Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Βαράγκης: Από 22/9 στο Χ.Α. οι νέες μετοχές

Οι νέες μετοχές προέκυψαν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εισηγμένης κατά 482.539,84 ευρώ, λόγω μετατροπής 38 ομολογιών σε 1.507.937 μετοχές, από το λήξαν πρόγραμμα μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου.

Βαράγκης: Από 22/9 στο Χ.Α. οι νέες μετοχές
Η εταιρία Βαράγκης ανακοινώνει ότι στις 22/9/2015 αρχίζει η διαπραγμάτευση στο Χ.Α. των 1.507.937 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της, που προέκυψαν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 482.539,84 ευρώ, λόγω μετατροπής 38 ομολογιών σε 1.507.937 μετοχές, από το λήξαν πρόγραμμα Ομολογιακού Δανείου μετατρέψιμου σε μετοχές της εταιρίας.

Το έγχαρτο, έντοκο ΜΟΔ ύψους 2.000.000 ευρώ, τετραετούς διάρκειας, έκδοσης 23.2.2011, με τιμή μετατροπής 0,63 ευρώ ανά μετοχή, είχε εκδοθεί δυνάμει των από 23.11.2010 και 23.2.2011 αποφάσεων της γενικής συνέλευσης των μετόχων της εισηγμένης και του διοικητικού της συμβουλίου αντίστοιχα, με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων και αποτελείτο από 40 ονομαστικές ομολογίες ονομαστικής αξίας 50.000 ευρώ έκαστη, οι οποίες διατέθηκαν σε 5 ομολογιούχους συνολικά.

Σημειώνεται ότι η αρχική τιμή μετατροπής ήταν 0,63 ευρώ και αναπροσαρμόστηκε σε 0,32 ευρώ, συνεπεία των εταιρικών μεταβολών που επήλθαν μετά τις αποφάσεις της από 10.12.2012 έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας, ήτοι την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών και μείωση του μετοχικού κεφαλαίου με συμψηφισμό ζημιών, τη μείωση του συνολικού αριθμού μετοχών και τη μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής σε 0,32 ευρώ.

Εκ του συνόλου των ομολογιούχων, 3 ομολογιούχοι μετέτρεψαν συνολικά 38 ομολογίες, ονομαστικής αξίας 1.900.000 ευρώ, που κατείχαν κατά τη λήξη του ΜΟΔ. Η μετατροπή των εν λόγω ομολογιών συνεπάγεται την έκδοση 1.507.937 νέων κοινών μετοχών της εταιρίας, ονομαστικής αξίας 0,32 ευρώ εκάστη.

Η ανωτέρω αύξηση, που δεν αποτελεί άμεση τροποποίηση του καταστατικού, πιστοποιήθηκε από το Δ.Σ. της εταιρίας την 13η.3.2015 και καταχωρήθηκε στο Γ.Ε.Μ.Η. της Γ.Γ. Εμπορίου με τις υπ' αριθμ. 368156 και 368173/4.6.2015 σχετικές ανακοινώσεις.

Η εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των 1.507.937 νέων μετοχών εμπίπτει στις διατάξεις της παρ. 2 στοιχείο (ζ) του άρθρου 4 του Ν. 3401/2005 περί μη υποχρέωσης δημοσίευσης ενημερωτικού δελτίου.

Η Διοικούσα Επιτροπή του Χρηματιστηρίου Αθηνών κατά τη συνεδρίασή της στις 17/9/2015 ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των ως άνω 1.507.937 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρίας.

Οι νέες μετοχές θα είναι πιστωμένες κατά την ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης στη μερίδα και στο λογαριασμό αξιών των Μετόχων στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.).

Για περισσότερες πληροφορίες, οι κ.κ. Μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρίας (κα Ν. Ασβεστοπούλου, τηλ. 210-6154860).

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v