Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Κτήμα Λαζαρίδη: Δεν θα διενείμει μέρισμα για το 2014

Την εκλογή του κ. Δ. Γιαηλίδη ως μη εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ., τις συμβάσεις πώλησης και παροχής υπηρεσιών με την Amalagos Μονοπρόσωπη ΙΚΕ και τη μη διανομή μερίσματος για το 2014, ενέκρινε η Γ.Σ. της εταιρίας Κτήμα Λαζαρίδη.

Κτήμα Λαζαρίδη: Δεν θα διενείμει μέρισμα για το 2014

Η εταιρία Κτήμα Λαζαρίδη γνωστοποιεί ότι την 15η Ιουνίου 2015 πραγματοποιήθηκε η ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της στην οποία συμμετείχαν 4 μέτοχοι εκπροσωπώντας το 79,58% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας (12.577.811 επί συνόλου 15.804.800 μετοχών).

Η συνέλευση βρισκόταν σε απαρτία, αποφάσισε έγκυρα και ενέκρινε παμψηφεί όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης ως ακολούθως :

1.Αποφάσισε ομόφωνα, με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων 79,58% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας (ήτοι 12.577.811 μετοχές, και 12.577.811 έγκυρες θετικές ψήφου) την έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρίας της χρήσης 2013, μετά από ακρόαση και έγκριση των σχετικών εκθέσεων του Δ.Σ. και των ελεγκτών.

2.Αποφάσισε ομόφωνα, με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων 79,58% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας (ήτοι 12.577.811 μετοχές, και 12.577.811 έγκυρες θετικές ψήφου) την μη διανομή μερίσματος χρήσεως 2014.

3.Αποφάσισε ομόφωνα, με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων 79,58% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας (ήτοι 12.577.811 μετοχές, και 12.577.811 έγκυρες θετικές ψήφου) την έγκριση των καταβληθεισών αμοιβών στα μέλη του Δ.Σ. για τη χρήση του 2014 και την προέγκριση των αμοιβών για την χρήση 2015 (01/01/2015-31/12/2015). Επίσης η Γ.Σ. αποφάσισε ομόφωνα, με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων 79,58% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας (ήτοι 12.577.811 μετοχές, και 12.577.811 έγκυρες θετικές ψήφου) την μη καταβολή αμοιβών από κέρδη στα μέλη του Δ.Σ.

4.Αποφάσισε ομόφωνα, με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων 79,58% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας (ήτοι 12.577.811 μετοχές, και 12.577.811 έγκυρες θετικές ψήφου) την απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις οικονομικές καταστάσεις και τη διαχείριση της χρήσης 2014.

5.Αποφάσισε ομόφωνα με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων 79,58% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας (ήτοι 12.577.811 μετοχές, και 12.577.811 έγκυρες θετικές ψήφου) την εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από την εταιρία ΣΟΛ. Α.Ε. για τους ελέγχους της χρήσης 2015. Ως τακτικός ελεγκτής ορίστηκε ο κ. Aγγελική Γράτσια Δρομπάκη και Αναπληρωματικός ελεγκτής ο κ. Φαίδων Τζώρας.

6. Επικυρώθηκε η εκλογή του κ. Δημήτριο Γιαηλίδη ως μη εκτελεστικό μέλους του Δ.Σ σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μη εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ. κ. Γεώργιο Λαζαρίδη, η οποία έλαβε χώρα δυνάμει της από 09-02-2015 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας.

7. Εγκρίθηκαν ομόφωνα οι συμβάσεις πώλησης και παροχή υπηρεσιών με την εταιρία «Amalagos Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε.».

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v