Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Στις 9 Ιουνίου η Γ.Σ. της Μαθιός Πυρίμαχα

Την τροποποίηση του σκοπού της και την συμμετοχή στην αύξηση της θυγατρικής ΜΠΑΟΥ ΜΑΡΚΕΤ καλείται να αποφασίσει η τακτική γενική συνέλευση της Μαθιός Πυρίμαχα στις 9 Ιουνίου.

Στις 9 Ιουνίου η Γ.Σ. της Μαθιός Πυρίμαχα
Η εταιρία Μαθιός Πυρίμαχα συγκαλεί τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της, την Πέμπτη 9 Ιουνίου 2016 και ώρα 11.00 πμ. στον Ρέντη, Επιδαύρου 5, στην έδρα της εταιρείας, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των εξής θεμάτων της ημερήσιας διάταξης :

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

• Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της οικονομικής χρήσης από 1 Ιανουαρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2015 οι οποίες έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα έπειτα από την ακρόαση των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.

• Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της Χρήσεως 2015.

• Έγκριση της προτεινόμενης από το Διοικητικό Συμβούλιο διαθέσεως αποτελεσμάτων.

• Έγκριση των καταβληθείσων αμοιβών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις παρασχεθείσες υπηρεσίες τους κατά την χρονική περίοδο από 1-1-2015 έως 31-12-2015, προέγκριση και καθορισμός των αμοιβών των για την διαχειριστική χρήση 2016.

• Εκλογή Τακτικού και Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τη χρήση 2016 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.

• Έγκριση συμμετοχής στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της θυγατρικής εταιρείας ΜΠΑΟΥ ΜΑΡΚΕΤ Α.Ε. που θα αποφασιστεί στην Γενική Συνέλευση της Εταιρείας στις 3/6/2016 και θα προταθεί για ποσόν 1.060 ευρώ, με την έκδοση σε τιμή υπέρ το άρτιον 400 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 2,65 εκάστης , σε τιμή έκδοσης 24,00 ευρώ ανά μετοχή με μερική ή ολική κάλυψη του ποσού της αύξησης

• Τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού της εταιρείας, που αφορά τον σκοπό.

• Χορήγηση, κατ' άρθρο 23 παρ. 1 κ.ν. 2190/1920, άδειας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε Διευθυντές της Εταιρείας να μετέχουν σε εταιρείες και σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση Εταιρειών του Ομίλου ή άλλων εταιρειών, ακόμα και αν αυτές επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς, και παροχή ειδικής άδειας, κατ' άρθρο 23α παρ. 2 κ.ν. 2190/1920, για τη σύναψη, παράταση ή ανανέωση της ισχύος συμβάσεων μεταξύ της Εταιρείας και των μετ' αυτής συνδεδεμένων, κατά την έννοια του άρθρου 42ε παρ. 5 κ.ν.2190/1920,εταιρειών.

• Επανέγκριση από την Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, της απόφασης της Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 7ης Αυγούστου 2015, σύμφωνα με την οποία παρεσχέθη παμψηφεί, ειδική άδεια (έγκριση) αγοραπωλησίας περιουσιακών στοιχείων μεταξύ αφενός συνδεδεμένων κατά την έννοια του άρθρου του άρθρου 42ε παρ. 5 κ.ν. 2190/1920, εταιρειών και αφετέρου μελών του ΔΣ, των προσώπων που ασκούν έλεγχο επί της εταιρείας, των συζύγων και των συγγενών των προσώπων αυτών εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι και του τρίτου βαθμού, καθώς και των νομικών προσώπων που ελέγχονται από τους ανωτέρω, και έγκριση της αγοραπωλησίας η οποία πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τα ανωτέρω, και βάσει της παρασχεθείσης έγκρισης.

• Λοιπά Θέματα και Ανακοινώσεις

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v