Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Νίκας: Δεν διανέμει μέρισμα

Τη μη διανομή μερίσματος για τη χρήση του 2006, λόγω ζημιών, και τα επενδυτικά προγράμματα συνολικής αξίας 4.155.831 εκατ. ευρώ ενέκρινε, μεταξύ άλλων, η α’ Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Π.Γ. Νίκας, που πραγματοποιήθηκε στις 10 Ιουλίου 2007 με απαρτία 79,64%.

Νίκας: Δεν διανέμει μέρισμα
Τη μη διανομή μερίσματος για τη χρήση του 2006, λόγω ζημιών, και τα επενδυτικά προγράμματα συνολικής αξίας 4.155.831 εκατ. ευρώ ενέκρινε, μεταξύ άλλων, η α’ Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Π.Γ. Νίκας, που πραγματοποιήθηκε στις 10 Ιουλίου 2007 με απαρτία 79,64%.

Όπως επισημαίνεται, η ιδία συμμετοχή της Εταιρίας στις ως άνω επενδύσεις θα ανέλθει συνολικά σε 1.102.387,75 εκατ. ευρώ και θα καλυφθεί με κεφάλαια των κατηγοριών ”Υπόλοιπο κερδών εις νέον” και ”Λοιπών αποθεματικών” που προέκυψαν από προηγούμενες χρήσεις.

Παράλληλα, η Γ.Σ. αποφάσισε να μην τροποποιήσει το άρθρο 19 του καταστατικού της εταιρείας, να μην αυξήσει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ενώ ενέκρινε την εκλογή νέων μελών σε αντικατάσταση παραιτηθέντων και επικύρωσε την ιδιότητα των μελών του Δ.Σ. ως Ανεξαρτήτων, Μη Εκτελεστικών και Εκτελεστικών.

Τέλος, αποφάσισε να μην εκλέξει νέο Διοικητικό Συμβούλιο.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v