Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Κυριακούλης: Δεν επηρέασε τη λειτουργία η τραπεζική αργία

Η εταιρεία κατέχει λογαριασμούς καταθέσεων σε ευρώ, σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα της Ευρώπης για την απροβλημάτιστη διεκπεραίωση των συναλλαγών της.

Κυριακούλης: Δεν επηρέασε τη λειτουργία η τραπεζική αργία

Η εταιρεία ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. γνωστοποιεί προς το επενδυτικό κοινό, ότι δεν αναφέρθηκε εκτενώς στην Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου της ενδιάμεσης οικονομικής έκθεσης του α΄ εξαμήνου του 2015, ότι η τραπεζική αργία και η διακοπή λειτουργίας του Χρηματιστηρίου Αθηνών δεν επηρέασαν την λειτουργία της Εταιρείας και του Ομίλου, διότι:

· η συντριπτική πλειοψηφία των πελατών της Εταιρείας και του Ομίλου προέρχονται από τη διεθνή αγορά. Ενδεικτικά για την Εταιρεία, επί συνόλου 662 ναυλοσυμφώνων του α΄ εξαμήνου 2015 τα 57 αφορούσαν Έλληνες πελάτες, ενώ τη συγκρίσιμη περίοδο επί συνόλου 627 ναυλοσυμφώνων τα 66 αφορούσαν Έλληνες πελάτες.

· η Εταιρεία και ο Όμιλος δεν κατέχουν χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού αποτιμώμενα στην εύλογη αξία μέσω της κατάστασης συνολικών εσόδων, (μετοχές εισηγμένες σε χρηματιστήριο, μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων κλπ.).

· Η Εταιρεία κατέχει λογαριασμούς καταθέσεων σε ευρώ, σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα της Ευρώπης για την απροβλημάτιστη διεκπεραίωση των συναλλαγών της.

Τέλος, η Εταιρεία γνωστοποιεί ότι η ορθότερη αποτίμηση της επίτευξης των στόχων και προοπτικών για τη χρήση 2015 προϋποθέτει την ανάλυση και αξιολόγηση ποιοτικών και ποσοτικών δεδομένων δωδεκάμηνης περιόδου.

Σημειώνεται, ότι ο κλάδος του θαλάσσιου τουρισμού χαρακτηρίζεται από έντονη εποχικότητα αφού ο κύριος όγκος των ναυλώσεων πραγματοποιείται κατά τους μήνες Απρίλιο έως Νοέμβριο. Κατά συνέπεια, τα χρηματοοικονομικά μεγέθη «ακολουθούν» από εξάμηνο σε εξάμηνο την πορεία της δραστηριότητας της Εταιρείας.

Επιπρόσθετα, οι πολιτικές επίτευξης των στόχων αφορούν προγράμματα δωδεκάμηνης δράσης, η πορεία υλοποίησης των οποίων παρακολουθείται στενά και αξιολογείται.

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v