Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

AXON: Σύσταση εταιρείας επενδυτικής τραπεζικής

Η AXON Συμμετοχών προέβη στις 29/2/2008 στη υπογραφή του με αριθμό 7099/29-02-2008 Καταστατικού Σύστασης Ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ”AXON Finance Ανώνυμη Εταιρεία Παροχής Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών Και Συμβουλών”.

AXON: Σύσταση εταιρείας επενδυτικής τραπεζικής
Η AXON Συμμετοχών προέβη στις 29/2/2008 στη υπογραφή του με αριθμό 7099/29-02-2008 Καταστατικού Σύστασης Ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ”AXON Finance Ανώνυμη Εταιρεία Παροχής Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών Και Συμβουλών”.

Σκοπός της νέας εταιρείας είναι η παροχή χρηματοοικονομικών υπηρεσιών και συμβουλών με έμφαση σε υπηρεσίες Επενδυτικής Τραπεζικής (Investment Banking Services).

Η ανωτέρω εταιρεία έχει έδρα τον Δήμο Αθηναίων Αττικής και το αρχικό μετοχικό της κεφάλαιο ορίζεται σε 300.000 ευρώ διαιρούμενο σε 30.000 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 10 ευρώ η κάθε μία.

Η AXON Συμμετοχών συμμετέχει στην νέα εταιρεία με ποσοστό συμμετοχής 60% ενώ στο υπόλοιπο 40% συμμετέχει ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρίας κ. Δουμάνογλου Παναγιώτης.Η σύνθεση του πρώτου διοικητικού συμβουλίου είναι η κάτωθι:

1. Δουμάνολγου Παναγιώτης του Νικολάου Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος

2. Πάκα Παρασκευή του Μιλαήλ Μέλος

3. Διακουμής Αθανάσιος του Σπυρίδωνος Μέλος

4. Ιωαννάτος Ιάκωβος του Βασιλείου Μέλος

5. Αλεξάκης Χρήστος του Απόλλωνα Μέλος

Η θητεία του πρώτου διοικητικού συμβουλίου ορίζεται μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας που θα συγκληθεί μέσα στο πρώτο εξάμηνο μετά την λήξη της πρώτης εταιρικής χρήσης που λήγει την 31/12/2009.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v