Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

AS Company: Αποφασίζει reverse split και επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους

Reverse split με αναλογία 2 παλαιές προς 1 νέα μετοχή αλλά και επιστροφή κεφαλαίου ύψους 0,03 ευρώ ανά μετοχή καλούνται να αποφασίσουν οι μέτοχοι της AS Company σε Γενική Συνέλευση στις 23 Ιουνίου.

AS Company: Αποφασίζει reverse split και επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας «AS Εμπορική – Βιομηχανική Εταιρία Η/Υ & Παιχνιδιών Α.Ε.», με την από 25.05.2016 απόφασή του, καλεί τους μετόχους της σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 23η Ιουνίου 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ., στα γραφεία της έδρας της, στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης, επί του 2ου χλμ. Παλαιάς Συμμαχικής Οδού, διασταύρωση προς Παλαιόκαστρο.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης έχουν ως εξής:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1.Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας για την χρήση 2015 (1/1 – 31/12/2015) με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.

2.Απόφαση επί της διάθεσης των κερδών της εταιρίας, περί διανομής ή μη μερίσματος και ενδεχόμενος καθορισμός ημερομηνίας διανομής του.

3.Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσης 2015.

4.Εκλογή ορκωτού ελεγκτή, τακτικού και αναπληρωματικού για την οικονομική χρήση 2016 και έγκριση της αμοιβής των.

5.Έγκριση των καταβληθεισών αμοιβών στα εκτελεστικά και μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2015 και καθορισμός αμοιβών για το έτος 2016.

6.Αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής της εταιρίας από 0,34 ευρώ σε 0,68 ευρώ, με ταυτόχρονη μείωση του συνολικού αριθμού των μετοχών από 26.252.040 σε 13.126.020 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές, με συνένωση των παλαιών ονομαστικών μετοχών της εταιρίας (reverse split), με αναλογία δύο (2) παλαιές προς μία (1) νέα κοινή ονομαστική μετοχή.

7.Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά 393.780,60 ευρώ, μέσω μείωσης της ονομαστικής αξίας έκαστης κοινής ονομαστικής μετοχής της εταιρίας (όπως θα έχει διαμορφωθεί μετά το reverse split) από 0,68 ευρώ σε 0,65 ευρώ, ήτοι κατά 0,03 λεπτά και επιστροφή του στους μετόχους.

8.Τροποποίηση του άρθρου 5 του ισχύοντος κωδικοποιημένου καταστατικού της Εταιρίας, περί κεφαλαίου, προκειμένου να ενσωματωθούν οι ως άνω μεταβολές και κωδικοποίηση του καταστατικού.

9.Εκλογή νέου εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ. σε αντικατάσταση αποχωρούντος μέλους.

10.Λοιπές ανακοινώσεις – εγκρίσεις και θέματα Γενικού Ενδιαφέροντος.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του νόμου απαρτίας για τη λήψη απόφασης επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, η Α΄ Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 5η Ιουλίου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 9:00 π.μ. στην ως άνω έδρα της εταιρείας, χωρίς νεώτερη πρόσκληση των μετόχων, σύμφωνα με το άρθρο 29 του κωδ. νόμου 2190/1920.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v