Centric: Διεύρυνση ζημιών το 2015

Τα ενοποιημένα αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας (ΕΑΤΑΜ) της Centric διαμορφώθηκαν σε ζημία ύψους € 4,1 εκατ. έναντι ζημιών ύψους € 1,7 εκάτ. το 2014.

Centric: Διεύρυνση ζημιών το 2015

Η εταιρεία Centric Συμμετοχών Α.Ε. ανακοίνωσε τα ενοποιημένα οικονομικά αποτελέσματα για την χρήση 2015.

Κύκλος Εργασιών

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών κατά τη χρήση του 2015 ανήλθε σε € 858,9 εκατ. έναντι € 1.040,3 εκατ. το 2014, καταγράφοντας υποχώρηση κατά 17,43%. Η απουσία σημαντικών αθλητικών γεγονότων κατά τη χρήση, (σε αντιδιαστολή με το παγκόσμιο κύπελλο ποδοσφαίρου το 2014) σε συνδυασμό με την αρνητική επίδραση της θέσπισης έλεγχου στην κίνηση κεφαλαίων και τη γενικότερη ιδιαίτερα δυσμενή συγκυρία, καθιστούν την μείωση του κύκλου εργασιών απολύτα δικαιολογημένη.

Κερδοφορία

Το μικτό κέρδος του ομίλου μειώθηκε κατά 26,48% ανερχόμενο σε €10,5 εκατ. έναντι € 14,3 εκατ. το 2014. Η μείωση του μικτού κέρδους έρχεται ως αποτέλεσμα κυρίως της μείωσης του κύκλου εργασιών, αλλά και της αύξησης του ποσοστού που επιστρέφεται ως κέρδος στους παίκτες. Απόρροια του παραπάνω είναι η μείωση του περιθωρίου μεικτού κέρδους σε 1,22% από 1,37% κατά τη χρήση του 2014.

Παρά τη δυσμενή τρέχουσα οικονομική κατάσταση και τη βραχυπρόθεσμη μείωση του κύκλου εργασιών ο όμιλος συνέχισε για μια ακόμα χρονιά την προσπάθεια του να οικοδομεί την εικόνα των εταιρικών σημάτων που προωθούν οι θυγατρικές του, όπως αντίστοιχα να ενισχύει την πελατειακή τους βάση. Ο στόχος είναι πάντα η δημιουργία ισχυρών θεμελίων μεσοπρόθεσμης ανάπτυξης. Στο πλαίσιο αυτό εντάσσονται οι σημαντικές διαφημιστικές δαπάνες που έλαβαν χώρα εντός της χρήσης όπως και η υπογραφή σημαντικών συμβάσεων χορηγίας μεγάλης προβολής.

Οι ενέργειες αυτές είχαν ως αποτέλεσμα την αύξηση των εξόδων διάθεσης κατά 38,80%. Ο σημαντικός περιορισμός των εξόδων διοίκησης συνέβαλε ουσιαστικά στο να διαμορφωθούν τα λειτουργικά έξοδα στο σύνολο τους οριακά μειωμένα σε σχέση με το 2014. Όμως η σημαντική υποχώρηση των μικτού κέρδους οδήγησε στη διαμόρφωση αρνητικών κερδών προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων & συνολικών αποσβέσεων (EBITDA) κατά ποσό € 822 χιλ. έναντι κερδών € 3,2 εκατ. το 2014.

Τα αποτελέσματα της χρηματοοικονομικής και επενδυτικής λειτουργίας διαμορφώθηκαν ισχυρά αρνητικά καταγράφοντας ζημία € 1,6 εκατ. περίπου. Η ζημία αφορά κυρίως στην απομείωση της αξίας συμμετοχών του ομίλου σε εταιρίες που διαθέτει μειοψηφική συμμετοχή και που δραστηριοποιούνται στο χώρο της ναυτιλίας. Η επίδραση του αρνητικού αποτελέσματος της χρηματοοικονομικής και επενδυτικής λειτουργίας όπως και η διαμόρφωση δικαιωμάτων μειοψηφίας που ξεπερνούν τα € 700 χιλ. οδήγησε τα ενοποιημένα αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας (ΕΑΤΑΜ) στο να διαμορφώσουν ζημία ύψους € 4,1 εκατ. έναντι ζημιών ύψους € 1,7 εκάτ. το 2014.

Κεφαλαιακή διάρθρωση

Τα ίδια κεφάλαια του ομίλου στις 31.12.2015 ανήλθαν € 42,3 εκατ. Παρά την υποχώρηση του ύψους των ιδίων κεφαλαίων στις 31.12.2015 η Εταιρεία και ο όμιλος εξακολουθεί να διαθέτει ισχυρή κεφαλαιακή διάρθρωση με σημαντικό ύψος ιδίων κεφαλαίων και περιορισμένες υποχρεώσεις, εκ των οποίων οι δανειακές εξαντλούνται στο υπόλοιπο της χρηματοδοτικής μίσθωσης για την αγορά του κτιρίου που στεγάζεται η έδρα της Εταιρείας. Το σημαντικό ύψος των ιδίων κεφαλαίων, σε συνδυασμό με τις ελάχιστες δανειακές υποχρεώσεις και τις περιορισμένες ανάγκες σε κεφάλαιο κίνησης παρέχουν προστασία για την Εταιρεία αναφορικά με τους κινδύνους που προκύπτουν από την τρέχουσα δυσμενή οικονομική συγκυρία. Ο σχετικός δείκτης ξένα/ίδια κεφάλαια (σύνολο υποχρεώσεων/ίδια κεφάλαια) διαμορφώθηκε στις 31/12/2015 στο 0,16.

Ρύθμιση της αγοράς διαδικτυακής ψυχαγωγίας

Η εταιρεία Sporting Odds Ltd, θυγατρική εταιρεία του ομίλου της Gaming VC group, αδειοδοτημένη στην Αγγλία από την Βρετανική επιτροπή παιγνίων (Gambling Commission) και εκ των στρατηγικών συνεργατών του ομίλου Centric, έχει υπαχθεί εθελοντικά στο φορολογικό καθεστώς της μεταβατικής περιόδου της παραγράφου 12 του άρθρου 50 του ν. 4002/2011 και λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα. Στην Κύπρο λειτουργεί βάσει του νόμου 106/2012. Ο Ροδόλφος Οντόνι, Διευθύνων Σύμβουλος της Centric δήλωσε: "Το 2015 ήταν αναμφισβήτητα μια εξαιρετικά δύσκολη χρονιά. Όμως ακόμα και με τις πιο αντίξοες συνθήκες προσπαθούμε πάντα να κοιτάμε μπροστά και να δημιουργούμε συνθήκες υγιούς λειτουργίας και ανάπτυξης. Να εξελίσσουμε τις δραστηριότητες μας και να διερευνούμε τις όποιες επενδυτικές ευκαιρίες που παρουσιάζονται για να διευρύνουμε το χαρτοφυλάκιο των συμμετοχών μας.”

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v