Πλαστικά Κρήτης: Στα 17.248.896 ευρώ το μετοχικό κεφάλαιο

Το μετοχικό κεφάλαιο διαιρείται σε 41.068.800 κοινές ονοµαστικές µετοχές.

Πλαστικά Κρήτης: Στα 17.248.896 ευρώ το μετοχικό κεφάλαιο

Η ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ ενηµερώνει ότι, κατόπιν της από 14/01/2016 απόφασης της Έκτακτης
Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας, µε την οποία προέκυψε αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου
της κατά 5.749.632 ευρώ µε κεφαλαιοποίηση αφορολόγητων αποθεµατικών:

α) του Ν.1892/90 ποσού 3.105.904,95 ευρώ και β) του Ν.2601/98 ποσού 2.643.727,05 ευρώ, το
µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται πλέον στο ποσό των 17.248.896 ευρώ,
διαιρούµενο σε 41.068.800 κοινές ονοµαστικές µετοχές, ονοµαστικής αξίας 0,42 ευρώ η κάθε
µία.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v