Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Dionic: Εγκρίθηκε το ενημερωτικό για την εισαγωγή νέων μετοχών

Στις 28 Απριλίου αναμένεται η εισαγωγή στο χρηματιστήριο των μετοχών που προέκυψαν από το Μετατρέψιμο Ομολογιακό Δάνειο.

Εγκρίθηκε το περιεχόμενο του Ενημερωτικού Δελτίου για τη εισαγωγή μετοχών της Dionic, από την έκδοση του από 10.11.2016 μετατρέψιμου μη διαπραγματεύσιμου ομολογιακού δανείου (ΜΟΔ), με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων που αποφασίστηκε από την Β' Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 27/07/2016.

Οπως σημειώνεται στην σχετική ανακοίνωση, το ΜΟΔ καλύφθηκε με ιδιωτική τοποθέτηση από 11 επενδυτές, συγκεντρώνοντας συνολικά δανειακά κεφάλαια ύψους 1.335.000, ποσό το οποίο αντιστοιχεί σε 89 μετατρέψιμες μη διαπραγματεύσιμες ομολογίες ονομαστικής αξίας ευρώ 15.000 εκάστη.

Μετά την μετατροπή 89 Ομολογιών 4.450.000 νέες κοινές μετά ψήφου μετοχές της Εταιρείας ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών του ευρώ (0,30 €) η κάθε μία, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εκδότριας στην από 30.12.2016 συνεδρίαση του, ακύρωσε τις 89 Ομολογίες και διαπίστωσε την αύξηση δυνάμει του άρθρου 3α παρ.4 κ.ν. 2190/1920 του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά ποσό 1.335.000 ευρώ και ακολούθως αποφάσισε την έκδοση 4.450.000 νέων κοινών μετά ψήφου μετοχών της Εταιρείας ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών του ευρώ (0,30 €) η κάθε μία.

Το αναμενόμενο χρονοδιάγραμμα της Εισαγωγής των Νέων μετοχών είναι το ακόλουθο:

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v