Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Moda Bagno: Την τροποποίηση των όρων του ομολογιακού αποφάσισε η ΓΣ

Την τροποποίηση των όρων του Κοινού Ενυπόθηκου Ομολογιακού Δανείου εκδόσεως της εταιρείας ποσού 3.000.000€ ενέκρινε η Γενική Συνέλευση.

Moda Bagno: Την τροποποίηση των όρων του ομολογιακού αποφάσισε η ΓΣ

Έκτακτη Γενική Συνέλευση πραγματοποίησε η Moda Bagno στα γραφεία της εταιρείας  και παρέστησαν τρεις μέτοχοι κατέχοντες 16.164.745 μετοχές επί συνόλου 18.810.000 μετοχών, εκπροσωπούντες το 85,94% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.

Επομένως, η Γενική Συνέλευση συνεδρίασε έγκυρα, ευρισκόμενη σε απαρτία. Οι μέτοχοι της εταιρείας «Ν. ΒΑΡΒΕΡΗΣ -MODA BAGNO Α.Ε.» έλαβαν τις κατωτέρω αποφάσεις επί του μοναδικού θέματος ημερήσιας διάταξης σύμφωνα με την από 22/07/2016 πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Συγκεκριμένα, αποφασίστηκε ομόφωνα, η τροποποίηση των όρων του Κοινού Ενυπόθηκου Ομολογιακού Δανείου εκδόσεως της Εταιρείας ποσού 3.000.000€ καλυφθέντος από την ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΔΟΣ Α.Ε. κατά ποσοστό 90% και από την ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΚΥΠΡΟΥ) ΛΤΔ κατά ποσοστό 10% και υπογραφής σχετικής πρόσθετης πράξης του ως άνω Κοινού Ενυπόθηκου Ομολογιακού Δανείου.

Το ως άνω Δάνειο ποσού 3.000.000 ευρώ εκδόθηκε και καλύφθηκε από τις ως άνω Τράπεζες, την 30/09/2013 κατόπιν της από 10/04/2013 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της και της από 15/04/2013 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου και τροποποιηθεί δυνάμει της από 23/12/2013 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Ειδικότερα, με την από 30/08/2016 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, εγκρίθηκε ομόφωνα από τους τρεις (3) παρισταμένους μετόχους, ήτοι με ψήφους 16.164.745 μετοχές επί συνόλου 18.810.000, έναντι καμίας (0) αρνητικής και με ποσοστό 85,94%, η παράταση αποπληρωμής έως την 31.06.2024 των ομολογιών που ενσωματώνονται στους τίτλους υπ' αριθ. 1 έως 4 καθώς και η τροποποίηση των ακόλουθων όρων, ήτοι: Όρος 1 «ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ», Όρος 2 «ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ – ΛΗΞΗ ΟΜΟΛΟΓΩΝ», Όρος 6 παρ. 6.2 «ΤΟΚΟΣ – ΕΠΙΤΟΚΙΟ», Όρος 13 παρ.13.2 «ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΔΟΤΗ» και Όρος 16 «ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ» του Παραρτήματος Α΄ (Όροι του Κοινού Ενυπόθηκου Ομολογιακού Δανείου) και κάθε άλλο συναφές με την εν λόγω παράταση ζήτημα επιφέροντας οποιεσδήποτε αλλαγές στο ανωτέρω Πρόγραμμα Κοινού Ενυπόθηκου Ομολογιακού Δανείου κρίνει αναγκαίες.

Περαιτέρω, αποφασίσθηκε ομόφωνα, η παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο θα αναθέσει περαιτέρω σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρείας να προβεί στην υπογραφή της σχετικής Πρόσθετης Πράξης τροποποίησης και των τίτλων των ομολογιών που θα εκδοθούν προς αντικατάσταση των τίτλων των ανεξόφλητων ομολογιών καθώς και κάθε άλλου απαραίτητου για την τροποποίηση του Δανείου έγγραφο, δηλαδή σύμβαση, δήλωση, επιστολή ή εντολή, που θα απαιτηθεί για την υλοποίηση και την τελείωση της τροποποίησης και να προβεί σε οποιαδήποτε άλλη πράξη ή ενέργεια απαιτηθεί ή κριθεί αναγκαία για την υλοποίηση της παρούσας απόφασης χωρίς κανένα περιορισμό, και γενικά να προβεί σε κάθε ενέργεια συναφή προς τα ανωτέρω

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v