Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΕΧΑΕ: Στις 24/5 η ΓΣ για διανομή μερίσματος και επιστροφή κεφαλαίου

Την διανομή μερίσματος 0,06 ευρώ ανά μετοχή και την επιστροφή κεφαλαίου 0,24 ευρώ ανά μετοχή, καλείται να αποφασίσει μεταξύ άλλων η ΓΣ της ΕΧΑΕ.

ΕΧΑΕ: Στις 24/5 η ΓΣ για διανομή μερίσματος και επιστροφή κεφαλαίου

Τακτική Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιήσει η ΕΧΑΕ την Τετάρτη 24 Μαΐου 2017 και ώρα 18:00, στην Αθήνα, στην έδρα της εταιρείας (Λ. Αθηνών 110, αίθουσα "ΕΡΜΗΣ"), σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Αναλυτικά τα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

*Υποβολή και έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της δέκατης έκτης (16ης) εταιρικής χρήσης (01/01/2016 - 31/12/2016) στην οποία περιλαμβάνονται οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της δέκατης έκτης (16ης) εταιρικής χρήσης (01/01/2016 - 31/12/2016) μετά των σχετικών Εκθέσεων και Δηλώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

*Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων της δέκατης έκτης (16ης) εταιρικής χρήσης (01/01/2016 - 31/12/2016) και διανομή μερίσματος (€0,06/μετοχή).

*Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και τα πεπραγμένα (διαχείριση) της δέκατης έκτης (16ης) εταιρικής χρήσης (01/01/2016 - 31/12/2016) και έγκριση των διαχειριστικών πράξεων και των πράξεων εκπροσώπησης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

*Έγκριση των αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη δέκατη έκτη (16η) εταιρική χρήση (01/01/2016 - 31/12/2016), σύμφωνα με το άρθρο 24, παράγραφος 2 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

*Προέγκριση των αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για τη δέκατη έβδομη (17η) εταιρική χρήση (01/01/2017 - 31/12/2017).

*Διορισμός Τακτικών και Αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών για τη δέκατη έβδομη (17η) εταιρική χρήση (01/01/2017 - 31/12/2017) και ορισμός της αμοιβής τους.

*Παροχή αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 23, παράγραφος 1 του κ.ν. 2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και στα στελέχη των Διευθύνσεων της Εταιρείας για την συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διεύθυνση των εταιρειών του ομίλου και των συνδεδεμένων εταιρειών, κατά την έννοια του άρθρου 42ε, παράγραφος 5 του κ.ν. 2190/1920.

*Έγκριση συμβάσεων σύμφωνα με το άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει
Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ποσό Ευρώ 15.688.455,12 με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά 0,24 ευρώ και καταβολή του αντίστοιχου ποσού στους μετόχους και τροποποίηση του περί μετοχικού κεφαλαίου άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας.

*Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ποσό Ευρώ 4.006.432,92 με μείωση του συνολικού αριθμού των μετοχών από 65.368.563 σε 60.599.000 κοινές ονομαστικές μετοχές, λόγω ακύρωσης 4.769.563 ιδίων μετοχών της Εταιρείας, όπως ισχύει και τροποποίηση του περί μετοχικού κεφαλαίου άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας.

Περαιτέρω, σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό απαρτίας για την λήψη αποφάσεως σε οποιοδήποτε θέμα της αρχικής ημερησίας διάταξης κατά την ημερομηνία της 24/05/2017, η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει εκ νέου σε Α' Επαναληπτική Συνέλευση την Παρασκευή, 9 Ιουνίου 2017 και ώρα 18:00, στην έδρα της Εταιρείας στην Αθήνα. Εάν και κατά την συνεδρίαση της ημερομηνίας αυτής δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό απαρτία για την λήψη αποφάσεων επί ορισμένων θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης, η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει εκ νέου σε Β' Επαναληπτική Συνέλευση την Τρίτη, 27 Ιουνίου 2017 και ώρα 18:00, στην έδρα της Εταιρείας στην Αθήνα.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v