Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Byte Computers: Την μη διανομή μερίσματος αποφάσισε η ΓΣ

Τη μη διανομή μερίσματος και τη παροχή εγγυήσεως υπέρ της θυγατρικής Metrosoft Πληροφορική, αποφάσισε μεταξύ άλλων η Γενική Συνέλευση της Byte Computers.

Byte Computers: Την μη διανομή μερίσματος αποφάσισε η ΓΣ

Επραγματοποιήθη σήμερα, 23 Ιουνίου 2016 και ώρα 15.00', η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας ''Byte Computers A.B.E.E'' στα επί της οδού Καλλιρρόης αριθ. 98 γραφεία και έδρα της.

Στη Συνέλευση παρέστησαν 11 μέτοχοι εκπροσωπούντες 11.604.464 μετοχές, επί συνόλου μετοχών (15.816.009), δηλαδή παρέστη ποσοστόν 73,38 % του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και ψήφων, και, επομένως, η Γενική αυτή Συνέλευση συνεδρίασε εγκύρως εν απαρτία επί όλων των θεμάτων. Ολες δε οι απόφάσεις στην ανωτέρω Γενική Συνέλευση ελήφθησαν ομοφώνως και παμψηφεί υπό των παρισταμένων μετόχων.

Στην ανωτέρω Γενική Συνέλευση ελήφθησαν οι εξής αποφάσεις:

1.- Ενεκρίθησαν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας της χρήσεως από 1/1/2015 έως 31/12/2015, η Εκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και το πιστοποιητικό ελέγχου του ορκωτού ελεγκτού λογιστού της εταιρείας και απεφασίσθη η μη διανομή μερίσματος για την χρήση 2015.

2.- Απηλλάγησαν τα μέλη του Δ.Σ και ο Ορκωτός Ελεγκτής πάσης ευθύνης διαχειρίσεως και ελέγχου της διαχειριστικής χρήσεως από 1-1-2015 έως 31-12-2015.

3.- Εξελέγησαν Ορκωτοί Ελεγκτές- Λογιστές (ένας τακτικός και ένας αναπληρωματικός), μέλη Ανωνύμου Εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών, για την οικονομική χρήση από 1-1-2016 έως 31-12-2016 και καθωρίσθη η αμοιβή τους. Συγκεκριμένως, εξελέγησαν ως ορκωτοί ελεγκτές λογιστές της χρήσεως 1.1.2016-31.12.2016 οι: ) Δημητρούλα Αποστολάκου του Μιχαήλ (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ 15491), ως τακτικός ελεγκτής και β) Ανδρέας Κωνσταντίνου του Θεοδώρου, (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ 30441), ως αναπληρωματικός ελεγκτής, αμφότεροι μέλη της Ανωνύμου Εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών υπό την επωνυμίαν «HLB Hellas A.E.» (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ 161, Α.Μ. ΕΛΤΕ 30). Τέλος, ενεκρίθη η καταβληθείσα αμοιβή στον ορκωτό ελεγκτή λογιστή για την χρήση 2015.

4.- Ενεκρίθησαν οι χορηγηθείσες αμοιβές στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις παραστάσεις των στις συνεδριάσεις του, ως και οι αμοιβές για τις προσφερθείσες προς την εταιρεία υπηρεσίες των μελών του Δ.Σ και συγγενών τους κατά την λήξασα οικονομική χρήση και προενεκρίθησαν οι αντίστοιχες αμοιβές για τα μέλη του ΔΣ και συγγενείς αυτών για την οικονομική χρήση από 1-1-2016 έως 31-12-2016.

5.- Ενεκρίθη η παροχή εγγυήσεως υπέρ της θυγατρικής εταιρείας «ΜΕTROSOFT ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε».

6.- Υπεβλήθησαν υπό των μετόχων διευκρινιστικές ερωτήσεις περί των μελλοντικών σχεδίων και στόχων της εταιρείας, στις οποίες απήντησεν, λαβών τον λόγον υπό της Προέδρου της Γ.Σ., ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας κος Σπυριδογεώργης Βυζάντιος.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v