Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Γ.Ε. Δημητρίου: Στις 9/3 η πρώτη ημερομηνία μετατροπής του ΜΟΔ

Ο λόγος μετατροπής είναι 2.099 κοινές ονομαστικές μετοχές μετά ψήφου ονομαστικής αξίας 0,34 ευρώ η κάθε μία ανά 1 ομολογία και με τιμή μετατροπής 0,34 ευρώ ανά μετοχή.

Γ.Ε. Δημητρίου: Στις 9/3 η πρώτη ημερομηνία μετατροπής του ΜΟΔ

Άσκηση δικαιώματος μετατροπής των ομολογιών σε μετοχές σχετικά με τη Β΄ σειρά του Μετατρέψιμου μη διαπραγματεύσιμου Ομολογιακού Δανείου (ΜΟΔ), ύψους 10.843.350,04 ευρώ με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων, που εξέδωσε την 23η Σεπτεμβρίου 2011 η Γ.Ε. Δημητρίου Α.Ε.Ε., με Πληρεξούσιο Καταβολών την Τράπεζα Κύπρου, και ήδη Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε., Τομέας Θεματοφυλακής, δυνάμει της αποφάσεως της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 06.11.2007.

Η Γ.Ε. Δημητρίου Α.Ε.Ε. ανακοινώνει ότι ημερομηνία μετατροπής είναι η 9η Μαρτίου 2017, κατά τα πιο κάτω οριζόμενα:

Οι κ.κ. Ομολογιούχοι έχουν το δικαίωμα μετατροπής των ονομαστικών, έγχαρτων, μη διαπραγματεύσιμων ομολογιών σε μετοχές της Γ.Ε. Δημητρίου Α.Ε.Ε. για πρώτη φορά την 30.09.2011 και εφεξής ανά ημερολογιακό τρίμηνο, ήτοι κάθε 31.03, 30.06, 30.09 και 31.12 κάθε έτους, μέχρι την ημερομηνία λήξεως της Β΄ σειράς του ΜΟΔ.

Οι ομολογιούχοι δύνανται να ζητούν τη μετατροπή των εν λόγω τίτλων σε μετοχές της Εταιρείας μόνο κατά τις ανωτέρω ημερομηνίες μετατροπής, νοούμενου ότι αν οι ημερομηνίες μετατροπής δεν συμπίπτουν με εργάσιμη ημέρα, ως ημερομηνία μετατροπής θα νοείται η αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Επειδή η Ημερομηνία Μετατροπής εκτείνεται πέραν της Ημερομηνίας Λήξης της Β' σειράς του Δανείου, η Ημερομηνία Μετατροπής συντέμνεται και συμπίπτει με την Ημερομηνία Λήξης του Δανείου, ήτοι την 09.03.2017.

Λόγος Μετατροπής: 2.099 κοινές ονομαστικές μετοχές μετά ψήφου ονομαστικής αξίας 0,34 Ευρώ η κάθε μία ανά 1 ομολογία και με τιμή μετατροπής 0,34 Ευρώ ανά μετοχή.

Οι κ.κ. Ομολογιούχοι θα μπορούν να ασκήσουν το δικαίωμά τους και να μετατρέπουν τις ομολογίες σε μετοχές ακολουθώντας την εξής διαδικασία:

Τρεις (3) εργάσιμες ημέρες πριν την ημερομηνία μετατροπής, να απευθύνουν στη Γ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.Ε.Ε., μέσω του Πληρεξουσίου Καταβολών, της Τράπεζας Κύπρου, και ήδη ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε., Τομέας Θεματοφυλακής, ανέκκλητη έγγραφη δήλωση δια της οποίας θα ασκούν το δικαίωμα μετατροπής κατά την 9η Μαρτίου 2017 (αναφέροντας τον Κωδικό Αριθμό Μερίδας Επενδυτή τους στο Σ.Α.Τ.) και παραδίδοντας ταυτόχρονα στην Τράπεζα Κύπρου και ήδη ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε., Τομέας Θεματοφυλακής, τους τίτλους των ομολογιών που κατέχουν και των οποίων ζητείται η μετατροπή (προκειμένου να παραδοθούν στη Γ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.Ε.Ε. και εν συνεχεία να ακυρωθούν). Συνεπώς για την ανωτέρω ορισθείσα ημερομηνία μετατροπής, δηλαδή την 9η Μαρτίου 2017, η πιο πάνω έγγραφη δήλωση πρέπει να έχει απευθυνθεί στη Γ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.Ε.Ε. μέσω της Τράπεζας Κύπρου και ήδη ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε., Τομέας Θεματοφυλακής, μέχρι και την 6η Μαρτίου 2017.

Σε περίπτωση μετατροπής ομολογιών σε μετοχές, οφείλονται στον μετατρέποντα Ομολογιούχο Δανειστή οι δεδουλευμένοι τόκοι έως την ημερομηνία μετατροπής.

Η πίστωση των νέων μετοχών στις μερίδες των δικαιούχων, καθώς και η έναρξη διαπραγμάτευσής τους στο Χρηματιστήριο Αθηνών, θα λάβουν χώρα μετά τις αντίστοιχες εγκρίσεις του Υπουργείου Ανάπτυξης και του Χρηματιστηρίου Αθηνών, όπως ο νόμος ορίζει.

Επιπλέον η Γ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.Ε.Ε. ανακοινώνει ότι η 9η Μαρτίου 2017 είναι η ημερομηνία λήξης της Β΄ σειράς του Μετατρέψιμου μη διαπραγματεύσιμου Ομολογιακού Δανείου (ΜΟΔ), ύψους 10.843.350,04 Ευρώ με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων, που εξέδωσε την 23η Σεπτεμβρίου 2011 η Γ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.Ε.Ε., με Πληρεξούσιο Καταβολών την Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία ΛτΔ, και ήδη ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε., Τομέας Θεματοφυλακής. Η ημερομηνία αποπληρωμής του Δανείου, είναι η ημερομηνία λήξης αυτού. Τιμή εξόφλησης των ομολογιών είναι η ονομαστική αξία των ομολογιών.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v