Βιοτέρ: Γ.Σ. στις 30 Ιουνίου για εκλογή Δ.Σ.

Την εκλογή του νέου διοικητικού συμβουλίου της εταιρίας και τις αμοιβές των μελών του καλείται να εγκρίνει, μεταξύ άλλων, η τακτική γενική συνέλευση της Βιοτέρ που θα πραγματοποιηθεί στις 30 Ιουνίου.

Βιοτέρ: Γ.Σ. στις 30 Ιουνίου για εκλογή Δ.Σ.
Η εταιρία Βιοτέρ συγκαλεί τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της στις 30 Ιουνίου, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13.00, στα γραφεία της στην Αθήνα (Ευτυχίδου 45 – Παγκράτι) προκειμένου να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις στα παρακάτω θέματα της ημερησίας διάταξης:

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών για τη χρήση 2015 (01.01.2015 μέχρι 31.12.2015) σε εταιρική και ενοποιημένη βάση.

2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης, για τη χρήση 2015, σύμφωνα με το άρθρο 35 του Κ.Ν. 2190/1920.

3. Εκλογή Τακτικού και Αναπληρωματικού Ελεγκτή – Λογιστή από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τον έλεγχο της χρήσης 01.01.2016 έως 31.12.2016 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.

4. Προέγκριση για σύναψη συμβάσεων παροχής υπηρεσιών μεταξύ εταιρείας και μελών του Διοικητικού Συμβουλίου στην χρήση 2016 και έγκριση αμοιβών χρήσεως 2015.

5. Έγκριση συμμετοχής Μελών του Δ.Σ. και Διευθυντικών Στελεχών της Εταιρείας στη Διοίκηση Εταιρειών οι οποίες συνδέονται με οποιοδήποτε τρόπο με την Εταιρεία.

6. Έγκριση και παροχή ειδικής αδείας κατάρτισης συμβάσεων ανάθεσης υπεργολαβίας, σύμφωνα με το άρθρο 23α κ.ν. 2190/1920.

7. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.

8. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v