Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Σαράντης: Την αγορά ιδίων μετοχών ενέκρινε η Γενική Συνέλευση

Νέο πρόγραμμα για την απόκτηση ιδίων μετοχών μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ενέκρινε η Γενική Συνέλευση της Σαράντης.

Σαράντης: Την αγορά ιδίων μετοχών ενέκρινε η Γενική Συνέλευση

Στις 09/06/2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00 μ.μ. πραγματοποιήθηκε στην έδρα της εταιρείας, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της «Γρ. Σαράντης ΑΒΕΕ».

Κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης παραβρέθηκαν 53 μέτοχοι εκπροσωπούντες 24.789.457 μετοχές, ποσοστό 71,3% του κεφαλαίου. Ως εκ τούτου η εταιρεία είχε την απαιτουμένη εκ του νόμου απαρτία και πλειοψηφία για την λήψη αποφάσεων επί των της ημερήσιας διάταξης.

Συγκεκριμένα, η ως άνω Συνέλευση:

Ενέκρινε νέο πρόγραμμα για την απόκτηση ιδίων μετοχών μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του ΚΝ 2190/1920 ως ισχύει, για την απόκτηση ποσοστού μέχρι 10% του εκάστοτε συνόλου των μετοχών της (δηλαδή σήμερα 3.477.098 μετοχές), υπολογιζομένων και των έως σήμερα αποκτηθεισών βάσει της αποφάσεως της Γ.Σ. της 26/06/2014 μετοχών οι οποίες, ανέρχονται σε 437.549. Κατώτατο όριο αγοράς ορίστηκε η τιμή των ενός ευρώ και πενήντα πέντε λεπτών (1,55) ή η εκάστοτε ονομαστική αξία της μετοχής και ανώτατο όριο η τιμή των δεκαπέντε ευρώ (15,00) ευρώ ανά μετοχή.

Η εταιρεία δύναται να προβεί σε αγορές ιδίων μετοχών για χρονικό διάστημα μέχρι και 24 μήνες από την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, δηλαδή μέχρι και 09/06/2018.

Σκοπός του προγράμματος είναι η εξυπηρέτηση των εκάστοτε επιτρεπομένων εκ της ισχύουσας νομοθεσίας σκοπών και χρήσεων, οι οποίοι σήμερα περιλαμβάνουν τις περιπτώσεις μειώσεως του μετοχικού κεφαλαίου, εκπλήρωσης υποχρεώσεων που απορρέουν είτε από μετατρέψιμους χρεωστικούς τίτλους είτε από προγράμματα διάθεσης μετοχών σε εργαζομένους, καθώς και για σκοπούς μελλοντικής απόκτησης μετοχών άλλης εταιρείας.

Παράλληλα, εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο όπως προβεί σε κάθε αναγκαία ενέργεια για την υλοποίηση της αποκτήσεως των μετοχών.

Η ψηφοφορία για την ως ανωτέρω απόφαση της Γενικής Συνέλευση είχε ως εξής: _Ψήφοι υπέρ: 23.816.526, που αναλογούν στο 68,50% του συνόλου των μετοχών και ψήφων, και 96,08% των παρισταμένων μετόχων. _Ψήφοι κατά: 190.167, που αναλογούν στο 0,55% του συνόλου των μετοχών και ψήφων, και 0,77% των παρισταμένων μετόχων. _Αποχή: 782.764, που αναλογούν στο 2,25% του συνόλου των μετοχών και ψήφων, και 3,16% των παρισταμένων μετόχων.

Επιπλέον η Σαράντης γνωστοποίησε ότι, προτίθεται, για όσο διάστημα πληρείται η προϋπόθεση της εξαιρετικά χαμηλής ρευστότητας, να διενεργεί αγορές υπερβαίνοντας το όριο 25% του μέσου ημερήσιου όγκου, όπως αυτό προσδιορίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 2 του ως άνω άρθρου.

Οι αγορές δεν θα υπερβούν σε καμία περίπτωση το 50% του μέσου ημερήσιου όγκου.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v