Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Δημητρίου: Στις 28 Μαρτίου η επαναληπτική Γενική Συνέλευση

Η αναβολή της λήψης αποφάσεων στις 17 Μαρτίου οφείλεται στην ανυπαρξία αυξημένης απαρτίας, που απαιτούταν για κάποια από τα θέματα της Γενικής Συνέλευσης.

Δημητρίου: Στις 28 Μαρτίου η επαναληπτική Γενική Συνέλευση

H Γ.Ε. Δημητρίου ανακοίνωσε ότι στις 17/03/2017 συνεδρίασε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της, στην οποία παρέστησαν έξι μέτοχοι και εκπρόσωποι αυτών, αντιπροσωπεύοντας ποσοστό 45,15 % περίπου του συνόλου των μετοχών της, ήτοι 34.938.647 κοινές μετοχές επί συνόλου 77.376.446 κοινών μετοχών.

Ωστόσο, για τη λήψη έγκυρης απόφασης επί ορισμένων θεμάτων ημερήσιας διάταξης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης απαιτείτο η αυξημένη απαρτία της Συνέλευσης, ήτοι τα 2/3 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με το άρθρο 29 παρ. 3 κ.ν. 2190/1920, η οποία δεν επιτεύχθηκε.

Συνεπώς, η συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί όλων των θεμάτων ημερήσιας διάταξης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 17ης Μαρτίου 2017 θα πραγματοποιηθεί κατά τη συνεδρίαση της Α΄ Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 28ης Μαρτίου 2017, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην από 24.02.2017 πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου προς τους μετόχους της Εταιρείας για την συμμετοχή τους στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 17ης Μαρτίου 2017, χωρίς να απαιτείται νεότερη πρόσκληση, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 27, 28α και 29 κ.ν. 2190/1920.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v