Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Dionic: Από 17/10 στο Χ.Α. οι νέες μετοχές μετά το reverse split

Στις 17 Οκτωβρίου θα ξεκινήσει η διαπραγμάτευση στο Χ.Α. των 1.417.311 νέων μετοχών της Dionic, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ ανά μετοχή, που προέκυψαν μετά το reverse split.

Dionic: Από 17/10 στο Χ.Α. οι νέες μετοχές μετά το reverse split
Η Dionic ενημερώνει ότι η Διοικούσα Επιτροπή Χρηματιστηριακών Αγορών του Χ.Α., στη συνεδρίασή της στις 7/10/2016, όρισε ως ημερομηνία εισαγωγής των νέων μετοχών της εταιρίας που προέκυψαν μετά το reverse split την 17η/10/2016.

Υπενθυμίζεται ότι η B΄ επαναληπτική τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της Dionic, που πραγματοποιήθηκε στις 27/07/2016, αποφάσισε, μεταξύ άλλων θεμάτων, την αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από 0,30 ευρώ σε 3 ευρώ με ταυτόχρονη μείωση του συνολικού αριθμού των υφισταμένων μετοχών από 14.173.104 σε 1.417.311 κοινές ονομαστικές μετοχές (reverse split), σε αναλογία 1 νέα μετοχή με αντικατάσταση 10 παλαιών μετοχών. Προς τον σκοπό επίτευξης ακέραιου αριθμού κοινών μετοχών, πραγματοποιήθηκε ταυτόχρονα αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού του υπέρ του άρτιου και ειδικότερα ποσού 1,80 ευρώ.

Κατόπιν των ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανήλθε στο ύψος των 4.251.933,00 ευρώ, διαιρούμενο σε 1.417.311 μετοχές, ονομαστικής αξίας μετοχής 3 ευρώ. Σημειώνεται ότι κατά τη διαδικασία του reverse split κλάσματα μετοχής δεν θα εκδοθούν. Τα κλασματικά δικαιώματα που θα προκύψουν θα εκποιηθούν από την εταιρία και το ποσό της ρευστοποίησής τους θα αποδοθεί στους δικαιούχους μετόχους. Και

Στη συνέχει η Γ.Σ. αποφάσισε τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά ποσό 3.826.739,70 ευρώ με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από 3 ευρώ σε 0,30 ευρώ, προς συμψηφισμό και απόσβεση ζημιών εις νέο παρελθουσών χρήσεων.

Μετά την ως άνω μείωση το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανήλθε στο ποσό των 425.193,30 ευρώ διαιρούμενο σε 1.417.311 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής 0,30 ευρώ.

Στις 7/09/2016 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών η αριθμ. 91542/7-9-2016 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του σχετικού άρθρου του Καταστατικού της εταιρίας. Η Διοικούσα Επιτροπή Χρηματιστηριακών Αγορών του Χ.Α. στη συνεδρίασή της στις 7/10/2016, ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο των ανωτέρω 1.417.311 νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ, σε αντικατάσταση των υφισταμένων 14.173.104 κοινών ονομαστικών μετοχών.

Με απόφαση της εταιρίας, ορίστηκε η 12η/10/2016 ως ημερομηνία προσωρινής παύσης διαπραγμάτευσης των 14.173.104 υφισταμένων κοινών ονομαστικών μετοχών της στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Ως ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων (record date) ορίστηκε η 13η/10/2016, ενώ ως ημερομηνία εισαγωγής των νέων μετοχών με την τελική ονομαστική αξία η 17η/10/2016.

Από την ίδια ημερομηνία, το νέο σύνολο μετοχών της εταιρίας που είναι διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α. θα ανέρχεται σε 1.417.311 κοινές ονομαστικές μετοχές, η τιμή εκκίνησής τους στο Χ.Α. θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών και την υπ΄αριθ,26 απόφαση του Δ.Σ. του Χ.Α. όπως ισχύει, και οι νέες μετοχές θα είναι πιστωμένες στις μερίδες και τους λογαριασμούς αξίων των Μετόχων στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ).

Για περισσότερες πληροφορίες οι μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της εταιρίας (τηλ. 210-2419637, κα Βασιλική Αποστολοπούλου).

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v