Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Μαθιός Πυρίμαχα: Δεν θα διανείμει μέρισμα για το 2015

Τη μη διανομή μερίσματος για τη χρήση του 2015, τη διεύρυνση του σκοπού της εταιρίας και τη συμμετοχή στην ΑΜΚ της θυγατρικής Μπάου Μάρκετ ενέκρινε, μεταξύ άλλων, η σημερινή τακτική γενική συνέλευση της Μαθιός Πυρίμαχα.

Μαθιός Πυρίμαχα: Δεν θα διανείμει μέρισμα για το 2015
Η εταιρία Μαθιός Πυρίμαχα ενημερώνει ότι η σημερινή τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της, όπου παρευρέθησαν αυτοπροσώπως μέτοχοι κατέχοντες συνολικά το 75,89 % του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου της, έλαβε ομόφωνα τις κάτωθι αποφάσεις:

- Εγκρίθηκαν οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και οι Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της οικονομικής χρήσης από 1 Ιανουαρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2015, κατόπιν ακροάσεως των σχετικών εκθέσεων του ∆ιοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή με ποσοστό 100% επί των παρισταμένων μετόχων.

- Εγκρίθηκε η απαλλαγή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών,για τη διαχείριση της Εταιρείας και τις Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρείας και του Ομίλου αυτής αντιστοίχως , για την Χρήση 01/01-31/12/2015 με ποσοστό 100% επί των παρισταμένων μετόχων.

- Εγκρίθηκε για τη χρήση 2015 ο πίνακας αποτελεσμάτων περιόδου 01/01/2015-31/12/2015 και η μη διανομή μερίσματος λόγω ζημιογόνου αποτελέσματος χρήσεως. Η απόφαση ελήφθη με ποσοστό 100% επί των παρισταμένων μετόχων.

- Εγκρίθηκαν οι καταβληθείσες αμοιβές των μελών του Δ.Σ. για τη χρήση 2015 και προεγκρίθηκαν οι προτεινόμενες από το ΔΣ αμοιβές για τη διαχειριστική χρήση 2016. Συγκεκριμένα εγκρίθηκε η καταβολή στα μεν μέλη του Δ.Σ, ποσού 282.177,92 ευρώ για αμοιβές που αφορούν παροχή εξηρτημένης εργασίας, καθώς και έξοδα παραστάσεως στα μη εκτελεστικά μέλη 1.476,88 ευρώ, για την χρήση 2015, οι ανωτέρω αμοιβές είχαν προεγκριθεί από την προηγούμενη Τακτική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας.

- Επίσης προεγκρίθηκαν αμοιβές των μελών του ΔΣ. για την περίοδο οικονομικής χρήσης 2016, βάσει της διάταξης 24 παρ. 2 του κ.ν. 2190/1920, κατά ανώτερο ποσό των τριακοσίων πενήντα χιλιάδων (350.000) €, και αμοιβές εξόδων παραστάσεων για τα μη εκτελεστικά μέλη έως το ποσό των πενήντα χιλιάδων (50.000). Η απόφαση ελήφθη με ποσοστό 100% επί των παρισταμένων μετόχων.

- Έκανε δεκτή την εισήγηση του προέδρου και της επιτροπής ελέγχου και εξέλεξε παμψηφεί για τη χρήση 2016 ως Τακτικό Εκλεκτή-Λογιστή τον κ. Τζιμπράγο Νικόλαο Α.Μ.ΣΟΕΛ 14981 και Αναπληρωματικό τον κ. Τζώρα Φαίδων Α.Μ. ΣΟΕΛ 14911 της Ελεγκτικής Λογιστικής Εταιρείας ΣΟΛ ΑΕ. Ενέκρινε δε επίσης παμψηφεί τις καταβληθείσες για τη χρήση του 2015 αμοιβές και τις προτεινόμενες για τη χρήση 2016 που ανέρχονται κατά ανώτερο στο ποσό των 16.000 ευρώ.

- Εγκρίθηκε η συμμετοχή στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της θυγατρικής εταιρείας ΜΠΑΟΥ ΜΑΡΚΕΤ Α.Ε. που θα αποφασιστεί στην Γενική Συνέλευση της Εταιρείας στις 3/6/2016 και θα προταθεί για ποσόν 1.060 ευρώ , με την έκδοση σε τιμή υπέρ το άρτιον 400 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 2,65 εκάστης , σε τιμή έκδοσης 24,00 ανά μετοχή με μερική ή ολική κάλυψη του ποσού της αύξησης. Η Γενική Συνέλευση, ενέκρινε παμψηφεί την συμμετοχή στην αύξηση, με τους προτεινομένους όρους.

- Παμψηφεί παρέσχε την ζητούμενη έγκριση τροποποίησης του άρθρου 3 του καταστατικού της εταιρείας. Η ανωτέρω τροποποίηση αφορά την διεύρυνση του υφισταμένου σκοπού της εταιρείας όσον αφορά τα μέσα που δύναται να διέρχεται η εταιρεία για την επίτευξή του.

- Ομόφωνα αποφάσισε τη χορήγηση αδείας, κατ' άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε Διευθυντές της Εταιρείας, όπως μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση λοιπών εταιρειών του Ομίλου ή άλλων εταιρειών, ακόμα και αν αυτές επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς, και επίσης ομόφωνα ενέκρινε την κατ' άρθρο 23α του κ.ν. 2190/1920 σύναψη, παράταση ή και ανανέωση της ισχύος συμβάσεων μεταξύ της Εταιρείας και των μετ' αυτής συνδεδεμένων, κατά την έννοια του άρθρο 42ε παρ. 5 κ.ν. 2190/20, εταιρειών.

- Ομόφωνα επανέγκρινε την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 7ης Αυγούστου 2015, σύμφωνα με την οποία παρεσχέθη παμψηφεί, ειδική άδεια (έγκριση) αγοραπωλησίας περιουσιακών στοιχείων μεταξύ αφενός συνδεδεμένων κατά την έννοια του άρθρου του άρθρου 42ε παρ. 5 κ.ν. 2190/1920, εταιρειών και αφετέρου μελών του ΔΣ, των προσώπων που ασκούν έλεγχο επί της εταιρείας, των συζύγων και των συγγενών των προσώπων αυτών εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι και του τρίτου βαθμού, καθώς και των νομικών προσώπων που ελέγχονται από τους ανωτέρω, και συγκεκριμένα παρεχώρησε την ειδική άδεια, (έγκριση ) για την σύναψη συμβάσεως αγοραπωλησίας, μεταξύ της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία Mathios AD που εδρεύει στην Βουλγαρία, και της εταιρείας με την επωνυμία IKM LTD, που επίσης εδρεύει στην Βουλγαρία, δυνάμει της οποίας, θα μεταβιβαστούν στην τελευταία, το σύνολο των εταιρικών μεριδίων της υπό σύστασιν εταιρείας (θυγατρικής της Mathios AD) με την επωνυμία Ergotimos LTD της οποίας το εταιρικό κεφάλαιο θα δημιουργηθεί με την εισφορά ενός εκ των κτιρίων της Mathios AD με τα τυχόν παρακολουθήματα του, έναντι τιμήματος το οποίο θα διαμορφωθεί από την ονομαστική αξία των μεταβιβαζόμενων μεριδίων. Η διαδικασία της αγοραπωλησίας ευρίσκεται εν εξελίξει, και η ειδική άδεια, παρεσχέθη δεδομένου ότι, η ανώνυμη εταιρεία Mathios AD είναι εταιρεία συνδεδεμένη της Μαθιός Πυρίμαχα Α.Ε., κατά την έννοια του άρθρου 42ε παρ. 5 κ.ν.2190/1920,, και ο βασικός εταίρος της αγοράστριας εταιρείας κ. Ιωάννης Κ. Μαθιός, είναι μέτοχος και Πρόεδρος του Δ.Σ. της Μαθιός Πυρίμαχα Α.Ε. και μέτοχος και Πρόεδρος της συνδεδεμένης επιχείρησης Mathios AD.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v