Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Καραμολέγκος: Στα €10,8 εκατ. οι απαιτήσεις από την Μαρινόπουλος

Οι συνολικές,άμεσες και έμμεσες (ABCFactors και αντιπρόσωποι), απαιτήσεις της εταιρείας Καραμολέγκος ΑΕ στις 31/5/2016 ανέρχονταν σε €10.82 εκατ.

Καραμολέγκος: Στα €10,8 εκατ. οι απαιτήσεις από την Μαρινόπουλος

Προς ενημέρωση, αναφορικά με τις ενδεχόμενες επιπτώσεις για την εταιρεία μας από τις πρόσφατες οικονομικές και νομικές εξελίξεις του Ομίλου εταιρειών ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ, σημειώνουμε τα παρακάτω:

Η εταιρεία Καραμολέγκος ΑΕ διενεργούσε σημαντικές πωλήσεις μέσω της εταιρείας ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ αλλά και άλλων συνδεδεμένων εταιρειών του Ομίλου (EXPRESS, ΞΥΝΟΣ, ΠΕΙΡΑΙΚΟΝ).

Τα σχετικά ποσοστά επί του συνολικού κύκλου εργασιών της ανέρχονταν σε 18.8% για το 2014 και 16.35% για το 2015.

Για τη χρήση του 2016οι σχετικές πωλήσεις έχουν μειωθεί σε σημαντικό βαθμό, αντιπροσωπεύοντας το 4,9% του συνολικού κύκλου εργασιών της Καραμολέγκος ΑΕ για το 5μηνο 2016.

Το μεγαλύτερο μέρος των απωλειών των πωλήσεων μέσω των εταιρειών του ομίλου ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ έχει ανακτηθεί μέσω άλλων αλυσίδων και συνεργατών της εταιρείας. Παράλληλα η εταιρεία έχει προετοιμάσει σειρά ενεργειών που βρίσκονται σε εξέλιξη σχετικά με την διασφάλιση του κύκλου εργασιών της στην αγορά.

Κατά το μεταβατικό διάστημα η εταιρεία αναμένει μικρή σχετικά μείωση του κύκλου εργασιών χωρίς να μπορεί να εκτιμηθεί με ακρίβεια ο χρόνος που θα απαιτηθεί για την εξομάλυνση της τροφοδοσίας της κατανάλωσης, χρόνος που σχετίζεται με την νομική, χρηματοδοτική και επιχειρηματική λύση που θα επιλεγεί για τον Όμιλο των εταιρειών της ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ.

Οι συνολικές,άμεσες και έμμεσες (ABCFactors και αντιπρόσωποι), απαιτήσεις της εταιρείας ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ ΑΕ στις 31/5/2016 ανέρχονταν σε €10.82 εκατ.

Η εταιρεία μας σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα διενεργεί για κάθε χρήση πρόβλεψη για ενδεχόμενες επισφαλείς απαιτήσεις. Με ημερομηνία 31/5/2016 οι συσσωρευμένες προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων της εταιρείας ανέρχονταν στο ποσό των €2.98 εκατ.

Επιπλέον με το ιδιωτικό συμφωνητικό υπαγωγής σε διαμεσολάβηση της 22.6.2016, η Εταιρεία μας έχει προχωρήσει σε διακανονισμό οφειλής με την εταιρεία ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ για ποσό €10.3 εκατ.

Επειδή το ζήτημα της εταιρείας ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ βρίσκεται σε εξέλιξη και υπάρχει ασάφεια ως προς τη λύση που θα επιλεγεί για το συγκεκριμένο θέμα, η εταιρεία ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ ΑΕ δεν είναι σε θέση να εκτιμήσει με ασφάλεια, την συγκεκριμένη χρονική στιγμή, την επίπτωση επί των αποτελεσμάτων χρήσης της αλλά και της καθαρής της θέσης.

Επειδή οι όποιες εκτιμήσεις μας θα εξαρτηθούν από τη λύση που θα υπάρξει για το ζήτημα των εταιρειών του Ομίλου ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ, η Εταιρεία μας θα επανέλθει με νεώτερη ανακοίνωση της.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v