Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Άλφα Γκρίσιν: Αύξηση τζίρου 38,66% στο Q1

Περιορισμό των ζημιών μετά από φόρους, βελτίωση της λειτουργικής κερδοφορίας και αύξηση του κύκλου εργασιών εμφάνισε στο α΄ τρίμηνο του 2015 ο όμιλος της Άλφα Γκρίσιν.

Άλφα Γκρίσιν: Αύξηση τζίρου 38,66% στο Q1

Βελτίωση των οικονομικών του μεγεθών εμφάνισε η Άλφα Γκρίσιν στο α΄ τρίμηνο της τρέχουσας χρήσης έναντι του αντίστοιχου διαστήματος του 2014 τόσο σε επίπεδο ομίλου όσο και μητρικής εταιρίας.

Πιο συγκεκριμένα, ο κύκλος εργασιών του ομίλου διαμορφώθηκε σε € 3.499.711,26 εμφανίζοντας αύξηση 38,66% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2014 (€ 2.523.892.86).

Παρά την επικρατούσα αβεβαιότητα τόσο στην Ελλάδα όσο και την Ουκρανία, ο όμιλος πέτυχε θετικό EBITDA κυρίως λόγω της αύξησης πωλήσεων και της αναδιοργάνωσης των επιχειρηματικών και λειτουργικών δομών. Πιο συγκεκριμένα, τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (ΕΒΙΤDA) ανήλθαν σε κέρδη € 321.899,82, έναντι ζημιών € -288.537,63 την συγκρίσιμη περίοδο.

Σε ενοποιημένο επίπεδο, οι ζημίες προ φόρων ανήλθαν σε € -510.947,09 έναντι ζημιών € -823.649,82 το πρώτο τρίμηνο του 2014, ενώ οι ζημίες μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ήταν € -469.701,39, περιορισμένες κατά 36,03% έναντι του αντίστοιχου διαστήματος του 2014 (€ -734.276.59).

Σε επίπεδο μητρικής εταιρίας, οι πωλήσεις ήταν αυξημένες κατά 17,7% στα € 2.378.831,14 (€ 2.021.103.21 το 2014). Αντιστοίχως οι πωλήσεις της βουλγαρικής θυγατρικής Alpha Grissin Infotech BG OOD ήταν αυξημένες κατά 124,58% στα € 672.693,89, ενώ της ουκρανικής Alpha Grissin Infotech Ukraine Ltd αυξημένες κατά 99,77 % στα € 456.474,03.

Τα EBITDA της μητρικής διαμορφώθηκαν σε € 345.137,31 (2014: € 8.288,18), ενώ οι ζημίες προ φόρων σε € -448.789,42 (2014: € -486.224,14). Τέλος, οι ζημίες μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας της μητρικής ήταν € -440.225,95, περιορισμένες κατά 7,02% έναντι του αντίστοιχου διαστήματος του 2014 (€ -473.488,15).

Ενέργειες για άρση επιτήρησης

Εν τω μεταξύ, η εταιρία, στο πλαίσιο της δημοσίευσης των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης από 01.01.2015 – 31.03.2015 και κατ' εφαρμογή της παρ. 4.1.4.4. του κανονισμού του Χ.Α., γνωστοποιεί προς το επενδυτικό κοινό ότι το σύνολο των μετοχών της εταιρίας παραμένει στην κατηγορία "Επιτήρησης" όπου μεταφέρθηκε στις 09.04.2011 με την από 08.04.2011 απόφαση του Δ.Σ. του Χ.Α.

Ο λόγος για την ένταξη στην κατηγορία «Επιτήρησης» ήταν ότι σύμφωνα με την ετήσια οικονομική έκθεση της 31.12.2010 διαπιστώθηκε ότι οι ενοποιημένες ζημιές κατά τη χρήση διαμορφώθηκαν σε επίπεδο μεγαλύτερο από 30% της ενοποιημένης καθαρής θέσης.

Σύμφωνα με το άρθρο 3.1.2.6 παρ. 1,4 και 6 του κανονισμού του ΧΑ οι μετοχές της Εταιρείας μπορούν να επανέλθουν σε καθεστώς κανονικής διαπραγμάτευσης εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις όπως ορίζονται στην παράγραφο 4 περιπτώσεις (α), (β), (γ), μετά από αίτηση του εκδότη και με βάση τις οικονομικές καταστάσεις κάθε ημερολογιακού εξαμήνου.

Σε συνέχεια προηγούμενων ανακοινώσεων της, η Διοίκηση του ομίλου ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι, για την αντιμετώπιση των ανωτέρω θεμάτων, θα συνεχίσει να προσαρμόζει προσεκτικά τις δραστηριότητες της στο διαμορφούμενο υπό τις συνθήκες περιβάλλον, με στόχο την έξοδο των μετοχών της από την κατηγορία της Επιτήρησης.

Ο σημαντικότερος άξονας της πολιτικής του ομίλου είναι η ταμειακή επάρκεια και η ομαλή ρευστότητα του. Προς την κατεύθυνση αυτή η εταιρία βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις με τις συνεργάτριες τράπεζες για εξεύρεση λύσεων οι οποίες θα της επιτρέψει να διανύσει την παρούσα κρίση.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v