Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Mermeren: Στις 24 Απριλίου η έκτακτη ΓΣ

Η εκλογή προέδρου αλλά και η διανομή μερίσματος από κέρδη εις νέον που συσσωρεύθηκαν μέχρι 31/12/2015 μεταξύ των θεμάτων που καλείται να εγκρίνει η έκτακτη γενική συνέλευση.

Mermeren: Στις 24 Απριλίου η έκτακτη ΓΣ

Η εταιρεία Mermeren Kombinat AD Prilep ανακοινώνει ότι κατέβαλε στην κυβέρνηση της ΠΓΔΜ κατά την χρήση που έληξε την 31/12/2016 ποσό ευρώ 325.083 για μισθώματα Λατομείων.

Στις 24 Απριλίου η έκτακτη ΓΣ για πρόεδρο 

Η εταιρία ανακοίνωσε ότι θα πραγματοποιηθεί Εκτακτη Γενική Συνέλευση στις 24 Απριλίου (Δευτέρα) και ώρα 09:00, στα κεντρικά γραφεία της Εταιρείας στη διεύθυνση Krusevski Pat bb στο Prilep, με τα ακόλουθα:

ΘΕΜΑΤΑ

A: Διαδικαστικό μέρος

-Εκλογή Προέδρου της Συνέλευσης,
-Επιβεβαίωση του καταλόγου των εγγεγραμμένων μετόχων και διαπίστωση ύπαρξης απαρτίας.
-Έγκριση των πρακτικών της προηγούμενης Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας,
-Έγκριση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

B: Λειτουργικό μέρος

-Τροποποίηση του καταστατικού τής Εταιρείας.
-Μεταφορά του αποθεματικού υπέρ το άρτιον σε ειδικό αποθεματικό προορισμένο γιά την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου
-Διανομή μερίσματος από κέρδη εις νέον συσσωρευθέντα μέχρι 31/12/2015.

Κάθε μέτοχος που προτίθεται να συμμετάσχει στη Συνέλευση υποχρεούται να εγγραφεί το αργότερο μέχρι την έναρξη της συγκληθείσας Συνέλευσης.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v