Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Dionic: Καλύφθηκε κατά 1,33 εκατ. το μετατρέψιμο ομολογιακό

Oι επενδυτές κατέβαλαν συνολικά δανειακά κεφάλαια ύψους ευρώ 1.335.000, ποσό το οποίο αντιστοιχεί σε 89 μετατρέψιμες μη διαπραγματεύσιμες ομολογίες ονομαστικής αξίας ευρώ 15.000 εκάστη, αναφέρει η εισηγμένη.

Dionic: Καλύφθηκε κατά 1,33 εκατ. το μετατρέψιμο ομολογιακό

Η Dionic γνωστοποιεί ότι η έκδοση του από 10.11.2016 μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου της εταιρείας ποσού 1.335.000 Ευρώ, με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων καλύφθηκε ολοσχερώς στο ποσό που εκδόθηκε με ιδιωτική τοποθέτηση από 11 επενδυτές.

Oι επενδυτές κατέβαλαν συνολικά δανειακά κεφάλαια ύψους ευρώ 1.335.000, ποσό το οποίο αντιστοιχεί σε 89 μετατρέψιμες μη διαπραγματεύσιμες ομολογίες ονομαστικής αξίας ευρώ 15.000 εκάστη και η καταβολή αυτή πιστοποιήθηκε δυνάμει του άρθρου 11 Κ.Ν. 2190/1920, με το από 29.11.2016 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, υποβληθέν στο Υπουργείο Ανάπτυξης για την νόμιμη δημοσίευση του.

Επισημαίνεται στο Επενδυτικό Κοινό ότι το σύνολο των 89 ομολογιών του ως άνω μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου είναι μη διαπραγματεύσιμες στο ΧΑ και ότι σε περίπτωση άσκησης του δικαιώματος μετατροπής από τον αρχικό ή τους μεταγενέστερους ομολογιούχους δανειστές κατά τον λόγο μετατροπής του ως άνω ομολογιακού δανείου κάθε ομολογίας σε 50.000 κοινές ονομαστικές μετοχές μετά ψήφου της εταιρείας, ήτοι συνολικά 4.450.000 εφόσον μετατραπούν στο σύνολο τους, ο συνολικός αριθμός των 5.867.311 μετοχών που θα προκύψει, θα αντιστοιχεί σε αύξηση των μετοχών της εταιρείας σε ποσοστό 75,8439% επί του συνόλου των σήμερα 1.417.311 εισηγμένων μετοχών της εταιρείας.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v