Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Δούρος: Πράσινο φως για μείωση του μετοχικού κεφαλαίου από ΓΣ

Τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 1,28 ευρώ σε 0,30 ευρώ, ενέκρινε η Γενική Συνέλευση της Δούρος.

Δούρος: Πράσινο φως για μείωση του μετοχικού κεφαλαίου από ΓΣ

Η εταιρεία «Δούρος Βιομηχανία και Εμπορία Ετοίμων Ενδυμάτων Α.Ε.», ανακοινώνει ότι την Τετάρτη 29/07/2015 πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της έδρας της εταιρείας επί της οδού Μαραγκοπούλου 80 στην Πάτρα, η Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της.

Στην Επαναληπτική Έκτακτη Τακτική Γενική Συνέλευση, που αποτελεί συνέχεια της από 15/07/2015 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, λόγω μη επίτευξης της απαιτούμενης από το νόμο απαρτίας, παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου μέτοχοι, εκπροσωπούντες 2.301.467 κοινές ονομαστικές μετοχές και ισάριθμα δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 58,10% επί συνόλου 3.961.300 μετοχών και ισαρίθμων δικαιωμάτων ψήφου. Κατά τη συνεδρίαση της επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, συζητήθηκε και ελήφθηκε απόφαση για το μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης, όπως αναφέρεται και στη δημοσιευθείσα πρόσκληση και συγκεκριμένα :

Εγκρίθηκε με ψήφους 2.301.467 ήτοι με ποσοστό 100,00% επί των παρόντων η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 1,28 ευρώ σε 0,30 ευρώ. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 1.188.390,00 ευρώ, διαιρούμενο σε 3.961.300 κοινές ονομαστικές μετοχές προς 0,30 ευρώ εκάστη μετοχή.

Άρθρο 5

Α. Το αρχικό Μετοχικό Κεφάλαιο 5.000.000 δραχμών, διαιρούμενο σε 5.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 1.000 δραχμών η κάθε μία και ολοσχερώς καταβληθέν όπως λεπτομερώς όριζε το άρθρο 32 του καταστατικού, αυξήθηκε στη συνέχεια με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων ως εξής:

1. Με την από 2/10/1972 απόφαση του Δ.Σ κατά 1.000.000 δραχμές.

2. Με την από 13/7/1973 απόφαση του Δ.Σ κατά 5.120.000 δραχμές.

3. Με την από 30/6/1977 απόφαση της Γ.Σ κατά 7.080.000 δραχμές.

4. Με την από 28/6/1979 απόφαση της Γ.Σ κατά 7.800.000 δραχμές.

5. Με την από 29/6/1982 απόφαση της Γ.Σ κατά 38.100.000 δραχμές.

6. Με την από 30/6/1988 απόφαση της Γ.Σ κατά 65.900.000 δραχμές.

7. Με την από 30/6/1989 απόφαση της Γ.Σ κατά 72.450.000 δραχμές.

8. Με την από 30/6/1991 απόφαση της Γ.Σ κατά 47.550.000 δραχμές.

9. Με την από 30/6/1992 απόφαση της Γ.Σ κατά 17.000.000 δραχμές.

10. Με την από 30/6/1993 απόφαση της Γ.Σ κατά 213.000.000 δραχμές.

11. Με την από 30/6/1994 απόφαση της Γ.Σ κατά 20.000.000 δραχμές.

12. Με την από 30/6/1995 απόφαση της Γ.Σ κατά 75.000.000 δραχμές.

13. Με την από 31/10/1996 απόφαση της Γ.Σ κατά 125.000.000 δραχμές.

14. Με την από 30/6/1997 απόφαση της Γ.Σ κατά 145.600.000 δραχμές.

15. Με την από 30/6/1998 απόφαση της Γ.Σ κατά 121.400.000 δραχμές.

16. Με την από 27/10/1998 απόφαση της Γ.Σ κατά 113.000.000 δραχμές.

17 .Με την από 17/11/1998 απόφαση της Γ.Σ κατά 15.000.000 δραχμές.

18. Με την από 31/12/1998 απόφαση της Γ.Σ κατά 100.000.000 δραχμές.

19. Με την από 15/2/1999 απόφαση της Γ.Σ κατά 39.000.000 δραχμές.

20. Mε την από 14/4/2000 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 18.000.000 δραχμές με την κεφαλαιοποίηση αφορολογήτου αποθεματικού Ν. 1828/89 διαιρούμενο σε 45.000 κοινές ονομαστικές μετοχές των 400 δραχμών η κάθε μία και κατά 332.520.000 δραχμές από την δημόσια εγγραφή διαιρούμενο σε 831.300 κοινές ονομαστικές μετοχές, από τις οποίες οι 792.300 μετοχές διατέθηκαν στο ευρύ επενδυτικό κοινό με δημόσια εγγραφή, ενώ οι υπόλοιπες 39.000 διατέθηκαν με ιδιωτική τοποθέτηση στο προσωπικό και σε συνεργάτες της εταιρείας. Μετά την αύξηση αυτή το συνολικό κεφάλαιο ανέρχεται σε 1.584.520.000 δραχμές διαιρούμενο σε 3.961.300 κοινές ονομαστικές μετοχές των 400 δραχμών η κάθε μία.

21. Με την από 27/6/2002 απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 366.628,20 ΕΥΡΩ με την κεφαλαιοποίηση αφορολόγητων αποθεματικών Ν.1828/89, κατά 37.093,03 ΕΥΡΩ με την υπεραξία αναπροσαρμογής ακινήτων ν.2065/92 και κατά 16647,39 ΕΥΡΩ μέρους της διαφοράς υπέρ το άρτιο, με αύξηση της ονοματικής αξίας της μετοχής σε 1,28 ΕΥΡΩ.

Με την ίδια απόφαση εκφράστηκε το μετοχικό κεφάλαιο και η ονομαστική αξία της μετοχής σε ΕΥΡΩ.

Μετά την αύξηση αυτή το συνολικό κεφάλαιο ανέρχεται σε 5.070.464,00 ΕΥΡΩ διαιρούμενο σε 3.961.300 κοινές ονομαστικές μετοχές των 1,28 ΕΥΡΩ η κάθε μία.

22. Με την από 29/07/2015 απόφαση της Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μειώθηκε κατά 3.882.074,00 με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 1,28 ευρώ σε 0,30 λεπτά, με ισόποση κάλυψη ζημιών προηγούμενων χρήσεων της εταιρείας. Μετά τη μείωση αυτή, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 1.188.390,00 ευρώ, διαιρούμενο σε 3.961.300 κοινές ονομαστικές μετοχές των 0,30 ευρώ η κάθε μία.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v