Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Τηλέτυπος: Πρόταση Δ.Σ. για ΑΜΚ 10-20 εκατ. ευρώ

Την αύξηση κεφαλαίου ύψους 10 έως 20 εκατ. ευρώ με καταβολή μετρητών και έκδοση νέων μετά ψήφου μετοχών ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ θα προτείνει στη γενική συνέλευση της 26ης Μαΐου το Δ.Σ. της Τηλέτυπος.

Τηλέτυπος: Πρόταση Δ.Σ. για ΑΜΚ 10-20 εκατ. ευρώ
Το διοικητικό συμβούλιο της Τηλέτυπος, κατά τη συνεδρίαση της 28ης Απριλίου 2015, αποφάσισε να προτείνει στη γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρίας την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της με καταβολή μετρητών και την έκδοση νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ εκάστης, οι οποίες θα διατεθούν στους υφισταμένους μετόχους.

Σκοπός της αύξησης είναι η άντληση κεφαλαίων ύψους 10 έως 20 εκατ. ευρώ.

Η τιμή διαθέσεως των νέων μετοχών μπορεί να είναι ανώτερη της χρηματιστηριακής τιμής των υφιστάμενων μετοχών της εταιρίας κατά τον χρόνο της αποκοπής του δικαιώματος προτιμήσεως. Ο αριθμός και η τιμή διάθεσης των νέων μετοχών θα αποφασισθεί από την επικείμενη τακτική γενική συνέλευση, στην οποία θα εισαχθεί το θέμα, ή έκτακτη γενική συνέλευση που θα συγκληθεί για να αποφασίσει την αύξηση.

Τυχόν μη αναληφθείσες μετοχές θα διατεθούν από το διοικητικό συμβούλιο κατά την ελεύθερη κρίση του, σε περίπτωση δε κατά την οποία η κάλυψη της αυξήσεως δεν είναι πλήρης, το μετοχικό κεφάλαιο θα αυξηθεί μέχρι το ποσό της καλύψεως. Κλάσματα νέων μετοχών δεν θα εκδοθούν.

Περαιτέρω, προτείνεται η παροχή εξουσιοδοτήσεως προς το διοικητικό συμβούλιο της εταιρίας για τον καθορισμό των λοιπών επιμέρους όρων της αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου, ως και κάθε συναφούς με τα ανωτέρω θέματος.

Τα κεφάλαια που η εταιρεία σκοπεύει να αντλήσει από την προτεινομένη αύξηση θα χρησιμοποιηθούν, μετά την αφαίρεση των δαπανών της αυξήσεως, αποκλειστικά για την ενίσχυση της κεφαλαιακής βάσης της και μέσω αυτής, του κεφαλαίου κινήσεώς της.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v