Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Yalco: Έγκριση Γ.Σ. για έκδοση ΜΟΔ έως 10,2 εκατ.

Την έκδοση μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου ύψους έως 10,2 εκατ. ευρώ, με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των μετόχων και κάλυψη από τις χρηματοδοτούσες τράπεζες με ιδιωτική τοποθέτηση, ενέκρινε η χθεσινή επαναληπτική Γ.Σ. της Yalco.

Yalco: Έγκριση Γ.Σ. για έκδοση ΜΟΔ έως 10,2 εκατ.
Η εταιρία Yalco ανακοινώνει ότι η χθεσινή επαναληπτική συνέλευση των μετόχων της, όπου παρέστησαν μέτοχοι που εκπροσωπούσαν το 62,24%, ενέκρινε την έκδοση μετατρέψιμου σε κοινές μετοχές ομολογιακού δανείου, ύψους έως 10,2 εκατ. ευρώ, το οποίο θα εκδοθεί με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των μετόχων και θα καλυφθεί από τις χρηματοδοτούσες τράπεζες με ιδιωτική τοποθέτηση.

Σκοπός του μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου θα είναι η αναχρηματοδότηση μέρους του από 28/2/2012 υφιστάμενου ομολογιακού δανείου ποσού 26.450.000 ευρώ εκδόσεως της εταιρίας το οποίο έχει καλυφθεί από τις Eurobank Ergasias, Τράπεζα Πειραιώς και Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος.

Το δάνειο θα έχει πενταετή διάρκεια με δυνατότητα της εταιρίας να ζητήσει την παράταση της διάρκειας αυτού κατά δύο επιπλέον έτη. Σε ασφάλεια του δανείου θα συσταθούν εμπράγματες και ενοχικές εξασφαλίσεις.

Χρόνος και τρόπος άσκησης του δικαιώματος μετατροπής

Το δικαίωμα μετατροπής θα ασκείται από τους ομολογιούχους του μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου, με έγγραφη δήλωση κάθε ενός από αυτούς προς τον Εκδότη, διά του Πληρεξουσίου Καταβολών και με ταυτόχρονη παράδοση των τίτλων των ομολογιών των οποίων ζητείται η μετατροπή.

Το δικαίωμα μετατροπής των ομολογιών του δανείου σε μετοχές της εταιρίας θα μπορεί να ασκηθεί κατά την Ημερομηνία Λήξεως του δανείου, εφόσον η εταιρία δεν αποπληρώσει το δάνειο και τους τόκους αυτού ή σε περίπτωση επέλευσης γεγονότος καταγγελίας του δανείου.

Εύρος λόγου και τιμής μετατροπής

Κάθε μία (1) ομολογία θα παρέχει στον ομολογιούχο δικαίωμα μετατροπής της σε 0,86956 έως 1,60000 κοινές ονομαστικές μετοχές της εταιρίας, με δικαίωμα ψήφου, η δε τιμή μετατροπής θα είναι 0,63 ευρώ έως 1,15 ευρώ ανά μετοχή.

Ο τελικός Λόγος και η τελική Τιμή Μετατροπής θα καθοριστούν από το διοικητικό συμβούλιο της εταιρίας, τουλάχιστον δύο (2) εργάσιμες ημέρες πριν από την ημερομηνία έκδοσης του δανείου, με προσαύξηση πάνω από την τιμή της μετοχής, οριζόμενη ως ο μέσος όρος της τιμής της μετοχής στο Χρηματιστήριο Αθηνών κατά την ημερομηνία υπογραφής του προγράμματος της έκδοσης του δανείου.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v