Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Δομική Κρήτης: Ζημίες 1,12 εκατ. στο εννεάμηνο

Στo εννεάμηνο τα λειτουργικά της αποτελέσματα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν στον όμιλο σε ζημία € 0,19 εκατ. και τα Αποτελέσματα προ φόρων ανήλθαν για τον όμιλο σε ζημία € 1,12 εκατ. ευρώ.

Δομική Κρήτης: Ζημίες 1,12 εκατ. στο εννεάμηνο
Η Δομική Κρήτης στο πλαίσιο της δημοσίευσης των οικονομικών καταστάσεων της περιόδου 01.01.2015-30.09.2015 της εταιρείας και σύμφωνα με το άρθρο 4.1.4.4 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι:

Κατόπιν της από 04 Απριλίου 2013 απόφασης του Δ.Σ του Χ.Α οι μετοχές της εταιρείας μεταφέρθηκαν στην Κατηγορία Επιτήρησης καθώς στην ετήσια οικονομική έκθεση της 31/12/2012 οι ζημίες του Ομίλου ήταν μεγαλύτερες από το 30% της καθαρής θέσης της και λόγω ύπαρξης σημαντικών ληξιπρόθεσμων οφειλών.

Η Διοίκηση του Ομίλου έχει προχωρήσει και έχει υλοποιήσει μια σειρά από διαρθρωτικές ενέργειες προκειμένου να επιτύχει την άρση των λόγων ένταξης στην κατηγορία επιτήρησης σύμφωνα με το άρθρο 3.1.2.6 του κανονισμού του Χ.Α.: ανάληψη νέων έργων - αύξηση ανεκτέλεστου, βελτίωση ρυθμών εκτέλεσης των έργων και περιορισμό λειτουργικών δαπανών.

Με βάση τα αποτελέσματα των προηγούμενων χρήσεων 2013 και 2014 καθώς και της τρέχουσας περιόδου 1/1/2015-30/09/2015 η οικονομική κατάσταση παρουσίασε βελτίωση σε σύγκριση με την οικονομική χρήση 1/1/2012-31/12/2012 με βάση τα αποτελέσματα της οποίας μεταφέρθηκε η εταιρεία στην κατηγορία επιτήρησης.

Ο όμιλος παρά τις διακυμάνσεις του κύκλου εργασιών έχει επιτύχει να διατηρήσει σε ικανοποιητικό επίπεδο τα προ φόρων αποτελέσματα στις χρήσεις μετά την χρήση του 2012.

Στην τρέχουσα περίοδο, τα λειτουργικά της αποτελέσματα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν στον όμιλο σε ζημία € 0,19 εκατ. και τα Αποτελέσματα προ φόρων ανήλθαν για τον όμιλο σε ζημία € 1,12 εκατ.

Ο κύκλος εργασιών κινήθηκε σε χαμηλά επίπεδα καθώς επηρεάστηκε σημαντικά από την τραπεζική αργία, την συνεχιζόμενη επιβολή περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων και την γενική οικονομική αστάθεια, αναμένεται όμως βελτίωση της πορείας εκτέλεσης των έργων με την ομαλοποίηση του ασταθούς οικονομικού περιβάλλοντος.

Υφίστανται ληξιπρόθεσμες οφειλές μειωμένες όμως σε σχέση με την 31/12/2014 και βρίσκονται σε χαμηλό επίπεδο. Σημαντικό είναι ότι η διοίκηση του Ομίλου έχει επιτύχει να μην υπάρχουν παλαιές χρονίζουσες οφειλές καθώς το μεγαλύτερο τμήμα αυτών αφορά τρέχουσες οφειλές καθώς και στο γεγονός ότι δεν υφίστανται ληξιπρόθεσμες οφειλές στο δημόσιο και στα ασφαλιστικά ταμεία. Αίτια του ανωτέρω προβλήματος είναι οι χρόνοι αποπληρωμής των εκτελεσμένων έργων από το δημόσιο, λόγω τον συχνών και μεγάλων καθυστερήσεων, γεγονός που επιβαρύνθηκε από την τραπεζική αργία που έλαβε χώρα τον Ιούλιο , δημιουργούν προβλήματα ως προς την κατάρτιση αξιόπιστου ταμιακού προγράμματος. Παρόλα αυτά όμως δεν υπάρχει κίνδυνος μη είσπραξης των απαιτήσεων, λόγω του γεγονότος ότι βασικός πελάτης της εταιρεία/ομίλου είναι το δημόσιο.

Η κάλυψη των ληξιπροθέσμων οφειλών αναμένεται να γίνει:

- με την ενίσχυση των εισπράξεων από τα έργα,
- με είσπραξη απαιτήσεων από το Δημόσιο, οι οποίες αναμένεται να γίνουν άμεσα.

Η Διοίκηση εκτιμά ότι η τακτοποίηση των οφειλών αυτών θα γίνει εντός του επόμενου τριμήνου.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v