Μύλοι Κεπενού: Στις 27 Ιουνίου η αποκοπή του μερίσματος

Δικαιούχοι του μερίσματος χρήσης 2015 της εταιρίας, ύψους 0,023 ευρώ ανά μετοχή, είναι οι εγγεγραμμένοι μέτοχοι της εταιρείας στα αρχεία του Συστήματος Αυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) κατά την 28/06/2016 (Record Date).

Μύλοι Κεπενού: Στις 27 Ιουνίου η αποκοπή του μερίσματος
Η εταιρεία ΜΥΛΟΙ ΚΕΠΕΝΟΥ Α.Β.Ε.Ε. ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών και την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 06ης Ιουνίου 2016, το μικτό μέρισμα για τη χρήση 2015 ανέρχεται σε 0,023 ευρώ ανά μετοχή και το καθαρό μέρισμα σε 0,0207 ευρώ ανά μετοχή.

Το μικτό μέρισμα ανέρχεται στο ποσό των 154.100,00 ευρώ από κέρδη χρήσης 2015, το οποίο ποσό υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 10% (με την επιφύλαξη των διατάξεων των συμβάσεων αποφυγής διπλής φορολογίας). Συνεπώς οι μέτοχοι θα λάβουν καθαρό ποσό 138.690,00 ευρώ ή 0,0207 ευρώ ανά μετοχή.

Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος μερίσματος, ορίσθηκε η 27/06/2016. Δικαιούχοι του μερίσματος χρήσης 2015, είναι οι εγγεγραμμένοι μέτοχοι της εταιρείας στα αρχεία του Συστήματος Αυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) κατά την 28/06/2016 (Record Date).

Η καταβολή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί στις 04 Iουλίου 2016 από την πληρώτρια Τράπεζα – Alpha Bank, ως ακολούθως:

1. Μέσω των χειριστών στο Σ.Α.Τ. και σύμφωνα με την διαδικασία διανομής, όπως ορίζεται στην ενότητα 4.1.3.4 του Κανονισμού του Χ.Α. και 39 του Κανονισμού του Συστήματος Αυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ).

2. Μέσω του δικτύου καταστημάτων της Τράπεζας Alpha Bank για όσους εκ των μετόχων έχουν ζητήσει την εξαίρεση του χειριστή τους στο Σ.Α.Τ. ή των οποίων οι μετοχές φυλάσσονται στον Ειδικό λογαριασμό του Ελληνιικού Κεντρικού Αποθετηρίου Τίτλων Α.Ε. (ΕΛΚΑΤ).

3. Για όσους εκ των Μετόχων δεν καταστεί δυνατή για διάφορους λόγους η πίστωση μέσω των χειριστών τους, θα είναι δυνατή η είσπραξη του μερίσματος μέσω του δικτύου καταστημάτων της Τράπεζας Alpha Bank, από τις 04/07/2016.

Η είσπραξη του μερίσματος για τις περιπτώσεις 2 & 3, είναι δυνατή μέχρι 31 Ιουλίου 2017 και πραγματοποιείται με την κοινοποίηση του Κ.Α.Μ.Ε. (Κωδικός Αριθμός Μερίδας Επενδυτή – Σ.Α.Τ.) και την επίδειξη του Α.Δ.Τ., είτε αυτοπροσώπως είτε από νόμιμο εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό τους.

Μετά την παραπάνω ημερομηνία (31 Ιουλίου 2017) η καταβολή του μερίσματος θα γίνεται από τα γραφεία της εταιρείας μας στη ΒΙ.ΠΕ. Πατρών.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v