Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Μαθιός: Γ.Σ. στις 11/6 για διάθεση κερδών

Τη διάθεση αποτελεσμάτων και τη συμμετοχή της εταιρίας στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της θυγατρικής της ΜΠΑΟΥ Μάρκετ καλείται να εγκρίνει, μεταξύ άλλων, η τακτική γενική συνέλευση της Μαθιός Πυρίμαχα.

Μαθιός: Γ.Σ. στις 11/6 για διάθεση κερδών
Η εταιρία Μαθιός Πυρίμαχα καλεί τους κατόχους κοινών ονομαστικών μετοχών σε τακτική γενική συνέλευση την Πέμπτη 11 Ιουνίου 2015 και ώρα 11.00 στον Ρέντη, Επιδαύρου 5, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των εξής θεμάτων της ημερήσιας διάταξης :

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

- Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της οικονομικής χρήσης από 1 Ιανουαρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2014 οι οποίες έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα έπειτα από την ακρόαση των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.

- Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της Χρήσεως 2014.

- Έγκριση της προτεινόμενης από το Διοικητικό Συμβούλιο διαθέσεως αποτελεσμάτων.

- Έγκριση των καταβληθείσων αμοιβών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις παρασχεθείσες υπηρεσίες τους κατά την χρονική περίοδο από 1-1-2014 έως 31-12-2014, προέγκριση και καθορισμός των αμοιβών των για την διαχειριστική χρήση 2015.

- Εκλογή Τακτικού και Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τη χρήση 2015 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.

- Έγκριση συμμετοχής στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της θυγατρικής εταιρείας ΜΠΑΟΥ ΜΑΡΚΕΤ Α.Ε. που θα αποφασιστεί στην Γενική Συνέλευση της Εταιρείας στις 3/6/2015 και θα προταθεί για ποσόν 7.150 ευρώ , με την έκδοση σε τιμή υπέρ το άρτιον 2.600 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 2,75 εκάστης , σε τιμή έκδοσης 27,00 ανά μετοχή με μερική ή ολική κάλυψη του ποσού της αύξησης

- Τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού της εταιρείας, που αφορά τον σκοπό.

- Χορήγηση, κατά άρθρο 23 παρ. 1 κ.ν. 2190/1920, άδειας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε Διευθυντές της Εταιρείας να μετέχουν σε εταιρείες και σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση Εταιρειών του Ομίλου ή άλλων εταιρειών, ακόμα και αν αυτές επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς, και παροχή άδειας, κατά άρθρο 23α παρ. 2 κ.ν. 2190/1920, για τη σύναψη, παράταση ή ανανέωση της ισχύος συμβάσεων μεταξύ της Εταιρείας και των μετά αυτής συνδεδεμένων, κατά την έννοια του άρθρου 42ε παρ. 5 κ.ν.2190/1920,εταιρειών.

- Λοιπά Θέματα και Ανακοινώσεις

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας, για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, οι έτοχοι καλούνται σε α΄ επαναληπτική γενική συνέλευση την Δευτέρα 22/6/2015 και ώρα 11 π.μ. ή/ και σε β΄ επαναληπτική γενική συνέλευση την Παρασκευή 3/7/2015 και ώρα 11 π.μ. στον ίδιο τόπο.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v