Βιοτέρ: Στις 30 Ιουνίου η Γενική Συνέλευση

Μεταξύ των θεμάτων που περιλαμβάνονται στη ΓΣ είναι η απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης, για τη χρήση 2014.

Βιοτέρ: Στις 30 Ιουνίου η Γενική Συνέλευση

Στις 30 Ιουνίου 2015 θα πραγματοποιηθεί η Γενική Συνέλευση της Βιοτέρ, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών για τη χρήση 2014 (01.01.2014 μέχρι 31.12.2014) σε εταιρική και ενοποιημένη βάση.

2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης, για τη χρήση 2014, σύμφωνα με το άρθρο 35 του Κ.Ν. 2190/1920.

3. Εκλογή Τακτικού και Αναπληρωματικού Ελεγκτή – Λογιστή από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τον έλεγχο της χρήσης 01.01.2015 έως 31.12.2015 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.

4. Προέγκριση για σύναψη συμβάσεων παροχής υπηρεσιών μεταξύ εταιρείας και μελών του Διοικητικού Συμβουλίου στην χρήση 2015 και έγκριση αμοιβών χρήσεως 2014.

5. Έγκριση συμμετοχής Μελών του Δ.Σ. και Διευθυντικών Στελεχών της Εταιρείας στη Διοίκηση Εταιρειών οι οποίες συνδέονται με οποιοδήποτε τρόπο με την Εταιρεία.

6. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v