Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Στις 15 Απριλίου η γενική συνέλευση της Σαράντης

Την Παρασκευή 15 Απριλίου θα πραγματοποιηθεί η τακτική γενική συνέλευση της Σαράντης. Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Στις 15 Απριλίου η γενική συνέλευση της Σαράντης

Η εταιρία Σαράντης καλεί τους μετόχους της στην τακτική γενική συνέλευση που θα γίνει την στην έδρα της την Παρασκευή 15 Απριλίου 2016 και ώρα 14.00 και με θέματα ημερησίας διατάξεως ως κατωτέρω:

Θέματα Ημερήσια Διάταξης:

• Υποβολή και Έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων, περιλαμβανομένων των ενοποιημένων ετησίων οικονομικών καταστάσεων, και ακρόαση των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή, της εταιρικής χρήσεως 01/01/2015 – 31/12/2015.

• Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως επί των οικονομικών αποτελεσμάτων και την διαχείριση της ως άνω χρήσεως.

• Εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτή για τον τακτικό και φορολογικό έλεγχο της χρήσεως 01/01/2016 – 31/12/2016, και ορισμός της αμοιβής τους.

• Έγκριση παρατάσεως υφισταμένων συμβάσεων με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Προέγκριση καταβολής των σχετικών αμοιβών και εξόδων παραστάσεως σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και έγκριση των καταβληθέντων ποσών για την χρήση 2015.

• Ανακοινώσεις.

Σε περίπτωση κατά την οποία δεν επιτευχθεί απαρτία για την συζήτηση και λήψη αποφάσεως επί ενός ή περισσοτέρων θεμάτων, οι μέτοχοι καλούνται με την παρούσα και χωρίς δημοσίευση ιδιαίτερης πρόσκλησης σε επαναληπτική γενική συνέλευση στο ίδιο μέρος την Τετάρτη 27 Απριλίου 2016 και ώρα 14.00, εάν δε και πάλι δεν επιτευχθεί απαρτία, σε δεύτερη επαναληπτική γενική συνέλευση στο ίδιο μέρος την Παρασκευή 11 Μαΐου 2016 και ώρα 14.00.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v