Τι απαντούν ΒΙΟΤΕΡ και Δομική Κρήτης για την έρευνα της Επ. Ανταγωνισμού

Σε διευκρινίσεις προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς σχετικά με την αυτεπάγγελτη έρευνα της Επιτροπής Ανταγωνισμού σε διαγωνισμούς δημοπράτησης δημοσίων έργων προέβησαν οι εταιρίες ΒΙΟΤΕΡ και Δομική Κρήτης.

Τι απαντούν ΒΙΟΤΕΡ και Δομική Κρήτης για την έρευνα της Επ. Ανταγωνισμού

Κατόπιν ερωτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς αναφορικά με την αυτεπάγγελτη έρευνα της Επιτροπής Ανταγωνισμού σε διαγωνισμούς δημοπράτησης δημοσίων έργων, οι εταιρίες ΒΙΟΤΕΡ και Δομική Κρήτης προέβησαν σε διευκρινίσεις επί της έρευνας.

Ειδικότερα, η ΒΙΟΤΕΡ αναφέρει ότι στην εισηγητική έκθεση της Επιτροπής Ανταγωνισμού δεν της αποδίδονται σαφείς «κατηγορίες», ενώ σημειώνει ότι στην έκθεση δεν προκύπτουν με σαφήνεια ούτε τα στοιχεία που θεμελιώνουν τέτοια εμπλοκή, ούτε προσδιορίζεται με ακρίβεια το είδος της παράβασης.

Από τη μεριά της, η Δομική Κρήτης επισημαίνει ότι στην εισηγητική έκθεση της αποδίδεται κατηγορία οριζόντιας σύμπραξης για μία μόλις ημέρα και δη για τη χρονική περίοδο από 26.01.2012 έως 27.01.2012 αναφορικά με το δημόσιο έργο «Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης, Τμήμα Γούρνες Χερσόνησος», ωστόσο εκτιμά ότι δεν θα υπάρξει σημαντική επίδραση της ανωτέρω υπόθεσης στην οικονομική θέση και στα αποτελέσματά της.

Η ανακοίνωση της ΒΙΟΤΕΡ

Η ΒΙΟΤΕΡ, μετά από πρόσκληση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς με το αριθμ. πρωτ. 3939/12-10-2016, ανακοινώνει τα ακόλουθα που αφορούν στην αυτεπάγγελτη έρευνα της Επιτροπής Ανταγωνισμού σε διαγωνισμούς δημοπράτησης δημοσίων έργων (δελτίο Τύπου της Επιτροπής Ανταγωνισμού της 17.5.2016):

Α. Στη ΒΙΟΤΕΡ ΑΕ δεν έχουν αποδοθεί σαφείς «κατηγορίες» για παραβίαση της νομοθεσίας του ανταγωνισμού.

Β. Αιτιάσεις που περιλαμβάνονται στην εισηγητική έκθεση της Επιτροπής Ανταγωνισμού και αφορούν διάφορες ομάδες τεχνικών εταιριών, όπως αυτές προσδιορίζονται με βάση το αυθαίρετο κριτήριο της συμμετοχής σε επαγγελματικές οργανώσεις, φέρονται να αποδίδουν στην εταιρία την εμπλοκή της σε «απαγορευμένες οριζόντιες συμπράξεις».

Γ. Ωστόσο, από το περιεχόμενο της εισηγητικής έκθεσης, που έχει συνταχθεί στο πλαίσιο της έρευνας, δεν προκύπτουν με σαφήνεια ούτε τα στοιχεία που θεμελιώνουν τέτοια εμπλοκή, ούτε προσδιορίζεται με ακρίβεια το είδος της παράβασης.

Δ. Αντίθετα, ορισμένα από τα στοιχεία που αναδεικνύονται στην εισηγητική έκθεση, είτε αφορούν συμπεριφορές οι οποίες δεν εμπίπτουν καθόλου στις απαγορεύσεις του άρθρου 1 παρ. 1 της ΣΛΕΕ, είτε αφορούν «περιορισμούς» της ελεύθερης οικονομικής δράσης που είναι αναγκαίοι για την επίτευξη αναγνωρισμένων από την έννομη τάξη σκοπών (π.χ. κοινοπραξίες).

Ε. Σε κάθε περίπτωση, για τις παραβάσεις που μπορεί να θεωρηθεί ότι αποδίδονται στη ΒΙΟΤΕΡ ΑΕ, το δικαίωμα δίωξης και εκτέλεσης απόφασης της Ανεξάρτητης Αρχής έχει υποκύψει σε παραγραφή.

ΣΤ. Όπως έχουμε ήδη εκθέσει και σε αναλυτικό υπόμνημα που υποβάλαμε στην Ανεξάρτητη Αρχή, η θέση της ΒΙΟΤΕΡ ΑΕ στον ανταγωνισμό έχει χειροτερεύσει εξαιτίας της έλλειψης ελέγχου και εποπτείας των συνθηκών του ελεύθερου ανταγωνισμού, τουλάχιστον την τελευταία δεκαετία.

Ζ. Η εταιρία μας δεν έχει ζητήσει, ούτε έχει λόγο να ζητήσει την υπαγωγή της στη διαδικασία διευθέτησης διαφορών, καθώς τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην εισηγητική έκθεση και αφορούν τη ΒΙΟΤΕΡ ΑΕ είτε αναφέρονται σε έωλα και μη αναγνωρισμένα από το νόμο αποδεικτικά μέσα, είτε προκύπτουν από εντελώς αυθαίρετες εκτιμήσεις της αρμόδιας εισηγήτριας, οι οποίες μάλιστα βασίζονται σε ψευδή και εσφαλμένο ορισμό της «σχετικής αγοράς».

Η. Κανένα από τα έγγραφα στοιχεία που αναφέρονται στην υπόθεση δεν αποτελεί προϊόν έρευνας που διενεργήθηκε είτε στα κεντρικά γραφεία της εταιρίας μας, είτε σε άλλη εκμετάλλευσή της. Ούτε υπάρχουν σχετικά έγγραφα υπογεγραμμένα από οιοδήποτε μέλος της διοικητικής ή τεχνικής ιεραρχίας της εταιρείας.

Θ. Συνεπώς, και με βάση τα παραπάνω, δεν προβλέπεται επίδραση της εξελισσόμενης υπόθεσης στην οικονομική θέση και στα αποτελέσματα της εταιρίας, με εξαίρεση ίσως αποζημιωτικές αγωγές που θα ασκηθούν από την εταιρία σε βάρος εμπλεκομένων με βάση στοιχεία της εξελισσόμενης έρευνας.

Ι. Σημειώνουμε, πάντως, ότι η ΒΙΟΤΕΡ ΑΕ θεωρεί ότι η εξελισσόμενη στην Επιτροπή Ανταγωνισμού διαδικασία με την παράλληλη (και ταυτόχρονη) παροχή εξηγήσεων των εμπλεκομένων, την υποβολή άλλων εμπλεκομένων στη διαδικασία διευθέτησης διαφορών και τέλος την περιορισμένη πρόσβαση στο υλικό της έρευνας, παραβιάζει ευθέως δικαιώματα της εταιρίας που προβλέπονται από το ισχύον Σύνταγμα, την ΕΣΔΑ και τον Κανονισμό Λειτουργίας της Επιτροπής Ανταγωνισμού.

ΙΑ. Η νομοθεσία επιβολής κυρώσεων προβλέπεται στο άρθρο 101 της ΣΛΕΕ και το άρθρο 1 του νόμου 3959/2011.

ΙΒ. Η εταιρεία μας παρείχε αναλυτικές εξηγήσεις για την υπόθεση, με παράλληλη παρουσίαση των εφαρμοζόμενων διατάξεων στο από 26.9.2016 υπόμνημά της, το οποίο είναι στη διάθεση όποιου έχει έννομο συμφέρον.

 

Η ανακοίνωση της Δομικής Κρήτης

Η Δομική Κρήτης, κατόπιν σχετικού ερωτήματος και αιτήματος εκ μέρους της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, δημοσιοποιεί, με γνώμονα την ορθή και πλήρη ενημέρωση του επενδυτικού κοινού, τις ακόλουθες πληροφορίες:

α. Στο πλαίσιο της εκκρεμούς αυτεπάγγελτης έρευνας της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού της Επιτροπής Ανταγωνισμού αναφορικά με διαγωνισμούς δημοπράτησης δημόσιων έργων υποδομής, ιδίως οδοποιίας, εκσυγχρονισμού και αναβάθμισης οδικών αξόνων κατασκευής νέων αυτοκινητοδρόμων, συγκοινωνιακών έργων (μέτρο/ΟΣΕ/λιμάνια/ αεροδρόμια), με αντικείμενο πιθανές παραβάσεις των διατάξεων του άρθρου 1 του Ν. 3959/2011 (ή / και του άρθρου 1 του Ν. 703/1977), περί «Προστασίας του Ελεύθερου Ανταγωνισμού», όπως ισχύει, και του άρθρου 101 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), κοινοποιήθηκε στην Εταιρία η υπ. αρ. 2941/20.4.2016 Εμπιστευτική Έκθεση της Εισηγήτριας κας Λευκοθέας Ντέκα, σύμφωνα με την οποία ως προς την Εταιρία μας αποδίδεται κατηγορία οριζόντιας σύμπραξης για μία μόλις ημέρα και δη για τη χρονική περίοδο από 26.01.2012 έως 27.01.2012 αναφορικά με το δημόσιο έργο «Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης, Τμήμα Γούρνες Χερσόνησος».

Σύμφωνα με το νόμο, και το σχετικό Δελτίο Τύπου που δημοσιοποίησε η Επιτροπή την 17.5.2016 προς ενημέρωση για την εξέλιξη της έρευνας και τις ανωτέρω αποδιδόμενες, μεταξύ πολλών άλλων εταιριών, και στην Εταιρία μας κατηγορίες (http://www.epant.gr/news_details.php?Lang=gr&id=19&nid=867), η ως άνω Εισήγηση δεν είναι δεσμευτική για την Επιτροπή Ανταγωνισμού, η οποία θα αποφασίσει συνεκτιμώντας τα δεδομένα της αποδεικτικής διαδικασίας και όλες τις απόψεις και ισχυρισμούς των εμπλεκόμενων μερών επί της ανωτέρω σύνθετης υπόθεσης. Η ως άνω Έκθεση είναι εμπιστευτική και απόρρητη.

β. Η Εταιρία μας λαμβάνει γνώση των αναλυτικών περιεχομένων του διοικητικού φακέλου της έρευνας, αρνείται κατά βάση την αποδιδόμενη κατηγορία ως αβάσιμη και αναπόδεικτη, προετοιμάζεται δε για την υποβολή αναλυτικού έγγραφου υπομνήματος προς αντίκρουσή της. Παρ' όλα αυτά, κατόπιν στάθμισης των πλεονεκτημάτων που παρέχει γενικότερα η προσφάτως θεσπισθείσα εξαιρετική διαδικασία διευθέτησης διαφορών ενώπιον της Επιτροπής Ανταγωνισμού, υπό το καθεστώς του άρθρου 25α Ν. 3959/2011 και της σχετικής κανονιστικής απόφασης 628/2016 της Ολομέλειας της Επιτροπής, σε πρόσθετα δικονομικά και ουσιαστικά επίπεδα, επέλεξε τελικώς να εξετάσει και αυτή τη δυνατότητα υπαγωγής στη θεσπισμένη διαδικασία διευθέτησης διαφορών, υπό το καθεστώς του άρθρου 25α του Ν. 3959/2011.

Στο πλαίσιο της εν λόγω διαδικασίας, κατόπιν σχετικού αιτήματος της Εταιρίας, έχει λάβει χώρα μόνο η πρώτη διερευνητική συνάντηση με την Ολομέλεια της Επιτροπής. Ομοίως η διαδικασία διευθέτησης χαρακτηρίζεται απόρρητη από την Επιτροπή Ανταγωνισμού. Με τα μέχρι στιγμής δεδομένα, δεν μπορεί να διατυπωθεί καμία εκτίμηση για την έκβαση της ανωτέρω διαδικασίας, ούτε σχετικά με το ενδεχόμενο διατύπωσης πρότασης διευθέτησης εκ μέρους της Εταιρίας μας, πολλώ μάλλον δεν είναι δυνατό να γίνει καμία πρόβλεψη για τη θετική ή αρνητική κατάληξη της σχετικής διαδικασίας διευθέτησης, η οποία εναπόκειται τελικώς σε απόφαση της Ολομέλειας της Επιτροπής κατόπιν διάσκεψής της.

γ. Σύμφωνα με το άρθρο 25 Ν. 3959/2011, επί διαπίστωσης παράβασης αντιανταγωνιστικής σύμπραξης προβλέπεται γενικώς η δυνατότητα (μεταξύ άλλων) της Επιτροπής Ανταγωνισμού, στο πλαίσιο άσκησης των κυρωτικών αρμοδιοτήτων της, να επιβάλει τη λήψη διαφόρων μέτρων όπως να απευθύνει συστάσεις, να επιβάλλει τη θέσπιση διαδικασιών και συμπεριφορών, να επιβάλλει χρηματικό πρόστιμο ανάλογο της βαρύτητας της παράβασης, το οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει, κατ' ανώτατο ύψος, το ποσοστό 10% του συνολικού κύκλου εργασιών της επιχείρησης για τη χρήση κατά την οποία έπαυσε η παράβαση (2012).

δ. Στο παρόν χρονικό σημείο, ιδιαίτερα ενόσω ακόμη δεν έχει ολοκληρωθεί η διερεύνηση τυχόν υπαγωγής της Εταιρίας στη διαδικασία διευθέτησης διαφορών, είναι αδύνατο να εκτιμηθεί η επίδραση της εν λόγω εκκρεμούς, υπό διοικητική αξιολόγηση, ακόμη, υπόθεσης στην οικονομική θέση και στα αποτελέσματα της Εταιρίας μας. Αυτό δικαιολογείται δεδομένης της πλήρους αβεβαιότητας ως προς την οποιαδήποτε επιβολή κύρωσης σε βάρος μας, ενόψει τόσο του απειροελάχιστου διαστήματος της αποδιδόμενης παράβασης (1 ημέρα), των σημαντικών υπερασπιστικών ισχυρισμών και σχετικών αποδεικτικών μέσων, αλλά και του διαφορετικού είδους των προβλεπόμενων στο νόμο κυρώσεων (σύσταση, θέσπισης διαδικασιών, κυμαινόμενο πρόστιμο).

Μάλιστα, σημειώνεται ότι οποιαδήποτε τυχόν κυρωτική απόφαση της αρμόδιας Ολομέλειας της Επιτροπής, κατόπιν συνεδρίασης με βάση τον Κανονισμό της, υπόκειται σε δικαστικό έλεγχο από την αρμόδια διοικητική δικαιοσύνη, τόσο ως προς τη διαδικασία, όσο και ως προς τη φύση της διαπιστωμένης παράβασης, ακόμη και ως προς την επιμέτρηση της τυχόν κύρωσης, αρχικά ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου ουσίας και σε αναιρετικό βαθμό ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας. Ενόψει των ανωτέρω, η εκτίμηση της διοίκησης της εταιρείας είναι ότι δεν θα υπάρξει σημαντική επίδραση της ανωτέρω υπόθεσης στην οικονομική θέση και στα αποτελέσματα της εταιρείας.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v