Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Μπουτάρης: Επαναγορά ιδίων μετοχών ενέκρινε η ΓΣ

Την αγορά ιδίων μετοχών έως και 10% του συνόλου των μετοχών της Μπουτάρης, δηλαδή συνολικά μέχρι 2.736.800 μετοχές, εντός 12 μηνών ενέκρινε η γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρίας.

Μπουτάρης: Επαναγορά ιδίων μετοχών ενέκρινε η ΓΣ
Την αγορά ιδίων μετοχών έως και 10% του συνόλου των μετοχών της Μπουτάρης, δηλαδή συνολικά μέχρι 2.736.800 μετοχές, εντός 12 μηνών ενέκρινε η γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρίας.Ειδικότερα, αποφασίστηκε η αγορά ιδίων μετοχών μέσω του ΧΑ και συγκεκριμένα η εντός χρονικού διαστήματος δώδεκα μηνών από τη λήψη της αποφάσεως αυτή, δυνατότητα της εταιρίας για αγορά μέχρι του 10% του συνόλου των μετοχών της δηλαδή συνολικά μέχρι 2.736.800 μετοχές κοινές ή και προνομιούχες και κατά αναλογία από κάθε κατηγορία μετοχών δηλαδή μέχρι 2.582.800 κοινές μετοχές και μέχρι 154.000 προνομιούχες χωρίς ψήφο μετοχές, ενώ καθορίστηκε το εύρος των τιμών αγοράς ιδίων μετοχών ήτοι ως κατώτατη τιμή 0,50 Ευρώ και ως ανώτατη 2,00 Ευρώ και για τις δύο κατηγορίες μετοχών.

Παράλληλα, αποφασίστηκε η αλλαγή της έδρας της εταιρίας και ορίσθηκε ως νέα έδρα ο δήμος Νάουσας του νομού Ημαθίας.

Εξάλλου, εξελέγη νέο πενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο με διετή θητεία, απαρτιζόμενο από τους Κωνσταντίνο Σ. Μπουτάρη, Μαρίνα Κ. Μπουτάρη, Φανή Σ. Μπουτάρη, Οδυσσέα Π. Κυριακόπουλο και Σπυρίδωνα Ι. Θεοδωρόπουλο (οι δυο τελευταίοι ορίστηκαν ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη).

Εν τω μεταξύ, ματαιώθηκε η απόφαση για αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου δια της αύξησης της ονομαστικής αξίας των μετοχών με κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο και ισόποση μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου με μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών προς συμψηφισμό ζημιών, αλλά και η αλλαγή της επωνυμίας της εταιρίας.

Στη συνέλευση παρέστησαν και εκπροσωπήθηκαν οκτώ μέτοχοι κατέχοντες συνολικά 12.945.324 κοινές με ψήφο μετοχές επί συνόλου 25.828.000 μετοχών με ψήφο, ήτοι έχουσα απαρτία ανερχόμενη σε ποσοστό 50,12% του συνόλου των μετοχών με ψήφο.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v