίσκονται σε εξέλιξη και με την ολοκλήρωσή τους αναμένεται η απαιτούμενη ενίσχυση της ρευστότητας του Ομίλου και της Εταιρείας ώστε να δύναται να συνεχίσουν απρόσκοπτα την ομαλή άσκηση της επιχειρηματικής δραστηριότητάς τους. Μετά την ολοκλήρωση της αναδιάρθρωσης των υφιστάμενων τραπεζικών υποχρεώσεων του Ομίλου και της Εταιρείας, ενδέχεται να μεταβληθεί το χρηματοοικονομικό κόστος καθώς και οι σχετικές εμπράγματες εξασφαλίσεις.

-Η τροποποίηση των πιστωτικών όρων με τους κύριους προμηθευτές του Ομίλου, με σκοπό την σύγκλιση του χρόνου αποπληρωμής των εμπορικών του υποχρεώσεων και είσπραξης των εμπορικών του απαιτήσεων, λαμβάνοντας υπόψη το χρονοδιάγραμμα είσπραξης από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ..

-Η διοικητική και οργανωτική αναδιάρθρωση του Ομίλου, η κεντρική διαπραγμάτευση βασικών συμβάσεων και ο περιορισμός των λειτουργικών και διοικητικών δαπανών με σκοπό την περαιτέρω περιστολή του λειτουργικού κόστους και την ενίσχυση των οργανικών αποτελεσμάτων.

-Η κατά περίπτωση αποεπένδυση σε πάγια περιουσιακά στοιχεία και συμμετοχικού ενδιαφέροντος επιχειρήσεις, στην περίπτωση που υπάρξουν συμφέρουσες επενδυτικές προτάσεις καθώς και η επανεξέταση διαχείρισης της ακίνητης περιουσίας του Ομίλου με σκοπό την αποτελεσματικότερη εκμετάλλευση.

-Η υλοποίηση του ανεκτέλεστου έργου υπογεγραμμένων συμβάσεων, της θυγατρικής εταιρεία SONAK A.E.B.E., έως την 31/12/2014 ποσού €24,28 εκ.μέσα στα επόμενα 2-3 έτη με αποτέλεσμα τη συνέχιση συνεισφοράς υψηλών πωλήσεων και ρευστότητας στον Όμιλο.

-Η επέκταση των δραστηριοτήτων του τομέα υγείας σε νέες αγορές. Η διοίκηση του Ομίλου παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στο ευμετάβλητο οικονομικό και επιχειρηματικό περιβάλλον και είναι σε διαρκή εγρήγορση για να αναθεωρεί και να προσαρμόζει την επιχειρησιακή του στρατηγική στα υπό εξέλιξη δεδομένα. Λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες που επικρατούν στην εγχώρια αγορά, βασικός άξονας της στρατηγικής της αποτελεί η επέκταση των δραστηριότητας στις εκτός Ελλάδος αγορές και κυρίως στη Μέση Ανατολή.

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v