Καρέλια: Θα διανείμει μέρισμα 9,30 ευρώ ανά μετοχή

Τη διανομή μερίσματος 9,30 ευρώ ανά μετοχή αποφάσισε, μεταξύ άλλων, η τακτική γενική συνέλευση της εταιρίας Καπνοβιομηχανία Καρέλια που πραγματοποιήθηκε σήμερα.

Καρέλια: Θα διανείμει μέρισμα 9,30 ευρώ ανά μετοχή
Η εταιρία Καρέλια ανακοινώνει ότι η τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της που συγκλήθηκε σήμερα αποφάσισε, μεταξύ άλλων, τη διανομή μερίσματος για τη χρήση του 2014 ανερχόμενου στο ποσό των 9,30 ευρώ (μικτό) ανά μετοχή, από το οποίο παρακρατείται φόρος ποσοστού 10% βάσει του Ν. 4172/2013, ήτοι καθαρό πληρωτέο μέρισμα ύψους 8,37 ευρώ ανά μετοχή.

Από την 23η.06.2015, ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος, οι μετοχές της εταιρίας θα διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το δικαίωμα απολαβής μερίσματος.

Δικαιούχοι του μερίσματος είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων την 24.06.2015 (record date), ενώ ημερομηνία ενάρξεως πληρωμής μερίσματος ορίσθηκε η 30ή.06.2015 μέχρι και την 30ή.06.2016, από την πληρώτρια τράπεζα Alpha Bank.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v