Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Βαράγκης: Αρνητικά τα EBITDA στα 779 χιλ. ευρώ

Το λειτουργικό αποτέλεσμα (EBITDA), παρότι παραμένει αρνητικό, έχει υποχωρήσει και ανέρχεται στα -779 χιλ. ευρώ και στα -1.186 χιλ. ευρώ για τον Όμιλο και την Εταιρία αντίστοιχα.

Βαράγκης: Αρνητικά τα EBITDA στα 779 χιλ. ευρώ
Η Βαράγκης ανακοίνωσε ότι οι πωλήσεις του Ομίλου και της Εταιρίας εμφανίζονται σημαντικά αυξημένες, στα 2.611 χιλ. ευρώ και 958 χιλ. ευρώ αντίστοιχα.

Το μικτό κέρδος του Ομίλου και της Εταιρίας είναι βελτιωμένο κατά 7 ποσοστιαίες μονάδες, 29% και 21% αντίστοιχα.

Τα έξοδα διοίκησης και διάθεσης έχουν σημαντικά μειωθεί, τόσο σε επίπεδο Ομίλου, όσο και Εταιρίας.

Το λειτουργικό αποτέλεσμα (EBITDA), παρότι παραμένει αρνητικό, έχει υποχωρήσει και ανέρχεται στα -779 χιλ. ευρώ και στα -1.186 χιλ. ευρώ για τον Όμιλο και την Εταιρία αντίστοιχα.

Ο συνδυασμός όλων των παραπάνω είχε θετικό αντίκτυπο στα αποτελέσματα προ φόρων, παρά το γεγονός των ιδιαίτερα αυξημένων εξόδων αναδιάρθρωσης και της επίπτωσης του φορολογικού ελέγχου. Συγκεκριμένα οι ζημιές περιορίσθηκαν κατά 23% στον Όμιλο και κατά 9% στη Εταιρία.

Ο Όμιλος, παρά τις αντικειμενικά αντίξοες συνθήκες, πετυχαίνει συρρίκνωση των ζημιών και αντοχή στη νέα κατάσταση που διαμορφώθηκε με τους κεφαλαιακούς ελέγχους.

Στο περιβάλλον αυτό ο Όμιλος δεν μεταβάλλει τον μεσοπρόθεσμο στόχο του, φροντίζοντας παράλληλα να κινείται με προσεκτικά βήματα, ώστε η συνέχιση και ανάπτυξη των δραστηριοτήτων να πραγματοποιείται με τους μικρότερους δυνατούς κινδύνους.

Συγκεκριμένα η Εταιρία έχει οργανώσει τις προϋποθέσεις για την επιτυχή ανάληψη και υλοποίηση έργων μέσω μίας αλυσίδα καινοτομίας, η οποία αποτελείται από μελετητικό γραφείο εφαρμοσμένης έρευνας, που ανάλογα με τις επιμέρους απαιτήσεις του έργου υποστηρίζεται από την παραγωγική της μονάδα και υπεργολαβικές εταιρίες στην Ευρώπη και Ασία, αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.

Εντός του 4ου τριμήνου 2015, ο Όμιλος υλοποιεί τα εξής έργα:

1) Έργο 20,15 εκατ. AED (περίπου € 4,9εκ) που αφορά στην εσωτερική διαμόρφωση και εξοπλισμό νέου κτιρίου γραφείων 23.000 μ2 της ABU DHABI ACCOUNTABILITY AUTHORITY στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Έχει ήδη ολοκληρωθεί και παραδοθεί έργο αξίας 11,7 εκατ. ΑΕD. Είναι σε φάση υλοποίησης το υπόλοιπο, το οποίο θα παραδοθεί έως το τέλος του 2015.

2) Έργο 1,4 εκατ. AED (περίπου € 340 χιλ) που αφορά τον εξοπλισμό 44 Δωματίων Φιλοξενίας Διοίκησης στο TAWAZUN INDUSTRIAL PARK, Sweihan, Abu Dhabi, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Έχει ήδη ολοκληρωθεί και παραδοθεί έργο αξίας 850 χιλ.ΑΕD. Είναι σε φάση παραγωγής το υπόλοιπο, το οποίο θα παραδοθεί έως το τέλος του 2015.

3) Έργο 297,160 QAR (περίπου €75 χιλ) που αφορά την μελέτη, προμήθεια και τοποθέτηση, ειδικής κατασκευής, γραφειακού εξοπλισμού για την ANTI DOPING LAB QATAR, Aspire Zone, Doha.

Η μελέτη / engineering των προϊόντων ολοκληρώθηκε και εγκρίθηκε από τον πελάτη και έχει αρχίσει η κατασκευή των επίπλων με χρόνο παράδοσης στην Doha εντός του 2015. Η VARANGIS έχει έρθει σε συμφωνία με τοπική κατασκευαστική εταιρία για την υλοποίησή του.

4) Έργο 755.000 Ευρώ, που αφορά Ξυλεπενδύσεις εσωτερικών τοίχων του Ballroom του ξενοδοχείου 5 αστέρων Four Seasons Hotel, the Corniche, Doha Qatar.

Η VARANGIS βρίσκεται σε συζητήσεις με τοπική κατασκευαστική εταιρία για να αναλάβει την κατασκευή. Ο χρόνος παράδοσης είναι ορισμένος σε 6 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

Επίσης, σύμφωνα και με προηγούμενες ανακοινώσεις της, η Εταιρία προχωρά στην αναδιάρθρωση του χρέους της για την απόκτηση μακροπρόθεσμης χρηματοοικονομικής σταθερότητας, μέσω της έκδοσης νέου ομολογιακού δανείου μετατρεψίμου σε μετοχές, στο πλαίσιο των σχετικών αποφάσεων της από 26.6.2015 Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.

Παράλληλα έρθει σε συμφωνία και λάβει δεσμεύσεις για κάλυψη του ΜΟΔ από τον βάσικό μέτοχο αυτής και από συγγενείς εταιρίες ελεγχόμενες από τον βασικό μέτοχο για ποσό 8,2 εκατ. Ευρώ, καθώς και δεσμεύσεις από πιστωτικό ίδρυμα-βασικό ομολογιούχο της για χρηματοδότηση των συγγενών εταιριών με σκοπό να συμμετάσχουν οι εταιρίες αυτές στο εν λόγω ΜΟΔ.

Υπενθυμίζεται ότι κατά τη συνεδρίαση του Δ.Σ. του Χρηματιστηρίου Αθηνών της 7ης Απριλίου 2015 αποφασίστηκε σε εφαρμογή του άρθρου 3.1.2.5 του Κανονισμού του Χ.Α. η μεταφορά των μετοχών της Εταιρίας στην κατηγορία Προς Διαγραφή από την κατηγορία Επιτήρησης, καθώς πληρούσε το κριτήριο των χαμηλών εσόδων (μικρότερα των 2 εκατ. Ευρώ). Σημειώνεται ότι κατά την από 9 Απριλίου 2010 συνεδρίαση του Δ.Σ. του Χρηματιστηρίου Αθηνών είχε αποφασιστεί η μεταφορά της Εταιρίας στην Κατηγορία Επιτήρησης κατ΄ εφαρμογή του Κανονισμού του Χ.Α. (ενότητα 3.1.2.5, κριτήριο (1) β) δεδομένου ότι οι ζημίες της χρήσης 1.1.2009 έως 31.12.2009 ήταν μεγαλύτερες από το 30% της καθαρής θέσης της Εταιρίας.

Η Διοίκηση της Εταιρίας έχει προβεί στις απαραίτητες κινήσεις υποδομής και εκτιμά ότι βρίσκεται στην αρχή μιας πορείας ανάκαμψης, βασιζόμενη σχεδόν εξ ολοκλήρου στην υλοποίηση έργων στην Μέση Ανατολή. Η δραστηριότητα αυτή αφορά κατά κύριο λόγο τη διαμόρφωση εσωτερικών χώρων και μελέτη και παράγωγη εξαρτημάτων/προϊόντων υψηλής προστιθεμένης αξίας, σε περιορισμένη έκδοση για την αγορά της Μέσης Ανατολής.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v